Please select your country! -Nederlands -NL Instellingen

Instellingen

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving

Lees deze juridische kennisgeving a.u.b. voordat u deze website gebruikt (de "Site").

Materiaal op de Site wordt geleverd door Sandvik AB (publ), reg.nr. 556000-3468, SE-811 81 Sandviken, Zweden ("Sandvik") en de Sandvik Group als een service en moet uitsluitend ter informatie worden gebruikt.

Door gebruik van de Site stemt u in met de volgende voorwaarden. Wanneer u hier niet mee instemt moet u de Site niet gebruiken.

Voor de inhoud van de Site geldt het auteursrecht, jaar 2000 -2018 Sandvik AB; (publ) (of haar dochterondernemingen). Alle rechten voorbehouden.

De informatie op de Site, inclusief, maar niet beperkt tot tekst, tekeningen, afbeeldingen, audio-clips en software, is het eigendom van Sandvik en is beschermd door Zweedse en internationale auteursrechtwetgeving. Ongeautoriseerd gebruik of distributie van materiaal op de Site kan het auteursrecht, handelsmerk en andere wetten overtreden en is onderworpen aan civiele en strafrechtelijke sancties.

De Site of enig deel daar van mag niet, behalve daar waar anders is aangegeven, worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, overgedragen, opgeslagen of op enige andere wijze worden geëxploiteerd voor enig commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sandvik. Wijzigingen aan de inhoud van de Site zijn uitdrukkelijk verboden.

U stemt ermee in om ongeoorloofd kopiëren te voorkomen van het materiaal en te waarborgen dat alle medewerkers van uw organisatie, daar waar van toepassing, zich aan deze beperkingen houden.

De Site kan afbeeldingen bevatten waarvoor auteursrecht van toepassing van derden.

Handelsmerkinformatie

Tenzij anders vermeld, zijn alle handelsmerken, merknamen, bedrijfslogo's en emblemen weergegeven op de site zijn het eigendom van Sandvik, haar dochterondernemingen, licentiehouders of joint venture partners.

De Sandvik handelsmerken, merknamen, bedrijfslogo's en emblemen mogen op geen enkele wijze worden gebruikt zonder de voorgaande schriftelijke toestemming van Sandvik.

Geen garanties

INFORMATIE OP DE SITE WORDT "AS IS" AANGEBODEN, ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. IN GEEN GEVAL ZAL SANDVIK AANSPRAKELIJK ZIJN NAAR ENIGE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF ANDERE GEVOLGSCHADE VOOR ENIG GEBRUIK VAN DE SITE, OF OP ENIGE ANDERE GELINKTE WEBSITE INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, EVENTUELE GEDORVEN WINSTEN, ONDERBREKING IN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF DATA OP UW SYSTEEM OF ANDERSZINS, DAT VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK, OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE INFORMATIE, ZELFS AL WORDT SANDVIK GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Sandvik geeft geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot het gebruik en inhoud van enige andere website welke u kunt benaderen via de Site. Een dergelijke toegang wordt uitsluitend geboden voor uw gemak en betekent niet dat Sandvik enige verantwoordelijkheden onderschrijft of aanvaardt voor het gebruik van dergelijke websites. Daarnaast moet u voorzorgsmaatregelen nemen en waarborgen dat wat u kiest voor uw gebruik vrij is van items zoals virussen, wormen, Trojan horses en andere schadelijke items.

Daarnaast geeft Sandvik geen garantie voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, tekeningen, links of andere items op de Site. De informatie op de Site kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande mededeling. Echter, Sandvik doet geen toezeggingen over het bijwerken van de informatie of andere materialen op de site.

Bijdragen van gebruikers

Al het materiaal, informatie of andere communicatie die u verstuurt of post op de Site ("Bijdragen") zullen worden beschouwd als niet vertrouwelijk, niet exclusief, vrij van royalty's, onherroepbaar, volledig sub licensable en niet uw eigendom. Sandvik heeft geen verplichtingen ten aanzien van Bijdragen.

Sandvik mag Bijdragen openbaar maken, kopiëren, distribueren, opnemen, wijzigen en op andere wijze gebruiken, samen met alle data, afbeeldingen, audio-clips, tekst en andere zaken die daarin zijn opgenomen, voor enige en alle commerciële en niet commerciële doeleinden.

