Please select your country! Česká republika-Česky CZ-CS Nastavení

Nastavení

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Právní doložka

Právní doložka

Před použitím těchto webových stránek (dále jen "stránek") si prosím pozorně přečtěte tyto právní podmínky.

Materiály obsažené na těchto stránkách jsou poskytovány společností Sandvik AB (publ), reg.no 556000-3468, SE-811 81 Sandviken, Sweden (dále "Sandvik") a nebo skupinou Sandvik Group jako služba a lze je využívat pouze pro informativní účely.

Vstupem na tyto stránky dáváte souhlas s následujícími podmínkami. Bez souhlasu s těmito podmínkami, nemůžete tyto stránky používat.

Obsah těchto stránek je chráněný autorským právem (copyright 2000-2012) a je vlastnictvím společnosti Sandvik AB; (publ) (nebo jejích dceřiných společností). Všechna práva jsou vyhrazena.

Informace obsažené na těchto stránkách, včetně, ale nikoliv výlučně, textu, grafiky, obrázků, audio klipů a software jsou vlastnictvím společnosti Sandvik a jsou chráněny švédskými a mezinárodními zákony o autorských právech. Jakékoli neoprávněné použití nebo šíření materiálů obsažených na těchto stránkách může být porušením autorských práv, práv k ochranným známkám, nebo jiných zákonů a jako takové podléhá občanskoprávním, jakož i trestním opatřením.

Tyto stránky nebo jakékoliv jejich části nesmí, pokud není výslovně uvedeno jinak, být reprodukovány, rozmnožovány, kopírovány, předávány, distribuovány, ukládány nebo jiným způsobem využívány pro jakékoliv komerční účely bez předchozího písemného svolení firmy Sandvik. Jakékoliv modifikace obsahu těchto stránek jsou výslovně zakázány.

Zavazujete se zamezit všem neoprávněnému kopírování těchto materiálů a tam, kde je to na místě, zajistit, aby všichni zaměstnanci vaší organizace dodržovali tato ustanovení.

Tyto stránky mohou obsahovat obrázky, které jsou předmětem autorských práv třetích stran.

Informace o ochranných známkách

Není-li uvedeno jinak, všechny ochranné známky, obchodní značky, firemní loga a symboly zobrazované na těchto stránkách jsou vlastnictvím společnosti Sandvik, jejích sesterských společností, jejích poskytovatelů licencí nebo jejích joint venture partnerů.

Ochranné známky, obchodní značky, firemní loga a symboly firmy Sandvik nesmí být jakýmkoliv způsobem použita bez předchozího písemného souhlasu firmy Sandvik.

Bez zajištění a záruky

INFORMACE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU" BEZ JAKÝCHKOLI VYŘČENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK JAKÉKOLI POVAHY. SPOLEČNOST SANDVIK V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE VŮČI ŽÁDNÉ STRANĚ ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ TĚCHTO STRÁNEK NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAŽENÝCH ZDE PROSTŘEDNICTVÍM HYPERTEXTOVÝCH ODKAZŮ, POČÍTAJE V TO A BEZ OMEZENÍ JAKÉKOLIV UŠLÉ ZISKY, OBCHODNÍ ZTRÁTY, ZTRÁTY PROGRAMŮ NEBO DAT VE VAŠEM VNITROZÁVODNÍM SYSTÉMU NEBO JINÝM ZPŮSOBEM VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽITÍ TĚCHTO INFORMACÍ, DOKONCE I KDYŽ BY SPOLEČNOST SANDVIK BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.

Společnost Sandvik neposkytuje žádná zajištění nebo záruky za jiné webové stránky, které jsou přístupné prostřednictvím těchto stránek. Takové webové stránky jsou zde dostupné pouze pro případ potřeby, proto v žádném případě nelze předpokládat, že společnost Sandvik schvaluje nebo přijímá odpovědnost za jejich obsah nebo použití. Kromě toho, je zcela na vás, abyste přijali příslušná bezpečnostní opatření a ujistili se, že všechny aplikace, které se rozhodnete používat, neobsahují žádné viry, červy, Trojské koně nebo jiný škodlivý software.

Společnost Sandvik dále nezaručuje přesnost a úplnost informací, textu, grafiky, odkazů nebo jiných položek, které mohou být součástí těchto stránek. Informace obsažené na těchto stránkách mohou být kdykoli bez předchozího upozornění změněny. Firma Sandvik však nečiní žádné závazky týkající se aktualizace těchto informací nebo dalších materiálů obsažených na těchto stránkách.

Příspěvky uživatelů

Veškeré materiály, informace nebo jiná sdělení, která nám předáte nebo zašlete na tyto stránky ("příspěvky") budou považovány za neutajované, nepodléhající výhradním právům, bez nároku na honorář, neodvolatelné, žádným způsobem nepodléhající licencím a zcela volně šiřitelné. Společnost Sandvik nemá v souvislosti s těmito příspěvky žádné závazky.

Společnost Sandvik může zcela volně zveřejnit, kopírovat, šířit, vkládat, upravovat nebo jiným způsobem tyto příspěvky používat společně se všemi daty, obrázky, audio klipy, texty a ostatními zde obsaženými prvky pro libovolné a naprosto všechny komerční i nekomerční účely.

