Please select your country! -Česky -CS Nastavení

Nastavení

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

​​​​​​​​​​​​

Objevte způsob,

jak si v soustružení ocelí

vybudovat náskok před ostatními

Více informací o soustružení ocelí

Snížení nákladů

Dosáhnout efektivity při soustružení ocelí lze snížením počtu zmetkových a opravovaných kusů a lepším využíváním stávajících obráběcích strojů a nástrojů. Osvědčenou strategií, jak snížit náklady na obrobenou součást, je zajistit bezpečný chod vašeho stroje díky spolehlivé kontrole třísek. Úspěšnými způsoby, jak toho dosáhnout, jsou volba univerzálních tříd břitových destiček s předvídatelným průběhem opotřebení, výběr vhodné strategie obrábění a použití přesného přívodu řezné kapaliny a rychlovýměnných řešení.

Spolehlivé nástrojové třídy a geometrie

Zvýšení bezpečnosti, efektivity a produktivity operací využívaných při soustružení ocelí lze dosáhnout použitím soustružnických nástrojových tříd, které poskytují konzistentní a předvídatelnou životnost. Delší životnost nástroje v kombinaci se zvýšenou odolností proti otěru a působení tepla může pomoci minimalizovat neplánované prostoje, jakož i plýtvání karbidovými břitovými destičkami a obráběným materiálem, což jsou nezbytné předpoklady udržitelného způsobu obrábění.

Časové úspory díky rychlovýměnným řešením

Rychlovýměnná řešení umožňují zkrácení času potřebného pro měření, seřízení a výměnu nástrojů, čímž přispívají k výraznému zvýšení využití stroje. Použití rychlovýměnných řešení umožňuje zkrácení doby přechodu mezi výrobními dávkami a úsporu až deseti minut na jedné soustružnické operaci. K dalším výhodám patří zkrácení prostojů při výměnách opotřebených nástrojů a zkrácení časů na rozběh výroby díky tomu, že je eliminována výroba prvních zkušebních součástí, respektive provádění měřicích řezů.

Využívejte výhody přívodu řezné kapaliny z horní a ze spodní strany

Řezná kapalina může hrát při snižování vašich celkových výrobních nákladů klíčovou roli. Je-li používána správné, umožňuje dosažení maximální produktivity, zvyšuje bezpečnost obráběcího procesu a zlepšuje funkci a výkonnost nástroje a kvalitu obráběné součásti, což jsou vše důležité základní kameny úspěšného obráběcího procesu.

Zavádějte pokročilé nástroje a technologie

Pokročilá řešení, jako je soustružení ve všech směrech nebo nástrojové třídy s povlaky nanášenými novými technologiemi, mění soustružení a obecně průmysl, jak jej známe. Tyto klíčové technologie umožňují tak výrazné zvýšení produktivity, počtu obrobených kusů na břit a životnosti nástroje, jaké nikdy nebylo považováno za možné.

Zarezervujte si konzultaci

Doporučené nástroje a řešení

Nástrojové třídy a břitové destičky pro soustružení ocelí

Nástrojové třídy pro soustružení ocelí GC4425 a GC4415 nové generace jsou dokonalejší ve všech aspektech, počínaje životností nástroje, až po odolnost proti otěru a působení tepla. Nabízejí až o 25 % delší životnost a poskytují spolehlivou a za všech okolností předvídatelnou funkci a výkonnost.

Standardní soustružnické nástroje podle ISO

Komplexní řada špičkových soustružnických nástrojů vyvinutých tak, aby umožňovaly zvládnutí všech typů obráběcích úloh. Optimalizované nástroje T-Max® P a CoroTurn® 107 spolu s přesným přívodem řezné kapaliny a rychlovýměnnými řešeními umožňují bezpečné soustružení se zlepšenou kontrolou utváření třísek a vyššími řeznými rychlostmi.

Unikátní řešení pro soustružení

Koncepce CoroTurn® Prime pro soustružení ve všech směrech, CoroTurn® 300 s osmi řeznými hranami a stabilní CoroTurn® TR pro tvarové obrábění využívají nové, pokrokové technologie, které mohou přispět k podstatnému snížení vašich výrobních nákladů díky snížení nákladů na vyrobenou součást a rychlejší návratnosti investic do vašeho stroje.