Mocht u persoonlijke gegevens indienen via de Site of op enige andere wijze, dan stemt u er in toe dat Sandvik dergelijke data gebruikt om uw informatie te evalueren en te gebruiken in relatie tot de marketing van de producten en diensten van Sandvik. Dit omvat het recht om de ingediende data over te dragen aan derden en voor potentiële publicatie op het internet. Sandvik is verantwoordelijk onder de Zweedse wetgeving voor het verwerken van persoonlijke gegevens. Men kan contact opnemen met Sandvik in geval van onjuiste data of andere zaken gerelateerd aan de persoonlijke gegevens. Raadpleeg voor meer informatie Sandvik's Privacy verklaring.

Overige

Sandvik kan te allen tijde de voorwaarden van deze disclaimer herzien door deze te updaten. Daarnaast behoudt Sandvik het recht voor, geheel volgens eigen inzicht, de Site te bewaken en uit de lucht te halen op elk gewenst moment, zonder mededeling vooraf. Mocht enige voorwaarde, conditie of bepaling van deze disclaimer onwettig, ongeldig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar zijn, dan zal de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende voorwaarden, condities en bepalingen hierdoor op geen enkele manier worden beïnvloed of aangetast. .


  

Privacy-beleid

De onderstaande tekst beschrijft het privacybeleid voor deze website (www.sandvik.coromant.com). Het beschrijft hoe er met uw gegevens wordt omgegaan tijdens interactie met Sandvik Coromant online. Meer informatie over de inzet van Sandvik omtrent het beschermen van uw privacy kunt u vinden in de Sandvik privacy-verklaring.


Een overzicht van de databescherming

Algemeen

Het volgende geeft een overzicht van hetgeen gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke informatie omvat alle gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming kunt u vinden in dit privacy-beleid.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De operator van de website verwerkt de data die worden verzameld op deze website. De contactgegevens van de operator kunt u vinden in dit privacybeleid.

Hoe verzamelt Sandvik Coromant uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert op een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Deze data is voornamelijke technische data zoals browser en besturingssysteem dat u gebruikt om de website te openen bij het benaderen van een webpagina op de website. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u de website opent.

Waarvoor gebruikt Sandvik Coromant uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een goede werking van de website te waarborgen. Andere data kan worden gebruikt voor het analyseren hoe bezoekers de website gebruiken.

Welke rechten heeft u omtrent uw gegevens?

U heeft altijd het recht om informatie te vragen over uw opgeslagen data, de oorsprong, de ontvangers en het doel van het verzamelen, zonder dat daarvoor kosten in rekening worden gebracht. U heeft ook het recht te verzoeken dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres in dit privacybeleid wanneer u meer vragen heeft over het punt privacy en gegevensbescherming. Mocht het nodig zijn, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de autoriteiten die gaan over het gebruik van persoonlijke gegevens.

Analyse en tools van derden

Bij het bezoeken van de website, kunnen er statistische analyses worden gemaakt van uw interactie met de website. Dit gebeurt voornamelijk middels cookies en tracking scripts/analytics. De analyse van uw interactie is doorgaans anoniem, d.w.z.. Sandvik Coromant zal niet in staat zijn u te identificeren op basis van deze data. U kunt het openbaar maken van uw interactie met de website voorkomen door het configureren van de privacy-instellingen in uw webbrowser. Raadpleeg onderstaande paragraaf "Verzamelen van gegevens op onze website > Cookies".


 

Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De operators van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens als zijnde vertrouwelijk en in overeenstemming met wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende stukjes persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie omvat alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd zou kunnen worden. Dit privacybeleid legt uit welke informatie Sandvik verzamelt en waarvoor deze wordt gebruikt. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Merk op dat data die wordt verzonden via het internet (bijv. via e-mail communicatie) onderhavig kan zijn aan beveiligingsinbreuken. Volledige bescherming van uw gegevens tegen derden die illegaal daar toegang tot verkrijgen kan niet worden gegarandeerd.

Herroeping van uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens

 

Veel gegevensbewerkingen zijn slechts mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen, met effect voor de toekomst. De gegevens die zijn voorwerkt voordat Sandvik Coromant uw verzoek ontvangt mogen nog steeds rechtsgeldig worden verwerkt.

U heeft het recht te weten welke gegevens Sandvik Coromant over u bewaart. U heeft een onbeperkte toegang tot die informatie en kunt deze laten corrigeren wanneer het gaat om onjuiste of verouderde gegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van Sandvik Coromant van gegevens over u en/of verzoeken dat uw gegevens niet langer worden gebruikt. U heeft ook het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens volledig worden gewist. Daar waar van toepassing, kunt u vragen om uw data te ontvangen in een machine-leesbaar formaat en deze te laten overdragen naar uzelf of een derde partij. Gebruik om enige van deze rechten uit te oefenen dit formulier.

Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties

Wanneer er sprake is geweest van een schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming, dan kan de betroffen persoon een klacht indienen bij de relevante regelgevende instanties.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht dat data die Sandvik Coromant heeft verwerkt op basis van uw instemming of voor de uitvoering van een overeenkomst automatisch naar u of een derde te laten verzenden in een standaard, machineleesbaar formaat. Mocht u een directe overdracht van data verzoeken, dan is dit alleen mogelijk in die gevallen waar dit technisch haalbaar is.

SSL of TLS encryptie

Deze website maakt gebruik van SSL of TLS encryptie voor veiligheidsredenen en voor de beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals eventuele aanvragen die u verstuurt naar Sandvik Coromant als operator van de website. U kunt een versleutelde verbinding in de adresbalk van uw browser herkennen wanneer deze verandert van "http://" naar "https://" en het slot-symbool wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.

Wanneer SSL of TLS encryptie is geactiveerd, dan kunnen derden de data die u verstuurt naar Sandvik Coromant niet lezen.

Versleutelde betalingen op deze website

Wanneer u een overeenkomst aangaat waarvoor u uw betalingsinformatie moet versturen naar Sandvik Coromant (bijv. bankrekeningnummer voor automatische afschrijvingen), dan zijn uw gegevens nodig voor het verwerken van uw betaling.

Betalingstransacties op basis van gangbare betaalwijzen (Visa/MasterCard, automatische afschrijving) worden uitsluitend uitgevoerd via versleutelde SSL of TLS verbindingen. U kunt een versleutelde verbinding in de adresbalk van uw browser herkennen wanneer deze verandert van "http://" naar "https://" en het slot-symbool zichtbaar is in de adresbalk van uw browser.

In geval van versleutelde communicatie, kunnen derden de betalingsdetails niet lezen die u indient bij Sandvik Coromant.

Informatie, blokkeren, verwijderen

Zoals wettelijk toegestaan, heeft u het recht te allen tijde, gratis te worden voorzien van informatie over enige van uw persoonlijke gegevens die worden opgeslagen, alsmede de oorsprong daarvan, de ontvanger en het doel waarvoor het is verwerkt. U heeft ook het recht deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen, via het adres dat is vermeld in deze juridische kennisgeving wanneer u meer vragen heeft over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Bezwaar tegen promotie e-mails

Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die worden gepubliceerd in de context van de juridische kennisgeving van deze website voor het verzenden van promotie- en informatiemateriaal die niet uitdrukkelijk zijn aangevraagd. De operator van de website behoudt zich het recht voor om specifieke juridische actie te ondernemen indien ongevraagd advertentiemateriaal, zoals e-mail spam, wordt ontvangen.


 

Gegevensbeschermingsfunctionaris

Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met onze Privacy functionaris door een e-mail te sturen aan privacy@sandvik.com.


 

Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van onze webpagina's maken gebruik van cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruikersvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessie cookies." Ze worden automatisch weer verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijderd. Deze cookies maken het mogelijk uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek aan de website met als doel het vermijden van het opnieuw invoeren van basisinformatie.

U kunt uw browser zo configureren dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of afwijst. Alternatief kan u browser zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden geaccepteerd onder bepaalde condities, of ze altijd af te wijzen, of om cookies automatisch te verwijderen wanneer u uw browser afsluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om functies te bieden die u wilt gebruiken (zoals het winkelwagentje) worden opgeslagen conform Art. 6 paragraaf 1(f) van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (GDPR). Deze website gebruikt op legitieme wijze cookies om een geoptimaliseerde service te waarborgen die vrij is van technische fouten. Wanneer andere cookies (zoals diegene die worden gebruikt voor het analyseren van uw surfgedrag) ook worden opgeslagen, dan worden ze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Server logbestanden

De website-aanbieder verzamelt en bewaart automatisch informatie over elke pagina-aanvraag die wordt gedaan door uw browser in "server logbestanden".

Deze data omvat:

  • IP-adres
  • Browsertype en browserversie
  • Pagina-adres (URL)
  • Tijdstip van aanvragen

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

Daarnaast wordt informatie over fouten die optreden in het systeem en verzoeken die worden gemaakt naar backend-systemen eveneens opgeslagen voor storingszoeken. Deze gegevens kunnen persoonlijke informatie bevatten, zoals e-mail (wanneer u geregistreerd bent op onze website) en IP-adres. Alle dergelijke gegevens worden na 14 dagen verwijderd en wordt niet gecombineerd met data uit andere bronnen.

De basis voor deze gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) GDPR, welke de verwerking van data mogelijk maakt om een contract uit te oefenen of voor maatregelen voorafgaande aan een contract.