Pokud prostřednictvím těchto stránek nebo jinou cestou předáte společnosti Sandvik své osobní údaje, dáváte tímto způsobem společnosti Sandvik souhlas používat tato data za účelem dalšího využití vašich informací a v souvislosti s marketingem produktů a služeb firmy Sandvik. To zahrnuje právo na předávání poskytnutých údajů třetím stranám a na jejich případné zveřejnění na internetu. Zpracování osobních dat společností Sandvik podléhá švédským právním předpisům. V případě, že tato osobní data jsou nesprávná nebo jakýchkoli jiných s tím souvisejících nesrovnalostí se můžete obrátit na společnost Sandvik. Podrobnější informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Sandvik.

Ostatní

Společnost Sandvik je oprávněna kdykoliv zrevidovat a aktualizovat ustanovení těchto právních podmínek. Dále si společnost Sandvik vyhrazuje právo bez dřívějšího upozornění a podle své vlastní úvahy monitorovat a kdykoliv přerušit přístup na tyto stránky. Jestliže bude shledáno, že některé podmínky, omezení nebo ustanovení těchto právních podmínek porušují meze zákona, jsou z jakéhokoliv důvodu neplatná, nebo jsou právně neúčinná, platnost a vymahatelnost zbývajících podmínek, omezení a ustanovení tím není jakýmkoliv způsobem narušena nebo jinak ovlivněna.


  

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů pro tyto webové stránky (www.sandvik.coromant.com) stanoví níže uvedený text. Stanoví, jak jsou při online interakci se společností Sandvik Coromant zpracovány vámi poskytnuté údaje. Další informace o povinnostech společnosti Sandvik při ochraně vašeho soukromí naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Sandvik.


Souhrn zásad ochrany osobních údajů

Všeobecná ustanovení

Níže je uveden přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Za osobní údaje jsou považovány veškeré informace, které lze použít k identifikaci vaší osoby. Podrobné informace o tom, co podléhá ochraně údajů, naleznete v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo na těchto webových stránkách zodpovídá za shromažďování údajů?

Data shromažďovaná na těchto webových stránkách zpracovává jejich správce. Kontaktní údaje na správce jsou součástí těchto zásad ochrany osobních údajů.

Jak společnost Sandvik Coromant vaše údaje shromažďuje?

Některé udaje se shromažďují, jestliže nám je poskytnete. Může se například jednat o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Jiná data jsou našimi IT systémy shromažďována automaticky při návštěvě webových stránek. Těmito údaji jsou především technická data, jako např. typ prohlížeče a operačního systému, který používáte pro vstup na tyto webové stránky. Tato data jsou automaticky shromažďována, jakmile vstoupíte na webové stránky.

K čemu společnost Sandvik Coromant vaše údaje využívá?

Část těchto dat je shromažďována za účelem zajištění řádného fungování webových stránek. Jiné údaje slouží k analýze toho, jak návštěvníci tyto webové stránky využívají.

Jaká práva vám náleží, pokud jde o vaše údaje?

Máte právo kdykoli bezplatně požadovat informace o vašich uložených datech, jejich původu, příjemcích a účelu jejich shromažďování. Máte také právo požadovat jejich opravu, blokaci nebo smazání. Pokud máte další otázky týkající se problematiky zásad ochrany soukromí a osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. V případě potřeby máte právo podat stížnost orgánům vykonávajícím dohled nad používáním osobních údajů.

Analytika a nástroje třetích stran

Při návštěvě webových stránek může být provedena statistická analýza vaší interakce s těmito stránkami. To probíhá především s využitím souborů cookies a sledovacích skriptů/analytiky. Analýza vaší interakce je obvykle anonymní, tzn. společnost Sandvik Coromant vás není schopna na základě těchto údajů identifikovat. Zabránit zveřejnění vaší interakce s těmito webovými stránkami můžete nakonfigurováním ochrany soukromí v nastavení vašeho webového prohlížeče. Viz níže uvedená část "Sběr dat na našich webových stránkách > Cookies".


 

Všeobecné a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Správci těchto webových stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje jsou považovány za důvěrné a jsou zpracovávány v souladu se zákonnými předpisy o ochraně citlivých dat a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Používáte-li tyto webové stránky, jsou shromažďovány různé typy osobních údajů. Za osobní údaje se považují veškeré informace, které lze použít k identifikaci vaší osoby. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace společnost Sandvik shromažďuje a k čemu je používá. Rovněž podávají výklad k tomu, jak a za jakým účelem se to děje.

Uvědomte si, že data předávaná prostřednictvím internetu (např. prostřednictvím e-mailové komunikace) se mohou stát cílem narušení bezpečnosti. Úplná ochrana vašich osobních údajů před útokem třetích stran, které k nim takto mohou získat nelegální přístup, nemůže být zaručena.

Zrušení vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních dat

 

Četné operace při zpracování dat je možné provést pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat. S daty zpracovanými před tím, než společnost Sandvik Coromant obdrží vaši žádost, lze i nadále legálně pracovat.

Máte právo vědět, jaké údaje o vás společnost Sandvik Coromant uchovává. K těmto informacím máte neomezený přístup a máte právo požadovat jejich opravu, jsou-li nesprávné nebo zastaralé. Můžete rovněž vznést námitky proti využívání údajů o vaší osobě společností Sandvik Coromant a/nebo požadovat, aby od využívání vašich osobních údajů bylo upuštěno. Máte také právo požadovat, aby vaše osobní údaje byly zcela vymazány. Je-li to proveditelné, můžete požadovat zaslání údajů ve strojově čitelném formátu a jejich předání přímo vám nebo třetí straně. Chcete-li některá z těchto práv uplatnit, použijte tento formulář.

Právo podat stížnost regulačním orgánům

Došlo-li k porušení právních předpisů upravujících zásady ochrany osobních údajů, může postižená osoba podat stížnost příslušným regulačním orgánům.