Zvýšení produktivity

I nepatrná vylepšení vaší strategie obrábění mohou mít naprosto zásadní vliv na zvýšení výkonnosti. Výběrem vhodných nástrojů a břitových destiček, vhodné strategie obrábění a zajištěním správného použití řezné kapaliny lze zvýšit rychlost úběru kovu a využití stroje a ocelové součásti je tak možné vyrábět v kratším čase.

Vysoce výkonné břitové destičky

Při volbě soustružnických břitových destiček je třeba uvážit celou řadu parametrů. Chcete-li dosáhnout maximální rychlosti úběru kovu, snažte se najít houževnatý substrát odolný vůči plastické deformaci a následné úpravy zajišťující spolehlivou funkci při provádění operací s přerušovanými řezy. A samozřejmě vybrat povlak, který zajišťuje konzistentní a předvídatelnou výkonnost, lepší odolnost proti otěru a dlouhou životnost nástroje.

Rychlejší a bezpečnější úběr kovu

Soustružení ocelí je do značné míry spojeno s neustálým zdokonalováním stávajícího nastavení stroje. Je však nesmírně důležité hledat nové možnosti a objevovat nové technologie a metody. Jako příklad lze uvést metodu umožňující soustružení ve všech směrech, jejímž použitím lze dosáhnout výrazného zvýšení rychlostí úběru kovu a zvýšení produktivity o více než 50 %.

Výměny nástrojů během několika sekund

Rychlovýměnná nástrojová řešení zvyšují využití strojů díky zkrácení časů na měření, seřízení a výměny nástrojů. Dobu výměny nástrojového držáku lze zkrátit z 5–10 minut na 30 sekund, což znamená úsporu až deseti minut na jedné standardní soustružnické operaci.

Chcete-li zvýšit výkonnost nástroje, použijte přívod řezné kapaliny ze spodní strany

Pro dosažení co nejvyšší výkonnosti využijte obráběcí nástroje s přívodem řezné kapaliny ze spodní strany. Přívod řezné kapaliny ze spodní strany reguluje množství tepla v místě řezu, což přináší zvýšení životnosti nástroje a předvídatelnost obráběcího procesu. Zvýšení řezné rychlosti, respektive posuvu, otevírá cestu k výraznému zvýšení produktivity.

Zarezervujte si konzultaci

Doporučené nástroje a řešení

Nástrojové třídy a břitové destičky pro soustružení ocelí

Nové nástrojové třídy GC4425 a GC4415 pro soustružení využívají nový substrát s jedinečnou kombinací houževnatosti a odolnosti proti plastické deformaci. Třída GC4415 umožňuje použití extrémně vysokých rychlostí úběru kovu při obrábění za stabilních podmínek, což z ní činí vynikající volbu pro bezpečnou hromadnou výrobu.

Standardní soustružnické nástroje podle ISO

Koncepce T-Max® P a CoroTurn® 107 nabízejí produktivitu a spolehlivou výkonnost potřebnou pro dosažení úspěšných výsledků u soustružnických operací. Nástrojové držáky jsou vybaveny tryskami, které nasměrují řeznou kapalinu z horní a dolní strany přesně do správného místa na břitu, což přináší zvýšení bezpečnosti obráběcího procesu a umožňuje vynikající kontrolu utváření třísky.

Unikátní řešení pro soustružení

Seznamte se s našimi pokročilými technologiemi vyvinutými tak, aby produktivitu vašich soustružnických operací posunuly na zcela novou úroveň. Řešení jako CoroTurn® Prime, CoroTurn® 300 a CoroTurn® TR vám umožní práci s dvojnásobnými řeznými rychlostmi a rychlostmi posuvu a dosažení podstatného zvýšení rychlosti úběru kovu.

Zvýšení bezpečnost a spolehlivost obráběcího procesu

Aspektem, který je nutné mít při soustružení ocelí vždy na paměti, je kontrola utváření třísek. Špatná kontrola třísek je přímou příčinou hromadění a zasekávání třísek, špatné kvality obrobené plochy a poškození nástroje. Dvěma důležitými faktory, které vám pomohou zlepšit bezpečnost obráběcího procesu, jsou proto lepší kontrola utváření třísek spolu s předvídatelnou životností nástrojů. Toho lze dosáhnout výběrem vhodné strategie obrábění a správným použitím řezné kapaliny.