Contactformulier

Mocht u ons informatie versturen via het contactformulier, dan zullen we de data die zijn ingevoerd op het formulier verzamelen, inclusief de contactgegevens die u verstrekt, om uw vraag en eventuele opvolgende vragen te beantwoorden. We delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

We zullen daarom data die u invoert op het contactformulier alleen verwerken met uw toestemming conform Art. 6 (1)(a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De data die is verwerkt voordat uw verzoek werd ontvangen mag nog steeds rechtsgeldig worden verwerkt.

Wij bewaren de gegevens die u heeft ingevuld op het contactformulier totdat uw verwijdering daarvan verzoekt, uw toestemming voor het opslaan intrekt, of het doel voor opslag niet langer van toepassing is (bijv. na het inwilligen van uw verzoek). Eventuele wettelijk verplichte bepalingen, vooral diegene die betrekking hebben tot verplichte bewaarperioden voor data, worden niet beïnvloed door deze bepaling.


 

Registratie op deze website

U kunt zich registreren op onze website om toegang te krijgen tot functionaliteit die niet beschikbaar is voor anonieme website-bezoekers. De ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van de betreffende website of dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte informatie die wordt gevraagd tijdens de registratie moet volledig worden ingevuld. Anders zullen we uw registratie afwijzen.

Om u te informeren over belangrijke wijzigingen, zoals omtrent de website of technische wijzigingen, dan zullen we het e-mailadres gebruiken dat u heeft opgegeven tijdens registratie.

We zullen deze data uitsluitend tijdens de registratie verwerken op basis van uw instemming, conform Art. 6 (1)(a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen, met effect voor de toekomst. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De data die is verwerkt voordat uw verzoek werd ontvangen mag nog steeds rechtsgeldig worden verwerkt.

We blijven data opslaan tijdens registratie, zolang u geregistreerd blijft op onze website. Wettelijke bewaarperioden worden niet beïnvloed.

Verwerking van gegevens (klantgegevens en contractgegevens)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens slechts in zoverre dit nodig is voor het opzetten of wijzigen van wettelijke relaties met ons (master data). Dit wordt gedaan op basis van Art. 6 (1) (b) GDPR, welke de verwerking van data mogelijk maakt om een contract uit te oefenen of voor maatregelen voorafgaande aan een contract. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens wanneer u op onze website komt (gebruiksgegevens) alleen in zoverre dat nodig is om u in staat te stellen toegang te verkrijgen tot onze producten en diensten en zodat Sandvik Coromant u overeenkomstig kan factureren.

Verzamelde klantgegevens zullen worden verwijderd na afronding van de bestelling of het beëindigen van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaarperioden worden niet beïnvloed.

Data die wordt verzonden bij het aangaan van een contract met online shops, verkopers en postorder

Wij verzenden persoonlijk identificeerbare data naar derden, slechts in zoverre dit nodig is voor het voldoen aan de voorwaarden van uw contract, bijvoorbeeld aan bedrijven die worden toevertrouwd goederen te leveren aan uw locatie, of banken die worden vertrouwd uw betalingen uit te voeren. Uw gegevens worden niet verzonden voor enig ander doel, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Uw gegevens worden niet openbaar gemaakt aan derden voor advertentiedoeleinden, zonder uw expliciete toestemming.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) GDPR, welke de verwerking van data mogelijk maakt om een contract uit te oefenen of voor maatregelen voorafgaande aan een contract.

Data die wordt overgedragen bij het aanmelden voor services en digitale content

We verzenden slechts persoonlijk identificeerbare gegevens naar derden in zoverre dit nodig is om te voldoen aan de voorwaarden van uw contract met ons, bijvoorbeeld met banken aan wie het verwerken van uw betalingen is toevertrouwd.

Uw gegevens worden niet verzonden voor enig ander doel, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Uw gegevens worden niet openbaar gemaakt aan derden voor advertentiedoeleinden, zonder uw expliciete toestemming.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) GDPR, welke de verwerking van data mogelijk maakt om een contract uit te oefenen of voor maatregelen voorafgaande aan een contract.


 

Analytics en adverteren

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een analytics service voor het internet. Deze wordt gerund door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer en een analyse mogelijk maken van het gebruik van de website door u. De informatie die wordt gegenereerd door het cookie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verstuurd naar, en opgeslagen door een Google server welke zich bevindt in de VS.

Google Analytics cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) (f) GDPR. De website operator heeft een legitiem belang bij het analyseren van uw gedrag, voor het optimaliseren van zijn website en het adverteren.

