Please select your country! -Dansk -DA Indstillinger

Indstillinger

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Sikkerhedsoplysninger
 

Sikkerhedsoplysninger

 

 

Mekaniske/fysiske farekilder

 • Skærende værktøjer og holdere kan fragmentere under brug
 • Metalspåner kan blive meget varme og have skarpe kanter, og de bør ikke fjernes med hænderne. Spånerne kan medføre forbrændinger på huden og øjenskader
 • Af hensyn til sikkerheden under arbejdet er det vigtigt at kontrollere, at skæret og komponenten er korrekt fastgjort i holderen før brug, så de ikke kan gå løs under operationen. Et for stort udhæng kan medføre vibrationer og skader/brud på værktøjet og/eller komponenter med forkerte dimensioner
 • Brug altid og til enhver tid personlige beskyttelsesudstyr, og sørg for, at alle maskinafskærmninger og sikkerhedsblokeringer er på plads før og under operationen af hensyn til sikkerheden under bearbejdningen
 • BRUG IKKE værktøj eller produkter, der viser tegn på skader. Produktet skal returneres til det relevante sted til reparation, ombytning eller genbrug
 • Brug alle hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger og maskinindkapslinger for på en sikker måde at opsamle partikler som f.eks. spåner eller andre dele fra skæreforløbet, som løsrives
 • Ved skrubfræsningsoperationer, store spåndybder eller store diametre skal det sikres, at maskinen har det nødvendige moment og den nødvendige effekt
 • Ved høje omdrejningstal øges skærets og fastspændingsdelenes vægt, hvilket kan påvirke fastspændingsarrangementet. Det anbefales, at al fremstilling med høje hastigheder kun udføres i en velsikret maskinopsætning. Før skæret monteres, skal det sikres, at skæret og skærlejet er i perfekt stand og fri for grater og partikler, som kan påvirke fastspændingsarrangementet i betydelig grad. Brug altid den korrekte fastspændingskraft, når skuen strammes. Bemærk! Et skær på 19 gram vejer 350 kg ved 37.500 o/min.
 

Farekilder i form af støv og røg

Ved slibning og skærpning af produkter og værktøj i hårdt metal skal der træffes egnede sikkerhedsforanstaltninger for at undgå eksponering med støv (f.eks. udluftning og personlige værnemidler). Operationer som slibning, fræsning, brænding og svejsning af produkter i hårdt metal kan producere støv eller dampe, der kan indåndes, sluges eller komme i kontakt med hud og øjne. Støv kan forårsage inflammation i luftvejene og irritere næse, hals, hud og øjne. Det er rapporteret, at gentagen indånding af høje niveauer af hårdmetalstøv kan forårsage hårdmetalsygdom (interstitiel lungefibrose). I et toårigt studie med rotter og mus er det påvist, at indånding af kobolt kan fremkalde kræft.

 

Farekilder for sensitivisering

Langvarig hudkontakt med ubelagte hårde metaller kan forårsage en allergisk hudreaktion. Produkter og værktøj i hårdt metal skal håndteres, så direkte hudkontakt undgås, eller der skal bæres handsker for at opnå et sikkert arbejdsmiljø. Kobolt og hårde metaller har en kendt sensitiviserende effekt og kan forårsage allergier ved gentagen eksponering. En overfølsom person kan reagere med astmasymptomer eller eksem.

Før produktet bruges skal du altid gennemgå og forstå sikkerhedsdatabladet eller arket med sikkerhedsoplysninger for produktet.

 

Forholdsregler

 • Undgå dannelse og indånding af støv. Der skal anvendes lokal udblæsningsventilation, der kan reducere den mængde støv, som medarbejderne udsættes for, til et niveau, der ligger inden for de tilladte grænseværdier iht. nationale forskrifter
 • Hvis det ikke er muligt at bruge ventilation, eller den ikke er tilstrækkelig, skal du bruge nationalt godkendte åndedrætsværn
 • Undgå hudkontakt. Anvend egnede handsker. Vask huden grundigt efter håndtering
 • Anvend egnet beskyttelsestøj. Vask tøjet efter behov
 • Undgå at spise, drikke eller ryge i arbejdsområdet. Vask huden grundigt, inden du spiser, drikker eller ryger
 • Anvend om nødvendigt sikkerhedsbriller eller briller med sideafskærmning
 • Brug altid og til enhver tid hensigtsmæssigt sikkerhedsudstyr
 • Af hensyn til sikkerheden under bearbejdningen, må maskinerne kun betjenes, når alle nødvendige afskærmninger, blokeringer og andre sikkerhedsanordninger er på plads og i funktion
 • Du MÅ IKKE bruge eller betjene beskadigede værktøjer eller produkter
 
 
Vi bruger cookies til at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside Mere om cookies .