Účinná kontrola utváření třísek

Úspěšná kontrola utváření třísek se omezuje na čtyři faktory: poloměr špičky břitové destičky, hloubku řezu, rychlost posuvu a geometrii břitové destičky. Menší poloměr špičky umožňuje lepší kontrolu třísky než větší poloměr špičky. Protože zvětšení hloubky řezu vede ke zvýšení sil umožňujících dělení a odvádění třísek, v závislosti na obráběném materiálu ovlivňuje dělení třísky. Má-li být zajištěna bezpečnost břitové destičky a drsnost obrobené plochy, zahajte prováděnou operaci s nízkou rychlostí posuvu a následně ji zvyšujte tak, aby se zlepšilo dělení třísek.

Přesný přívod řezné kapaliny

Problémy s dělením a odváděním třísek lze efektivně řešit s využitím přesného přívodu řezné kapaliny. Díky přesnému přívodu řezné kapaliny lze dosáhnout zlepšení kontroly utváření třísek, prodloužení životnosti nástroje, zvýšení bezpečnosti obráběcího procesu a také vyšší produktivity. Příznivý účinek je patrný už při nízkých tlacích řezné kapaliny, ale čím vyšší je její tlak, tím problematičtější materiály je možné úspěšně obrobit.​

Vyberte vhodnou geometrii břitové destičky

Vyberte geometrii břitové destičky s dobrou schopností dělit třísky. V závislosti na vzdálenosti utvářeče třísek od ostří a tvaru mikro- a makrogeometrie mohou třísky volně odcházet, nebo dochází k jejich větší deformaci. Nesprávná volba břitové destičky může mít za následek poškození nástroje a znehodnocení obráběné součásti, což má závažné důsledky z hlediska nákladů.

Bezpečné a tuhé upnutí

Aby nedocházelo ke vzniku vibrací a průhybu nástroje, měl by být obráběcí nástroj vždy co nejtužší a nejstabilnější — to je obzvláště důležité u aplikací sloužících pro obrábění vnitřních ploch. Použijte co nejkratší nástroj s maximálním možným průměrem.

Zarezervujte si konzultaci

Doporučené nástroje a řešení

Nástrojové třídy a břitové destičky pro soustružení ocelí

Nástrojové třídy pro soustružení ocelí GC4425 a GC4415 nové generace jsou optimalizované tak, aby umožňovaly bezpečné a spolehlivé obrábění. K jejich konzistentní výkonnosti přispívají technologie povlakování Inveio® druhé generace s ještě jednotnější krystalografickou orientací a nové makrogeometrie s lamačem třísek.

Aplikace a kalkulátory

I malé úpravy parametrů mohou mít velký vliv na celkové výsledky. Aplikace CoroPlus® Tool Guide poskytuje doporučení pro volbu nástroje a hodnot řezných parametrů na základě pracovní úlohy, obráběného materiálu a podmínek obrábění. S pomocí aplikace Kalkulátor pro strojní obrábění můžete na základě vámi zadaných vstupních údajů vypočítat hodnoty pro nastavení řezných parametrů.

Nástroje s přesným přívodem řezné kapaliny

Zkombinujete-li přesný přívod řezné kapaliny, rychlovýměnná řešení a optimalizované obráběcí nástroje T-Max® P a CoroTurn® 107, získáte ohromné množství výhod, jako je zlepšení kontroly utváření třísek, pevně daná poloha trysek nebo vyšší řezná rychlost.

Zlepšení kvality obrobených součástí

Nejdůležitějšími faktory souvisejícími s dosažením vysoké kvality obrobených součástí jsou dobré dělení třísek a omezení sklonů ke vzniku vibrací. Nejlepším způsobem, jak tyto požadavky splnit, je optimální seřízení nástroje – od stroje až po břit – v kombinaci s know-how a odbornými znalostmi problematiky obrábění. Začněte upínacími jednotkami a rychlovýměnnými řešeními a pokračujte nástroji opatřenými přesným přívodem řezné kapaliny a břitovými destičkami, které se nejlépe hodí pro danou aplikaci.