IP (Internet Protocol) anonimisering

We hebben de IP anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Uw IP-adres wordt ingekort door Google binnen de EU of andere partijen in de overeenkomst in de Europese economische zone, voordat ze worden verzonden naar de VS. Uitsluitend in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verstuurd naar een Google server in de VS en daar vervolgens afgekort. Google zal deze informatie gebruiken namens de operator van deze website, voor het evalueren van het gebruik van de website, voor het aken van rapporten over de website-activiteit, en het bieden van andere diensten m.b.t. de website activiteit en het internetgebruik voor de website operator. Het IP-adres dat wordt verstuurd door uw browser als onderdeel van Google Analytics wordt niet gecombineerd met enige andere data van Google.

Google Tag Manager

Wij maken gebruik van de Google Tag Manager (GTM) voor tracking en analyse. GTM verzamelt geen persoonlijke informatie. is een tool welke automatisch de code snippets van tags update, welke op hun beurt, gevoelige informatie kunnen verzamelen. GTM gebruikt deze data niet. Echter, zelfs wanneer u cookies weigert, of URL-based session tracking deactiveert, worden tags beheerd via GTM nog steeds geactiveerd. Raadpleeg voor meer details https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

DoubleClick van Google

We maken gebruik van DoubleClick, een advertentie service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. DoubleClick van Google maakt gebruik van cookies om advertenties te personaliseren. Aan uw browser wordt een pseudoniem ID toegekend, die wordt gebruikt om de advertenties te volgen, die zijn getoond via uw browser en te identificeren op welke daarvan u heeft geklikt. De cookies stellen Google en haar partners in staat om advertenties te selecteren en te tonen op basis van uw browse-gedrag op websites, inclusief die van ons. Ze verzamelen geen persoonlijke details. De verzamelde informatie wordt overgedragen aan de mainframe van Google in de VS. Google voldoet volledig aan het Privacy Shield framework zoals geïmplementeerd door de EU en de US Department of Commerce. Google geeft deze informatie niet door aan derden, tenzij hiertoe wettelijk vereist, of voor gegevensbewerkingsdoeleinden vereist door de klant. Daarnaast zal de informatie op geen enkele wijze worden gecorreleerd met enige andere data verzameld door Google. Door gebruik te maken van onze website gaat u ermee akkoord dat Google informatie verzamelt en verwerkt in die omvang en voor de doelen zoals hierboven vermeld.

Wanneer u niet wilt dat Google cookies gebruikt, dan kunt u uw browserinstellingen wijzigen zodat cookies worden afgewezen. Echter, het afwijzen van cookies betekent dat bepaalde functionele aspecten van onze webpagina wellicht niet langer voor u beschikbaar zijn. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het verzamelen, overdragen en verwerken van data door Google door het downloading van een browser plug-in welke DoubleClick deactiveert. Of ga naar de webpagina van de Digital Advertising Alliance webpage en schakel DoubleClick uit, http://optout.aboutads.info.

Google AdWords conversie-tracking

Deze website maakt gebruik van advertentie conversie tracking services geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google gebruikt cookies die worden aangemaakt op uw computer om uw browsing-gedrag te analyseren. Conversie tracking cookies worden aangemaakt wanneer u op een van de advertenties klikt die worden getoond door Google. Cookies die worden gebruikt voor conversie tracking verzamelen geen persoonlijke informatie. Wanneer u er niet mee instemt dat uw browsing-activiteiten worden gevolgd door Google, dan kunt u uw browser-instellingen wijzigen en alle cookies van googleadservices.com. weigeren. U kunt ook uw recht uitoefenen om tracking uit te schakelen door http://www.networkadvertising.org/choices/ te bezoeken. Wanneer u meer wilt weten over hoe conversietracking werkt, en uw opties voor het voorkomen dat Google cookie-based informatie gebruikt, ga dan naar https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated.

Conversie cookies worden opgeslagen overeenkomstig Art. 6 (1) (f) GDPR. De website operator heeft een legitiem belang bij het analyseren van uw gedrag, voor het optimaliseren van zijn website en het adverteren.

Raadpleeg voor meer informatie over Google AdWords en Google conversie tracking, de Google Privacy Policy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Remarketing