Právo nabývat data

Máte právo, aby údaje, které společnost Sandvik Coromant zpracovává na základě vašeho souhlasu nebo na základě plnění smlouvy, byly automaticky doručovány vám nebo třetí osobě ve standardním, strojově čitelném formátu. Požadujete-li přímý přenos dat, lze jej zajistit pouze v případech, kdy je to technicky proveditelné.

Kódování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou jakékoli dotazy, které společnosti Sandvik Coromant, jakožto provozovateli těchto webových stránek, posíláte, využívají tyto stránky šifrování SSL nebo TLS. Kódované připojení poznáte podle adresního řádku prohlížeče, kde se změní "http://" na "https://" a rovněž se v něm zobrazí ikona visacího zámku.

Je-li kódování SSL nebo TLS aktivní, třetí strany nemohou interpretovat data, která předáváte společnosti Sandvik Coromant.

Kódováním chráněné platby na těchto webových stránkách

Uzavřete-li smlouvu, která vyžaduje, abyste společnosti Sandvik Coromant zaslali své platební údaje (např. číslo účtu pro přímé bezhotovostní inkaso), vaši platbu nelze provést bez vašich údajů.

Platební transakce využívající běžné platební prostředky (Visa / MasterCard, inkaso), se provádějí pouze prostřednictvím kódovaného připojení SSL nebo TLS. Kódované připojení poznáte podle adresního řádku prohlížeče, kde se změní "http://" na "https://" a kde je rovněž viditelná ikona visacího zámku.

V případě, že komunikace je chráněna kódováním, třetí strany nemohou interpretovat žádné platební údaje, které odešlete společnosti Sandvik Coromant.

Informace, blokace, smazání

V souladu se zákonem máte rovněž právo, aby vám kdykoli byly bezplatně poskytnuty informace o veškerých vašich osobních údajích, které jsou ukládány, jakož i o jejich původu, příjemcích a účelech, ke kterým jsou zpracovávány. Máte také právo požadovat opravu, blokaci nebo smazání těchto údajů. Máte-li další otázky týkající se problematiky osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v této právní doložce.

Odmítnutí propagačních e-mailových sdělení

Tímto výslovně zakazujeme použití kontaktních údajů, zveřejněných na těchto webových stránkách jako součást právní doložky, za účelem zasílání propagačních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány. V případě doručení nevyžádaných reklamních materiálů, jako například e-mailových spamů. si provozovatel těchto webových stránek vyhrazuje právo přijmout konkrétní právní opatření.


 

Osoba pověřená dohledem nad ochranou osobních údajů

Statutární osoba pověřená dohledem nad ochranou osobních údajů

Chcete-li kontaktovat našeho pracovníka pověřeného dohledem nad ochranou osobních údajů, můžete tak učinit zasláním e-mailové zprávy na adresu privacy@sandvik.com.


 

Sběr dat na našich webových stránkách

Soubory cookies

Některé naše webové stránky využívají soubory cookies. Soubory cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují žádné viry. Soubory cookies přispívají k tomu, aby naše webové stránky více uživatelsky komfortnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory uložené ve vašem počítači a ve vašem prohlížeči.

Většina souborů cookies, které používáme, jsou tzv. "dočasné cookies." Po ukončení vaší návštěvy jsou automaticky smazány. Ostatní soubory cookies zůstávají uloženy v paměti vašeho zařízení, dokud je nesmažete. Tyto soubory cookies umožňují rozpoznání vašeho prohlížeče při další návštěvě webových stránek, což má zamezit opětovnému zadávání základních informací.

Svůj prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby vás o používání souborů cookies informoval, abyste se případ od případu mohli rozhodnout, zda chcete používání souborů cookies přijmout nebo odmítnout. Případně lze váš prohlížeč nakonfigurovat tak, aby za určitých podmínek soubory cookies automaticky akceptoval, nebo aby je vždy odmítl, respektive aby při zavření prohlížeče soubory cookies automaticky smazal. Zakázání souborů cookies může omezit funkčnost těchto webových stránek.

Soubory cookies, které jsou nezbytné pro funkci elektronické komunikace nebo poskytování určitých funkcí, které chcete používat (např. nákupního košíku), jsou ukládány v souladu s článkem 6, odstavcem 1, písmeno f Obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Tyto webové stránky legitimně využívají cookies k zabezpečení optimalizovaných služeb poskytovaných bez technických chyb. Pokud jsou ukládány i jiné soubory cookies (například ty, které se používají k analýze vašeho chování při surfování), věnují se jim tyto zásady ochrany soukromí samostatně.

Soubory protokolu serveru

V "souborech protokolu serveru" poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace o každém požadavku na stránku vytvořeném vaším prohlížečem.

Tato data obsahují:

  • IP adresu
  • Typ a verzi prohlížeče
  • Adresu stránky (URL)
  • Čas vytvoření požadavku

Tato data nebudou kombinována s daty z jiných zdrojů.

Dále jsou také zaznamenávány informace o chybách, k nimž dochází v systému, a o požadavcích zpracovaných backendovou částí systému za účelem odstraňování potíží. Tato data mohou obsahovat osobní údaje, například e-mailovou adresu (pokud jste se zaregistrovali na našich webových stránkách) a IP adresu. Veškerá taková data jsou po 14 dnech smazána a nejsou kombinována s daty z jiných zdrojů.

Takového zpracování dat je prováděno na základě čl. 6, odst. 1, písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předběžných opatření ke smlouvě.

