Please select your country! -Česky -CS Nastavení

Nastavení

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Dlouhodobě udržitelný model podnikání

Dlouhodobě udržitelný model podnikání

 

Globální působnost poskytuje společnosti Sandvik Coromant vyhraněný a přitom mnohostranný pohled na změny klimatu. Rozmanitost našich týmů vybudovaných na základech rovnosti a inkluze nám otevírá kontrastní pohled na společenské účinky globálního oteplování. Bezpečnost a blaho našich zaměstnanců, jejich rodin a komunit, k nimž náleží, jsou organicky propojeny s naším hodnotovým systémem a odpovědností, jakožto zastánců dlouhodobé udržitelnosti v průmyslovém odvětví, jako je naše.

Zpracovatelský průmysl však i nadále směřuje k tomu, aby se stal zcela zeleným. Pokud jde o energetickou účinnost a efektivitu využívání zdrojů, prošel dlouhým vývojem, ale stále ještě není tam, kde by měl být.

Na klimatickém poli se podařilo vypěstovat formu empatie a respektu, která zde měla existovat od začátku – i když příroda nedávala nic najevo. Díky hlubšímu pochopení významu rovnováhy vedeme své úsilí směrem znamenajícím lepší, ekologicky proaktivní budoucnost.Na ekonomické a společenské systémy se pohlíží jako na nedílnou součást biosféry

Dostupná ilustrační fotografie Stockholm Resilience


Click to enlargeClick to enlarge


 

Díky spoluprací a přijímání nových technologií a materiálů dosáhneme zeštíhlení výroby, což přispívá ke snížení spotřeby energie. Rychlejší obráběcí procesy, méně prostojů a výměn nástrojů, delší životnost nástrojů, menší množství odpadu, jako jsou nerecyklované břitové destičky, nástroje, materiály a řezné kapaliny – každé malé zlepšení a inovace znamená zcela nový milník ve výrobní ekonomice. Zapojením našich zaměstnanců, partnerů, dodavatelů a zákazníků můžeme hledat nové obchodní příležitosti a společně tvořit dlouhodobě udržitelnou budoucnost.


 

Náš smysl pro odpovědnost vůči životnímu prostředí a našim lidem není nedávno formulovanou myšlenkou podnícenou současným stavem planety. Je možné jej vysledovat až hluboko do sedmdesátých let, ale skutečnou dobu vzniku strategie recyklace lze hledat až v minulém desetiletí. Díky tomuto závazku jsme se prostřednictvím našeho programu zpětného odkupu posunuli až na 80% návratnost do oběhu.

Podrobnější informace o našem programu zpětného odkupu slinutých karbidů


V posledních několika letech jsme důsledně monitorovali naše emise CO2 a zaznamenali jsme jejich celkové snížení o 20 %. Spolu s tím, jak roste dostupnost obnovitelné energie, hledáme způsoby, jak ji začlenit do všech našich procesů a jak energii lépe využívat.


 

Od základu měníme naše plánování dopravy a přibližujeme se k výrobě uhlíkově neutrálních produktů a materiálů. Stavíme a renovujeme naše výrobní závody a udržitelná zařízení s ohledem na jejich dlouhodobé a ekologičtější využití, přičemž máme na zřeteli pohodlí a bezpečnost našich zaměstnanců a návštěvníků.

Přečtěte si více o našich aktivitách v oblasti ekologických (zelených) továren

​Zajištění ochrany prostředí a spolehlivého pracovního procesu je v tomto průmyslovém odvětví nejvyšší prioritou a v návaznosti na dlouhodobě udržitelný model podnikání svým zaměstnancům i zákazníkům slibujeme, že budeme i nadále udržovat vysokou efektivitu a čistou produkce.

Budoucnost může přinést nejrůznější výsledky, dobré i špatné. OSN předpovídá, že počet klimatických uprchlíků dosáhne do roku 2050 až 200 milionů, a ačkoli se může jednat o nejhorší scénář, vychází z aktuálních výsledků vědeckého bádání.

Vědci znají principy skleníkového efektu už tři čtvrtě století, ale podcenili rozsah škod, které může lidská činnost způsobit životnímu prostředí. Podle publikace Naše společná budoucnost (známé také jako Zpráva Brundtlandové) trvale udržitelný rozvoj „naplňuje potřeby současnosti, aniž by bral v úvahu schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby.“

Přečtěte si více o našich opatřeních, kterými postupně usilujeme o to, aby byl náš největší výrobní závod zelenější

Naše společná budoucnost


 

Stojíme v čele úsilí o změny

Máme šanci posunout průmysl lepším směrem. Z tohoto důvodu podporujeme Pařížskou dohodu o klimatu a cíle udržitelného rozvoje Spojených národů. Dokonce jsme se rozhodli udělat ještě o krok navíc a prosazovat vnitřní iniciativu za dlouhodobou udržitelnost nazvanou Dosáhněme změny do roku 2030.

Aktivně usilujeme o pozitivní změny vedoucí k potlačení nevratných a ničivých dopadů. Abychom zajistili dlouhodobou existenci a stabilitu pro mnoho dalších generací, snažíme se o ochranu a pomoc při obnově životního prostředí.

Lze to označit za příchod nového věku technologického vývoje, který není zaměřený pouze na zisk, ale na lidi a planetu. Příroda hledá rovnováhu a my se snažíme ji respektovat a pečovat o ni.

Společnost Sandvik Coromant a skupina Sandvik Group se zavázaly využívat inženýrské služby a inovace k tomu, aby dosáhly změn, které povedou k dlouhodobě udržitelnému modelu podnikání. Naším cílem je stát na čele tohoto úsilí o změny a být inovativním obchodním partnerem, kterého naši zákazníci potřebují, protože dlouhodobou udržitelnost začleňuje do všech aspektů podnikání, což přináší hodnotu všem a za všech okolností.

Abychom toho dosáhli, soustředili jsme se na čtyři cíle, kterých je z hlediska dlouhodobé udržitelnosti třeba do roku 2030 dosáhnout:


 

 
  • Budeme stát v čele úsilí o obchodní modely s vyšší návratností do oběhu a využitím zdrojů. Naším cílem je návratnost do oběhu vyšší než 90 %.
  • Zveřejníme své závazky snižovat dopady na naše klima. Máme v úmyslu změnit způsob myšlení a výsledky jak v našem vlastním oboru podnikání, tak u našich zákazníků a dodavatelů, a pomoci tak naplnit naše cíle.
  • Usilujeme o nejvyšší standardy pro lidi a tyto standardy se budeme snažit posouvat výš a výš. Naším cílem jsou nulové škody.
  • Budeme neustále usilovat o vyšší etiku a transparentnost a o to, stát v popředí pokud jde o čestné a otevřené jednání.

Přečtěte si o “Úsilí o změny” víceČelní světoví představitelé se zavázali k plnění 17 globálních cílů dlouhodobě udržitelného rozvoje. Společnost Sandvik Coromant si definovala cíle, které jsou pro ni nejvýznamnější a ke kterým aktivně přispíváme

Přečtěte si, jak přispíváme k naplnění cílů OSN


 

 

 
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Víc informací o cookies.