Wij gebruiken een remarketing tool die wordt geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. De tool helpt bij het personaliseren van advertenties, gebaseerd op individuele voorkeuren van bezoekers in het Google Display Network. Wij maken gebruik van deze geautomatiseerde service om u producten te tonen waarin u wellicht bent geïnteresseerd, waarbij de gekozen advertenties zijn gebaseerd op uw klikgedrag bij het bladeren op onze website tijdens uw laatste bezoek. De dienst maakt gebruik van cookies die op uw computer worden aangemaakt die helpen herkennen wanneer u websites opnieuw bezoekt die lid zijn van het Google Display Network. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt aangemaakt op uw computer wanneer u door onze website bladert. Google verzamelt uw URL-aanvraag, uw IP-adres, browsertype en taal, alsmede tijdstip en datum van het bezoek. Deze informatie wordt gebruikt voor het identificeren van de browser op een computer, hetgeen op haar beurt Google Display Network in staat stelt advertenties te selecteren en te tonen, die zijn gebaseerd op de inhoud van de bezochte webpagina's, die ook de remarketing tool hebben gebruikt tijdens uw vorige browser sessie. U heeft er eerder in toegestemd dat uw browser-geschiedenis en uw Google account worden gesynchroniseerd (https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated), en dat uw Google account details worden gebruikt om aan uw gepersonaliseerde advertenties te tonen, Google’s remarketing tool wordt geactiveerd over een reeks van devices. Dit betekent dat Google uw Google-ID gebruikt om u te herkennen op verschillende mobiele devices, maar het verzamelt geen persoonlijke informatie gedurende dit proces. Wanneer u er niet mee instemt dat Google informatie verzameld die wordt gebruikt in haar remarketing tool, dan kunt u de tool uitschakelen door de benodigde instellingen te maken in de Google advertentie-instellingen op http://www.google.com/settings/ads.

Custom Audience Pixel

We maken gebruik van Custom Audience Pixel, een service die wordt verleend door Facebook Inc., waardoor we in staat zijn gepersonaliseerde advertenties te tonen aan mensen die onze website bezoeken terwijl ze zijn ingelogd bij Facebook. Om dit te doen, hebben we Facebook’s Pixel code snippet toegevoegd op bepaalde webpagina's, waardoor een link naar Facebook’s servers wordt opgezet, waarbij Facebook wordt geïnformeerd dat u onze webpage heeft bezocht. Facebook voegt deze informatie toe aan uw Facebook account. Raadpleeg voor meer informatie over de manier waarop Facebook uw persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt, en wat u kunt doen om uw gevoelige informatie te beschermen, Facebook’s privacy-beleid, beschikbaar op https://www.facebook.com/about/privacy/. Alternatief kunt u bezwaar maken tegen het tonen van gepersonaliseerde advertenties door Facebook door de volgende link te gebruiken: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_.

Facebook Pixel

We gebruiken Pixel, een Facebook tool die helpt bij het optimaliseren van onze advertenties op de sociale netwerkpagina's die worden gerund door Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. U heeft ingestemd met het gebruik van de tool door te klikken op “Ik ga akkoord met het gebruik van de Facebook Pixel”. Facebook Pixel ondersteunt de statistische analyse en impact-evaluatie van advertenties die worden getoond op Facebook in de context van marketingonderzoek. We ontvangen uitsluitend gedepersonaliseerde data, waardoor bezoekers niet identificeerbaar zijn. Echter omdat Facebook de data opslaat en bewerkt, stelt dit Facebook in staat de informatie te correleren met gebruikersprofielen en deze te gebruiken voor haar eigen marketingactiviteiten (zie Facebook Privacy Policy op https://www.facebook.com/about/privacy/). Dit kan ook betekenen dat er een cookie wordt aangemaakt op uw computer.

Marketo

We gebruiken Marketo, een marketing autmatiseringsplatform; gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) (a) GDPR. U kunt uw instemming te allen tijden herroepen door het abonnement op onze nieuwsbrieven op te zeggen. De data die is verwerkt voordat uw verzoek werd ontvangen mag nog steeds rechtsgeldig worden verwerkt. Marketo wordt gebruikt om ons beter te laten begrijpen hoe u de website gebruikt en hoe we de communicatie kunnen afstemmen op uw interesses. Marketo technologie maakt gebruik van cookies en web beacons voor het maken van een profiel van uw browsing-activiteit en e-mail interactie. Hoewel Marketo een derde partij is, stelt de service die zij bieden ons in staat om hun functionaliteit te gebruiken in een eerste partij context en we besturen direct de instelling van de Marketo cookies evenals de data die ze verzamelen via onze website.

Wij gebruiken Marketo voor onze nieuwsbrieven. Wanneer u niet wilt dat uw gebruik van de nieuwsbrieven wordt geanalyseerd, dan moet u het abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. Hiervoor bieden we een link in elke nieuwsbrief die we versturen.

De data die wordt geleverd bij het registreren voor de nieuwsbrief wordt gebruikt voor het distribueren van de nieuwsbrief totdat u uw abonnement opzegt.

Raadpleeg voor meer informatie de privacy policy van Marketo op https://documents.marketo.com/legal/privacy/.