Kontaktní formulář

Jestliže nám zašlete své dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, jsou údaje uvedené ve formuláři, včetně poskytnutých kontaktních údajů, shromažďovány za účelem zodpovězení vašich otázek a případných doplňujících otázek. Tyto informace bez vašeho souhlasu nesdílíme.

Veškeré údaje, které zadáte do kontaktní formuláře, tedy zpracujeme pouze s vaším souhlasem podle článku. 6, odst. 1, písm. a GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pro podání takové žádosti je postačující i neformální e-mailová zpráva. S daty zpracovanými před tím, než obdržíme vaši žádost, lze i nadále legálně pracovat.

Údaje, které nám poskytnete na kontaktním formuláři, budeme uchovávat dokud nepožádáte o jejich odstranění, nezrušíte souhlas s jejich ukládáním nebo dokud nepomine důvod jejich uložení (např. splněním vašeho požadavku). Veškerá závazná ustanovení právních předpisů, zejména ustanovení o povinných lhůtách uchovávání údajů, zůstávají tímto ustanovením nedotčena.


 

Registrace na těchto stránkách

Abyste získali přístup k funkcím, které nejsou k dispozici anonymním návštěvníkům těchto stránek, můžete se na našich webových stránkách zaregistrovat. Zadané údaje budou sloužit pouze pro účely použití příslušných webových stránek nebo služby, kvůli kterým jste se zaregistrovali. Povinné informace požadované při registraci musí být poskytnuty v plném rozsahu. V opačném případě bude vaše registrace zamítnuta.

E-mailovou adresu uvedenou při registraci budeme využívat k tomu, abychom Vás informovali o důležitých změnách, jako např. o změnách v rámci našich webových stránek nebo technických změnách.

Data poskytnutá při registraci budou zpracována pouze na základě vašeho souhlasu podle čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat. Pro podání takové žádosti je postačující i neformální e-mailová zpráva. S daty zpracovanými před tím, než obdržíme vaši žádost, lze i nadále legálně pracovat.

Data shromážděná při registraci budeme uchovávat po celou dobu, po kterou zůstanete zaregistrováni na našich webových stránkách. Zákonné lhůty jejich uchovávání zůstávají nedotčeny.

Zpracování dat (údaje o zákaznících a smlouvách)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze tehdy, je-li to nutné pro vytvoření nebo úpravu právních vztahů s námi (základní údaje). To se provádí v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předběžných opatření ke smlouvě. Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a využíváme v okamžiku, kdy vstupujete na naše webové stránky (údaje o využití) a pouze v rozsahu, který je nezbytný pro zabezpečení vašeho přístupu k našim produktům a službám a k tomu, aby vám je společnost Sandvik Coromant mohla odpovídajícím způsobem vyfakturovat.

Údaje shromážděné o zákaznících budou po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu smazány. Zákonem předepsané lhůty jejich uchovávání zůstávají nedotčeny.

Data předaná při uzavření smluv s online obchody, maloobchodníky a zásilkovými obchody

Údaje umožňující identifikaci osob předáváme třetím stranám pouze v rozsahu nezbytném k naplnění podmínek smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, například firmám pověřeným dodávkou zboží na vámi stanovené místo nebo bankám provádějícím zpracování vaší platby. Pokud k tomu nedáte svůj výslovný souhlas, vaše údaje nebudou předány k žádnému jinému účelu. Bez vašeho výslovného souhlasu nebudou vaše údaje poskytnuty třetím stranám pro reklamní účely.

Zpracování dat je prováděno na základě čl. 6, odst. 1, písm. B) GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předběžných opatření ke smlouvě.

Data předaná při uzavření smlouvy o poskytování služeb a digitálního obsahu

Údaje umožňující identifikaci osob předáváme třetím stranám pouze v rozsahu nezbytném k naplnění podmínek smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, například bankám provádějícím zpracování vaší platby.

Pokud k tomu nedáte svůj výslovný souhlas, vaše údaje nebudou předány k žádnému jinému účelu. Bez vašeho výslovného souhlasu nebudou vaše údaje poskytnuty třetím stranám pro reklamní účely.

Zpracování dat je prováděno na základě čl. 6, odst. 1, písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předběžných opatření ke smlouvě.


 

Analytika a reklama

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají webovou analytickou službu Google Analytics. Ta je provozována společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Služba Google Analytics využívá soubory cookies. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu toho, jak webové stránky používáte. Informace, které o tom, jak tyto webové stránky používáte, vytvoří soubory cookies, jsou obvykle odeslány a uloženy na serveru společnosti Google umístěném v USA.

Cookies služby Google Analytics jsou ukládány v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Provozovatel těchto webových stránek má legitimní zájem na analýze chování jejich uživatelů, aby mohl optimalizovat jak tyto své webové stránky, tak i svá reklamní sdělení.

Anonymizace IP (Internet Protocol) adresy

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. Před jejím přenosem do USA je vaše IP adresa společností Google zkrácena v souladu s Dohodou o Evropském hospodářském prostoru uzavřenou mezi Evropskou unií a dalšími stranami. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa odeslána na server společnosti Google v USA, kde je zkrácena. V zastoupení provozovatele těchto webových stránek využívá společnost Google tyto informace k tomu, aby pro provozovatele těchto webových stránek provedla vyhodnocení toho, jak tyto webové stránky používáte, k sestavení hlášení o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb, které mají souvislost s činnosti webových stránek a využíváním internetu. Adresa IP přenesená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude přiřazena k žádným dalším údajům, které má společnost Google k dispozici.