Správné hodnoty řezných parametrů

Vyberte vhodné řezné podmínky

Výběr správné řezné rychlosti a rychlosti posuvu má značný dopad na kvalitu obrobených součástí. Nezbytnými předpoklady bezpečného a předvídatelného obráběcího procesu je přístup k optimalizovaným nástrojům a hodnotám řezných podmínek. Vezmeme-li v úvahu všechny různé parametry, které jsou potřeba, nejjednodušším způsobem, jak zvolit vhodné obráběcí nástroje a hodnoty řezných parametrů pro danou soustružnickou operaci, je použití online aplikace pro asistovanou volbu nástrojů. Tímto způsobem získáte pomůcku poskytující rychlá a přesná doporučení pro volbu nástrojů a řezných podmínek přímo integrovanou do vašeho systému.

Stabilní nástroje a bezpečné a spolehlivé upnutí

Optimalizované obráběcí nástroje nemohou správně fungovat bez optimální nástrojové sestavy. Pro zajištění dobré opakovatelnosti a vysoce přesného polohování nástroje je zásadní stabilní a tuhé rozhraní mezi nástrojem a revolverovou hlavou.

Parametrem, který je často omezením pro dosažení vysoké výkonnosti stroje, jsou vibrace. Použití tlumených vyvrtávacích tyčí umožňuje zvýšení hodnot řezných parametrů a zajištění bezpečnějšího průběhu obráběcího procesu, při němž nedochází ke vzniku vibrací a který umožňuje zlepšení kvality obrobeného povrchu.

Optimalizované geometrie a nástrojové třídy

Nástrojové třídy optimalizované pro obrábění konkrétního materiálu a geometrie usnadňující přístup řezné kapaliny do místa řezu jsou důležitými faktory umožňujícími dosažení přísných tolerancí, dobré kvality obrobeného povrchu a stability procesu. Chcete-li dosáhnout lepší kvality obrobené plochy, použijte hladící břitovou destičku.

Přesný vnitřní přívod řezné kapaliny

Dobrým způsobem dosažení kontroly utváření třísek je použití přesného přívodu řezné kapaliny s předem pevně nastavenými tryskami nasměrovanými přímo do místa řezu. Správné použití řezné kapaliny zvyšuje bezpečnost obráběcího procesu a zlepšuje výkonnost nástroje a kvalitu obrobených součástí.

Zarezervujte si konzultaci

Doporučené nástroje a řešení

Nástrojové třídy a břitové destičky pro soustružení ocelí

Třídy GC4425 a GC4415 jsou při soustružení ocelí vaší první volbou od hrubování až po dokončování. Tyto nástrojové třídy, které jsou opatřené povlakem nanášeným technologií Inveio® druhé generace a dodávají se v kombinaci s geometriemi výrazně prodlužujícími životnost nástroje, jsou vhodné pro širokou oblast aplikací a jejich použití je doporučeno pro spojité i přerušované řezy.

Aplikace a kalkulátory

Získejte pomůcku poskytující rychlá a přesná doporučení pro volbu nástrojů a řezných podmínek, která bude v podobě aplikace CoroPlus® Tool Guide přímo integrovaná do vašeho systému. S pomocí aplikace Kalkulátor pro strojní obrábění můžete na základě vámi zadaných vstupních údajů vypočítat hodnoty pro nastavení řezných parametrů.

Standardní ISO a unikátní řešení pro soustružení

Zvyšte kvalitu obráběných součástí s pomocí špičkových ISO soustružnických nástrojů T-Max® P a CoroTurn® 107 umožňujících dosažení vysoké a konzistentní výkonnosti. Rozhodněte se pro jedinečná řešení CoroTurn Prime™, CoroTurn® 300 a CoroTurn® TR, s nimiž se vaše produkce zvýší na zcela novou úroveň.

Nové nástrojové třídy pro soustružení ocelí GC4425 a GC4415

Nikdy nekončící vývoj

Existuje způsob, díky kterému si v soustružení ocelí můžete vybudovat náskok před ostatními, podívejte se jak.

Dokonalejší ve všech ohledech

Podívejte se, jak spolehlivou a produktivní funkci a výkonnost nabízí nová generace nástrojových tříd pro soustružení ocelí.

 
 
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Víc informací o cookies.