Dynatrace

We gebruiken Dynatrace (geleverd door Dynatrace Inc, 1601 Trapelo Road, Suite 116, Waltham, MA 02451, VS) om inzicht te krijgen in de prestaties van onze webapplicatie en om te begrijpen hoe onze gebruikers er doorheen navigeren. Dynatrace legt gegevens vast zoals W3C-timings, knopklikken, linkklikken, JavaScript-fouten, browsertypes en geografische regio's. Deze gegevens helpen ons om de prestaties van ons aanbod continu te verbeteren en om functionele problemen te identificeren en op te lossen. Om dit correct en effectief te laten werken, heeft Dynatrace het gebruik van een set cookies nodig.
Meer informatie is beschikbaar op https://www.dynatrace.com/support/help/how-to-use-dynatrace/data-privacy-and-security/

   

Plug-ins en tools

YouTube

Onze website gebruikt plugins van YouTube, dat wordt gerund door Google. De operator van de pagina's is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u één van onze pagina's met een YouTube plugin bezoekt, dan wordt een verbinding met de YouTube servers opgezet. Hier wordt de YouTube server geïnformeerd over welke pagina's u heeft bezocht.

Wanneer u bent ingelogd op uw YouTube account, dan stelt YouTube u in staat uw browsing-activiteit direct te verbinden met uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen van uw YouTube account.

YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dit vormt een gerechtvaardigd doel conform Art. 6 (1) (f) GDPR.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens kunt u vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Geolocatie services

We bieden locatie-geactiveerde services aan via onze website middels Bing Maps. Wanneer u deze functies gebruikt, kunnen ze informatie ontvangen over uw actuele locatie (zoals GPS-signalen verzonden door een mobiel device) of informatie die kan worden gebruikt om een locatie bij benadering te bepalen. U kunt over het algemeen uw locatie-services in uw device of browser-instelling activeren of deactiveren.

Raadpleeg voor meer informatie over Bing Maps en hun privacy-beleid http://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Sociale netwerken

Wij gebruiken "AddThis", een bookmarking plugin van AddThis, 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA, 22182, USA ("AddThis"). Met AddThis kunt u pagina's bookmarken en de inhoud van onze website delen op sociale netwerken. Cookies worden gebruikt wanneer AddThis wordt gebruikt. De data die wordt gegenereerd in dit proces (bijv. tijdstip van gebruik of browsertaal) wordt doorgestuurd naar AddThis in de VS en daar verwerkt. Meer informatie over de verzamelde data en hoe AddThis deze gebruikt kunt u vinden op http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy. U kunt op deze pagina informatie vinden over de aard van de verwerkte gegevens en het beoogde gebruik daarvan. Wij verwerken de betreffende data niet. Wanneer u AddThis gebruikt, stemt u ook in voor het verwerken van data door AddThis. U kunt het gebruik van uw data te allen tijde weigeren door u direct af te melden bij AddThis op http://www.addthis.com/privacy/opt-out.

Chat geïntegreerde oplossingen

Wij gebruiken Unify en Velaro als chat geïntegreerde oplossingen.

Unify en Velaro kunnen gegevens verzamelen wanneer u een verzoek indient. Dergelijke data kan informatie omvatten over uw hardware- en software-omgeving, gebruikersnaam en andere authentificatie-informatie.

Voor meer informatie omtrent de privacy en veiligheidstoezeggingen van Unify, kunt u elke zorg omtrent het gebruik van Unify van uw persoonlijke gegevens voorleggen aan de gegevensbeveiligingsfunctionaris van Unify. U kunt ook aanvragen sturen voor informatie over het gebruik van Unify van persoonlijke gegevens, evenals verzoeken voor het blokkeren, verwijderen of corrigeren van persoonlijke gegevens, aan de gegevensbeveiligingsfunctionaris van Unify. De gegevensbeveiligingsfunctionaris van Unify kan via e-mail worden bereikt: guido.stueper@unify.com.

Raadpleeg voor meer informatie over het privacybeleid van Velaro https://www.velaro.com/privacy-policy/.

Enquêtes / klantenfeedback met Usabilla

We maken gebruik van “Usabilla for Websites”, geleverd door Usabilla B.V. (Rokin 16, 1012 KR Amsterdam, Nederland, hierna "Usabilla"). Usabilla verzamelt feedback van website-bezoekers, zodat wij het gebruik van de website kunnen analyseren en verbeteren en technische problemen die optreden kunnen corrigeren. Wanneer een bezoeker de feedback knop gebruikt, die zichtbaar is op onze website, of een andere mogelijkheid om feedback te geven, dan wordt een cookie ingesteld op zijn computer en maakt de browser verbinding met de server van Usabilla. Tijdens dit proces verzamelt Usabilla informatie, zoals device, besturingssysteem, browser, display-resolutie en slaat dit op in een pseudoniem operationeel profiel. Overige informatie, zoals e-mailadres of feedback-antwoorden worden uitsluitend verzameld wanneer de gebruiker deze actief aanlevert. Het cookie wordt alleen ingesteld wanneer een gebruiker op de betreffende knop klikt. Hierna kunt u door het verwijderen van het cookie uit uw browser aangeven dat u het niet eens bent met het verzamelen. Dit geldt net zolang tot u weer op de feedback knop drukt. Lees de “hoe sectie” van Usabilla voor meer informatie: https://support.usabilla.com/hc/en-us/categories/200958969-How-tos.