Google Tag Manager

Ke sledování a analýze využíváme službu Google Tag Manager (GTM). Služba GTM neshromažďuje žádné osobní údaje. Jde o nástroj, který automaticky aktualizuje fragmenty adres záznamů, které pak mohou shromažďovat citlivé informace. Služba GTM tato data nevyužívá. Dokonce i když nepovolíte použití souborů cookies nebo deaktivujete sledování relací založené na URL adresách, adresy záznamů spravované prostřednictvím služby GTM, budou i nadále povoleny. Podrobnější informace viz https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

Služba DoubleClick společnosti Google

Používáme DoubleClick, službu pro správu a doručování reklamních sdělení poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Služba DoubleClick společnosti Google využívá soubory cookies k adresnějšímu zaměření reklamních sdělení. Vašemu prohlížeči je přiděleno pseudonymní ID sloužící ke sledování reklam, které byly zobrazeny ve vašem prohlížeči, a k identifikaci těch, na které jste klikli. Soubory cookies umožňují společnosti Google a jejím partnerům vybírat a zobrazit reklamy na základě vašeho chování při prohlížení webových stránek, včetně našich. Neshromažďují při tom žádné osobní údaje. Shromážděné informace jsou převedeny do centrálního počítače (mainframu) společnosti Google v USA. Společnost Google v plném rozsahu splňuje rámec ochrany soukromí zavedený Evropskou unií a ministerstvem obchodu USA. Společnost Google tyto informace nepředává žádné třetí straně s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon nebo účel zpracování těchto údajů požadovaný klientem. Kromě toho nejsou tyto informace jakýmkoli způsobem uváděny do vztahu s dalšími údaji shromážděnými společností Google. Tím, že používáte naše webové stránky, dáváte svůj souhlas s tím, aby společnost Google shromažďovala a zpracovávala informace v rozsahu a k účelům uvedeným výše.

Pokud nesouhlasíte s tím, aby společnost Google používala soubory cookies, můžete upravit nastavení vašeho prohlížeče tak, aby neumožňoval použití souborů cookies. Zakázání souborů cookies však může mít za následek, že některé funkční prvky vašich webových stránek již nemusí být dále k dispozici. Kromě toho, chcete-li zabránit tomu, aby společnost Google tyto údaje shromažďovala, předávala a zpracovávala, můžete si do vašeho prohlížeče stáhnout plugin, kterým službu DoubleClick deaktivujete. Případně přejděte na webové stránky Digital Advertising Alliance a službu DoubleClick vypněte, http://optout.aboutads.info.

Google AdWords Conversion Tracking

Tyto webové stránky využívají službu pro konverzní sledování poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Společnost Google využívá soubory cookies vytvořené ve vašem počítači k analýze vašeho chování při procházení webových stránek. Soubory cookies pro konverzní sledování jsou vytvářeny na základě toho, že kliknete na některé z reklamních sdělení nabízených společností Google. Soubory cookies využívané pro konverzní sledování neshromažďují žádné osobní údaje. Pokud nesouhlasíte s tím, aby vaše aktivity při procházení webových stránek byly sledovány společností Google, můžete změnit nastavení prohlížeče tak, aby byly blokovány všechny soubory cookies pocházející z googleadservices.com. Své právo na ukončení sledování můžete rovněž uplatnit, když navštívíte http://www.networkadvertising.org/choices/. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak konverzní sledování funguje a jaké máte možnosti zabránit společnosti Google využívat informace získávané prostřednictvím souborů cookies, podívejte se na stránku https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated.

Konverzní soubory cookies jsou ukládány v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Provozovatel těchto webových stránek má legitimní zájem na analýze chování jejich uživatelů, aby mohl optimalizovat jak tyto své webové stránky, tak i svá reklamní sdělení.

Podrobnější informace o službách Google AdWords a Google Conversion Tracking, viz Google Privacy Policy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Remarketing

Používáme remarketingový nástroj poskytovaný společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. V rámci reklamní sítě Google Display Network umožňuje tento nástroj adresnější zaměření reklamních sdělení na základě individuálních preferencí návštěvníků. Tuto automatizovanou službu využíváme k tomu, abychom vám prostřednictvím výběru reklamních sdělení, vytvořeného na základě vašeho chování a klikání při prohlížení našich webových stránek během poslední návštěvy, představili produkty, které by vás mohly zajímat. Tato služba využívá soubory cookies vytvořené ve vašem počítači k tomu, aby vás pomohly identifikovat při další návštěvě webových stránek, které jsou součástí reklamní sítě Google Display Network. Cookie je malý textový soubor vytvořený ve vašem počítači při prohlížení našich webových stránek. Google shromažďuje váš požadavek na identifikaci zdroje URL, vaši IP adresu, typ prohlížeče a jazyk, jakož i čas a datum návštěvy. Tyto informace slouží k identifikaci prohlížeče použitého v počítači, což naproti tomu reklamní síti Google Display Network umožňuje vybírat a zobrazovat reklamní sdělení na základě obsahu zobrazeného během předchozí relace prohlížeče na webových stránkách, které rovněž využívaly remarketingový nástroj. Pokud jste již dříve souhlasili se synchronizací historie vašeho prohlížeče a vašeho účtu Google (https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated), a s tím, aby údaje o vašem účtu Google byly využívány pro zobrazení adresně zaměřených reklamních sdělení, remarketingový nástroj společnosti Google bude povolen u celé řady zařízení. To znamená, že společnost Google využívá vaše Google ID k tomu, aby vás bylo možné rozpoznat na různých mobilních zařízeních, ale v průběhu tohoto procesu nesbírá žádné osobní údaje. Jestliže nesouhlasíte s tím, aby společnost Google shromažďovala informace využívané tímto remarketingovým nástrojem, můžete tento nástroj zakázat provedením nezbytných změn v nastavení reklamních sdělení Google na http://www.google.com/settings/ads.