CoroPlus® ToolGuide

We gebruiken CoroPlus® ToolGuide voor de ondersteuning van gereedschap en snijgegevensaanbevelingen. Dit is een standalone web based widget waarvan de interface is ingebed in de website. De widget wordt gehost buiten de website-omgeving, in het Noord-Europese data center van Microsoft Azure. De widget ontvangt de gebruikers-login (meestal e-mail) als gebruikersidentificatie en stel gebruikers in staat zijn/haar eigen definities aan te maken en te beheren van CoroPlus® ToolGuide specifieke entiteiten (machinegereedschap en werkstukmateriaal).

De widget bewaart ook tijdelijk gedurende een periode van 3 maanden informatie over de door de gebruiker uitgevoerde snijgegevensberekening en aanbeveling, met als doel het verder ontwikkelen van de software. Behalve het e-mailadres ontvangt of registreert de widget geen persoonlijke gegevens.

Online gereedschapsopbouw

We gebruiken Online Tool Assembly zodat een websitebezoeker een gereedschapsopbouw kan maken. Dit is een standalone web based widget waarvan de interface is ingebed in de website. De widget wordt gehost buiten de website-omgeving, in het Noord-Europese data center van Microsoft Azure. Het werkt door gebruik te maken van Sandvik Coromant's productgegevens door het uitwisselen van productartikelcode identificatie-informatie met Sandvik's Tooling Internet Business Platform (TIBP) en het downloaden van productgegevens op aanvraag uit de Product Data Highway (PDH) services. Als uitvoer genereert het Generic Tooling Classification (GTC) package van de samenstelling die de gebruikers kunnen downloaden. De widget ontvangt of registreert geen persoonlijke gegevens.

Online 3D Viewer

We gebruiken de online 3D Viewer voor het bekijken van 3D modellen. Dit is een standalone web based widget waarvan de interface is ingebed in de website. De widget wordt gehost buiten de website-omgeving, in het Noord-Europese data center van Microsoft Azure. Het werkt door gebruik te maken van bestands URI informatie die wordt geboden door de website van een specifiek product 3D model en visualiseert deze voor de gebruiker, uitsluitend ter informatie. De widget ontvangt of registreert geen persoonlijke gegevens.

Online 2D Viewer

We gebruiken de online 2D Viewer voor het bekijken van 2D modellen. Dit is een standalone web based widget waarvan de interface is ingebed in de website. De widget wordt gehost buiten de website-omgeving, in het Noord-Europese data center van Microsoft Azure. Het werkt op basis van bestands Uniform Resource Identifier (URI) informatie geleverd door de website van een bepaald product 2D model en visualiseert dit voor de gebruiker, uitsluitend ter informatie. De widget ontvangt of registreert geen persoonlijke gegevens.

Metaalbewerkingstechnologie e-learning

Wij maken gebruik WordPress Learndash voor het volgen van de voortgang van de gebruiker van de Metaalbewerkingstechnologie E-learning. Een e-mail adres van de gebruiker wordt opgeslagen en gebruikt voor het tonen van de voortgang door de trainingmodules en om het printen van certificaten mogelijk te maken.


 

Betalings service provider

Adyen

Sandvik Coromant maakt gebruik van Adyen, een online betalings services provider die aanvullend is aan de eigen Sandvik Coromant bestaande facturatieprocedure. Wanneer u een directe betalings gateway kiest om uw aankoop af te ronden, dan slaat Adyen uw creditcard-gegevens op. Deze worden versleuteld via de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Uw aankooptransactiegegevens worden net zolang opgeslagen als nodig is om uw aankooptransactie af te ronden. Nadat dit is afgerond, wordt uw aankooptransactie-informatie verwijderd. Alle directe betalings-gateways houden zich aan de standaarden die zijn ingesteld door PCI-DSS als beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke organisatie van merken zoals Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS vereisten helpen bij het waarborgen van de veilige omgang met creditcard-informatie door onze winkel en haar service providers.


 
Gebruik van cookies ondersteund de beleving op onze website. Meer informatie omtrent cookies.