Custom Audience Pixel

Používáme Custom Audience Pixel, službu poskytovanou společností Facebook Inc., která nám umožňuje prezentovat adresně zaměřená reklamní sdělení osobám, které navštěvují naši webovou stránku, poté, co se přihlásí na Facebook. Z tohoto důvodu jsme na určité webové stránky přidali části kódu Pixel společnosti Facebook, které vytvářejí odkaz na servery společnosti Facebook a informují Facebook o tom, že jste navštívili naši webovou stránku. Facebook tyto informace přidává do vašeho účtu na Facebooku. Podrobnější informace o tom, jak společnost Facebook shromažďuje a používá vaše osobní údaje a co můžete udělat pro ochranu svých citlivých informací, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook, která jsou k dispozici na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/. Tomu, aby vám společnost Facebook prezentovala adresně zaměřená reklamní sdělení můžete případně zabránit také s pomocí následujícího odkazu: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_.

Facebook Pixel

Používáme Pixel, nástroj společnosti Facebook, který nám pomáhá optimalizovat naše reklamní sdělení na stránkách sociálních sítí provozovaných společností Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Souhlas s použitím tohoto nástroje dáváte označením políčka “Souhlasím s použitím Facebook Pixel”. Nástroj Facebook Pixel podporuje statistickou analýzu a hodnocení účinků reklamních sdělení prezentovaných na Facebooku, která je prováděna v rámci marketingového výzkumu. My získáváme pouze depersonalizovaná data, která neumožňují identifikaci návštěvníků. Ale protože společnost Facebook tato data uchovává a zpracovává, umožňuje jí to uvádět tyto informace do vztahu s uživatelskými profily a využívat je pro své vlastní marketingové aktivity (viz zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook na https://www.facebook.com/about/privacy/). To může zahrnovat i vytvoření souborů cookies ve vašem počítači.

Marketo

Používáme Marketo, platformu pro automatizaci marketingu, která zpracovává data v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že oficiálně ukončíte odebírání našich informačních bulletinů. S daty zpracovanými před tím, než obdržíme vaši žádost, lze i nadále legálně pracovat. Nástroj Marketo využíváme k tomu, aby nám pomohl porozumět tomu, jak tyto webové stránky využíváte, a přizpůsobit komunikaci oblastem vašeho zájmu. Technologie Marketo používá soubory cookies a webové monitorování k vytvoření ‘profilu’ vaší činnosti při procházení webových stránek a pro e-mailovou interakci. Ačkoli Marketo je třetí stranou, služba, kterou nám poskytuje, nám umožňuje využívat její funkce v kontextu příslušejícím první straně a přímo spravovat nastavení souborů cookies nástroje Marketo, jakož i údajů, které shromažďuje prostřednictvím našich webových stránek.

Nástroj Marketo využíváme pro naše informační bulletiny a pokud nechcete, aby to, jak informační bulletiny používáte, bylo analyzováno společností Marketo, budete muset jejich odebírání zrušit. Za tímto účelem je každý odeslaný informační bulletin opatřen příslušným odkazem.

Dokud odběr informačního bulletinu nezrušíte, budou údaje poskytnuté při registraci k jeho odběru využívány pro jeho distribuci.

Podrobnější informace viz zásady ochrany osobních údajů společnosti Marketo na https://documents.marketo.com/legal/privacy/.

Hotjar

Služby Hotjar využíváme ke sběru dat o uživatelských zvyklostech. Služba Hotjar neshromažďuje žádné osobní údaje. Společnost Hotjar umožňuje návštěvníkům svých internetových stránek www.hotjar.com zachovat si kontrolu svých osobních údajů, proto jsou veškeré operace prováděné při jejich zpracování v přísném souladu s Obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (“GDPR”) (konkrétně, avšak bez omezení, podle článku 6, odstavce 1, písmeno f a článku 28), jakož i zákonů Malty (společně dále jen “platné zákony”), kde je společnost Hotjar zaregistrována.

Společnost Hotjar shromažďuje a ukládá pouze zkrácenou verzi vaší IP adresy. Ta je zachycena a uložena v anonymní podobě skrytím posledního bytu (osmi bitů), takže vaše úplná IP adresa není nikdy přenesena na servery společnosti Hotjar. Společnost Hotjar zpracovává data o uživatelských zvyklostech v anonymní podobě ke statistickým účelům a ke zlepšení našich webových stránek.

Společnost Hotjar využívá soubory cookies ke zpracování informací, včetně standardních informací o internetovém protokolu, a podrobností o chování návštěvníků při návštěvě našich webových stránek. Důvodem je zajištění lepšího praktického využití, usnadnění používání určitých funkcí. Cookies jsou malé datové soubory přenášené do počítače nebo zařízení webovými stránkami za účelem vedení záznamů a zlepšení funkce našich webových stránek. Společnost Hotjar ukládá tyto informace do pseudonymizovaného uživatelského profilu. Společnost Hotjar tyto informace nezpracovává za účelem identifikace jednotlivých uživatelů nebo jejich spojení s dalšími údaji o jednotlivých uživatelích.

Soubory cookies jsou uloženy na vašem vlastním zařízení a máte plnou kontrolu nad jejich použitím. Přenos souborů cookies můžete vypnout nebo omezit změnou nastavení vašeho webového prohlížeče. Soubory cookies, které jsou již uloženy, mohou být kdykoli smazány. Svůj souhlas se shromažďováním vašich informací společností Hotjar můžete kdykoli ukončit tak, že navštívíte webové stránky pro aktivaci služeb společnosti Hotjar, kde přejdete na stránku pro odhlášení https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out a kliknete na ‘Zakázat Hotjar’ nebo když ve svém prohlížeči aktivujete funkci Nepovolit sledování (DNT).

Dynatrace

Používáme platformu Dynatrace (poskytovanou společností Dynatrace Inc, 1601 Trapelo Road, Suite 116, Waltham, MA 02451, USA) k získávání podrobných informací o výkonu naší webové aplikace a pochopení toho, jak se na ní uživatelé pohybují. Platforma Dynatrace zaznamenává údaje o časování W3C, kliknutí na tlačítka, kliknutí na odkazy, chybách JavaScriptu, používaném prohlížeči, geografické oblasti aj. Díky těmto údajům jsme schopni neustále vylepšovat výkonnost naší nabídky či odhalovat a opravovat problémy s fungováním. Pro řádné a efektivní fungování potřebuje platfroma Dynatrace používat soubory cookies.

Více informací naleznete na
https://www.dynatrace.com/support/help/how-to-use-dynatrace/data-privacy-and-security/

Pluginy a nástroje

YouTube

Naše webové stránky využívá pluginy z YouTube, který je provozován společností Google. Provozovatelem příslušných webových stránek je YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte některou z našich webových stránek opatřených pluginem YouTube, je vytvořeno připojení k serverům YouTube. V takovém případě je server YouTube informován o tom, které z našich webových stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, služba YouTube vám umožňuje přiřadit vaše chování při prohlížení webových stránek přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete předejít tím, že se odhlásíte ze svého účtu YouTube.

YouTube má pomoci k tomu, aby naše webové stránky byly zajímavější. To představuje oprávněný zájem v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR.

Podrobnější informace o tom, jak je nakládáno s údaji uživatelů, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů YouTube na adrese https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Geolokační služby

Na našich webových stránkách nabízíme služby umožňující stanovení polohy prostřednictvím Bing Maps. Pokud tyto funkce používáte, mohou získávat informace o vaší aktuální poloze (například GPS signály odeslané mobilním zařízením) nebo informace, které lze použít k přibližnému určení polohy. Obecně můžete služby určování polohy povolit nebo zakázat v nastavení vašeho zařízení nebo prohlížeče.

Podrobnější informace o službě Bing Maps a jejích zásadách ochrany osobních údajů naleznete na adrese http://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Sociální sítě

Používáme "AddThis", kompilační plugin společnosti AddThis, 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA, 22182, USA ("AddThis"). AddThis vám umožňuje kompilaci webových stránek a sdílení jejich obsahu z našich webových stránek na sociálních sítích. Používáte-li AddThis, jsou při tom využívány soubory cookies. Údaje zaznamenané v průběhu tohoto procesu (např. čas použití nebo jazyk prohlížeče) jsou předány společnosti AddThis v USA a tam jsou zpracovány. Podrobnější informace o shromažďovaných datech a způsobu, jakým je aplikace AddThis využívá, jsou k dispozici na adrese http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy. Na této stránce rovněž naleznete informace o povaze zpracovávaných dat a jejich zamýšleném použití. Zpracováním příslušných dat se nezabýváme. Jestliže aplikaci AddThis využíváte, dáváte tím svůj souhlas se zpracováním dat společností AddThis. Použití vašich osobních údajů můžete kdykoli odepřít tak, že využívání AddThis ukončíte přímo na http://www.addthis.com/privacy/opt-out.

Řešení pro integraci chatu

Jako řešení pro integraci chatu využíváme Unify a Velaro.

Při odeslání požadavku na chat mohou Unify a Velaro shromažďovat data. Tato data mohou obsahovat informace o vašem hardwarovém a softwarovém prostředí, uživatelském jménu nebo jiné informace sloužící k prokázání identity.

Máte-li zájem o podrobnější informace ohledně závazků a povinností společnosti Unify v souvislosti s bezpečností a ochranou osobních údajů, můžete se v jakékoli věci týkající se toho, jak společnost Unify využívá vaše osobní údaje, obrátit na pracovníka společnosti Unify pověřeného dohledem nad ochranou osobních údajů. Na pracovníka společnosti Unify pověřeného dohledem nad ochranou osobních údajů můžete rovněž směřovat jakékoli dotazy týkající se informací o tom, jak společnost Unify využívá vaše osobní údaje, jakož i žádosti o blokaci, vymazání nebo opravu vašich osobních údajů. Pracovníka společnosti Unify pověřeného dohledem nad ochranou osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese: guido.stueper@unify.com.

Podrobnější informace o zásadách ochrany osobních údajů společností Velaro naleznete na https://www.velaro.com/privacy-policy/.

Průzkumy/zpětná vazba od zákazníků s využitím řešení Usabilla

Využíváme řešení “Usabilla for Websites”, poskytované společností Usabilla B.V. (Rokin 16, 1012 KR Amsterdam, Niederlande, dále jen "Usabilla"). Řešení Usabilla shromažďuje zpětnou vazbu od návštěvníků našich webových stránek a umožňuje nám analyzovat a zlepšit jejich využití, jakož i zjistit příčiny výskytu technických problémů. Kdykoli návštěvník použije tlačítko zpětné vazby, které je viditelně umístěno na našich webových stránkách, nebo jiný druh možnosti poskytnout zpětnou vazbu, v jeho počítači je vytvořen soubor cookie a prohlížeč se připojí k serveru Usabilla. Během tohoto procesu Usabilla shromažďuje informace např. o zařízení, operačním systému, prohlížeči, rozlišení displeje a ukládá je v pseudonymizovaném operačním profilu. Další informace, jako je e-mailová adresa nebo odpovědi v rámci zpětné vazby, jsou shromažďovány pouze tehdy, pokud uživatel údaje sám aktivně poskytuje. Nastavení souborů cookies je provedeno pouze tehdy, klikne-li uživatel na příslušné tlačítko. Následně můžete svůj souhlas se shromažďováním informací ukončit smazáním souboru cookie z vašeho prohlížeče. To platí až do okamžiku, kdy znovu kliknete na tlačítko zpětné vazby. Máte-li zájem o podrobnější informace, přečtěte si prosím sekci “jak postupovat” na stránkách společnosti Usabilla: https://support.usabilla.com/hc/en-us/categories/200958969-How-tos.

CoroPlus® ToolGuide

Aplikaci CoroPlus® ToolGuide využíváme pro podporu nabídky doporučení pro volbu nástrojů a řezných podmínek. Jedná se o samostatný webový widget, jehož rozhraní je vloženo do webových stránek. Widget je hostován mimo prostředí webových stránek v datovém centru společnosti Microsoft Azure v severní Evropě. Pro identifikaci uživatele widget přechovává přihlašovací údaje uživatele (obvykle e-mailovou adresu) a uživatelům umožňuje vytvářet a udržovat si své vlastní definice entit specifických pro CoroPlus® ToolGuide (obráběcí stroje a obráběné materiály).

Za účelem dalšího vývoje softwaru widget také dočasně na dobu 3 měsíců uchovává informace o uživatelem provedeném výpočtu řezných parametrů a doporučeních. S výjimkou e-mailové adresy widget nezískává ani neshromažďuje žádné osobní údaje.

Online Tool Assembly

K tomu, abychom návštěvníkům webových stránek umožnili vytváření složených nástrojů využíváme Online Tool Assembly. Jedná se o samostatný webový widget, jehož rozhraní je vloženo do webových stránek. Widget je hostován mimo prostředí webových stránek v datovém centru společnosti Microsoft Azure v severní Evropě. Při práci využívá údaje o produktech společnosti Sandvik Coromant a za tímto účelem si se Sandvik Tooling Internet Business Platform (TIBP) vyměňuje informace o identifikačních kódech jednotlivých výrobků a na vyžádání stáhne údaje o produktu prostřednictvím služby Product Data Highway (PDH). Jako výstup je v souladu s generickým tříděním nástrojů (Generic Tooling Classification - GTC) vytvořen balíček nástrojové sestavy, který si uživatelé mohou stáhnout. Tento widget nezískává ani neshromažďuje žádné osobní údaje.

Online 3D Viewer

Online 3D Viewer využíváme k tomu, abychom umožnili prohlížení 3D modelů. Jedná se o samostatný webový widget, jehož rozhraní je vloženo do webových stránek. Widget je hostován mimo prostředí webových stránek v datovém centru společnosti Microsoft Azure v severní Evropě. Funguje tak, že využívá URI informace souboru poskytovaného webovými stránkami pro 3D model příslušného produktu, a uživateli jej zobrazuje pouze pro informativní účely. Tento widget nezískává ani neshromažďuje žádné osobní údaje.

Online 2D Viewer

Online 2D Viewer využíváme k tomu, abychom umožnili prohlížení 2D modelů. Jedná se o samostatný webový widget, jehož rozhraní je vloženo do webových stránek. Widget je hostován mimo prostředí webových stránek v datovém centru společnosti Microsoft Azure v severní Evropě. Funguje tak, že využívá informace jednotného identifikátoru zdroje (Uniform Resource Identifier - URI), poskytované webovými stránkami pro 2D model příslušného produktu, a uživateli jej zobrazuje pouze pro informativní účely. Tento widget nezískává ani neshromažďuje žádné osobní údaje.

Elektronický výukový program Technologie obrábění kovů

Ke sledování pokroků dosažených uživatelem v elektronickém výukovém programu Technologie obrábění kovů využíváme WordPress Learndash. Ukládá se e-mailová adresa uživatele, která slouží ke zobrazení pokroku dosaženého absolvováním vzdělávacích modulů a umožňuje tisk certifikátů.


 

Poskytovatel platebních služeb

Adyen

Společnost Sandvik Coromant využívá služby společnosti Adyen, poskytovatele online platebních služeb, jako doplněk svých stávajících postupů fakturace. Zvolíte-li pro dokončení nákupu přímou platební bránu, společnost Adyen v takovém případě ukládá údaje o vaší kreditní kartě. Kódování odpovídá standardu Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Údaje o vašich nákupních transakcích jsou ukládány pouze na dobu nezbytnou k dokončení nákupní transakce. Poté co je vaše nákupní transakce dokončena, informace o ní jsou smazány. Všechny přímé platební brány splňují kritéria daná v PCI-DSS, standardu spravovaném Radou pro bezpečnostní standardy PCI (PCI Security Standards Council), což je výsledkem společného úsilí značek jako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečný přenos informací o kreditní kartě našemu elektronickému obchodu a jeho poskytovatelům služeb.


 
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Víc informací o cookies.