Please select your country! -Nederlands -NL Instellingen

Instellingen

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Veiligheidsinformatie
 

Veiligheidsinformatie

 

 

Mechanische/fysieke gevaren

 • Snijgereedschappen en opnames kunnen tijdens gebruik afbreken.
 • Metalen spanen kunnen enorm heet en scherp zijn. Ze zouden daarom niet met de hand moeten worden verwijderd. Contact met spanen kan resulteren in brandwonden en oogletsel.
 • Om voor een veilige werkomgeving te zorgen moet u voor gebruik controleren of de wisselplaat en het werkstuk op juiste wijze zijn vastgezet in hun opname om te voorkomen dat ze tijdens de bewerking losraken. Een te grote uitsteeklengte kan resulteren in trillingen, en die kunnen op hun beurt zorgen voor gereedschapsbreuk of schade aan werkstukken met onwenselijke afmetingen.
 • Draag altijd de passende veiligheidsuitrusting en zorg ervoor dat alle machinebeschermingen en veiligheidsvergrendelingen op hun plaats zitten voorgaande aan, en tijdens de bewerking.
 • MAAK GEEN GEBRUIK van gereedschappen of producten die tekenen van schade vertonen. Retourneer deze aan de dealer voor reparatie, vervanging of recycling.
 • Gebruik alle veiligheidsvoorzieningen of machinekappen die nodig zijn voor het veilig opvangen van opspringende spanen.
 • Bij voorbewerkingen, grote snededieptes of het bewerken van grote diameters moet u ervoor zorgen dat de machine voldoende vermogen en koppel kan leveren voor de toepassing in kwestie.
 • Bij een hoog toerental neemt het gewicht van de wisselplaat en opspanelementen toe. Dit kan van invloed zijn op de opspaninrichting. Het wordt aanbevolen om alle productieprocessen met hoge snelheid louter uit te voeren op basis van een afdoende beschermde machineconfiguratie. Voordat u de wisselplaat aanbrengt moet u ervoor zorgen dat de wisselplaat en zitting daarvan in perfecte staat verkeren en vrij zijn van bramen of andere deeltjes, omdat die van grote invloed kunnen zijn op de opspaninrichting. Gebruik altijd de juiste opspankracht wanneer u de schroef vastdraait. NB: een wisselplaat van 19 gram weegt 350 kg bij 37.500 omwentelingen per minuut.
 

Gevaarlijk(e) stof en rook

Hardmetalen producten en gereedschappen mogen niet opnieuw worden geslepen of aangescherpt zonder het nemen van passende veiligheidsmaatregelen die bescherming bieden tegen blootstelling aan stof, zoals ventilatie en persoonlijke veiligheidsuitrusting. Bewerkingen zoals slijpen, snijden, branden en lassen van hardmetalen producten kunnen stof of rook genereren die kan worden ingeademd, ingeslikt kan worden of in contact kan komen met de huid en ogen. Stof kan voor ontsteking van de luchtwegen zorgen en irritatie van de neus, keel, huid en ogen veroorzaken. Het herhaaldelijk inademen van aanzienlijke hoeveelheden hardmetalen stof veroorzaakt naar verluid hardmetaalziekte (interstitiële longziekte). Uit een twee jaar durend onderzoek met ratten en muizen bleek dat het inademen van kobalt kanker veroorzaakte.

 

Gevaar van overgevoeligheid

Langdurig huidcontact met ongecoate vormen van hardmetaal kan een allergische reactie van de huid veroorzaken. Zorgt er tijdens de omgang met hardmetalen producten en gereedschappen voor dat rechtstreeks contact met de huid wordt vermeden, of maak gebruik van handschoenen om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Kobalt en hardmetalen staan erom bekend dat zij overgevoeligheid veroorzaken. Herhaaldelijke blootstelling hieraan kan tot allergieën leiden. Een overgevoelige persoon kan hierop reageren met astmatische symptomen of eczeem.

Lees voordat u een product gebruikt altijd het veiligheidsinformatieblad ervan en zorg ervoor dat u het begrepen hebt.

 

Preventieve maatregelen

 • Als er geen of onvoldoende ventilatie beschikbaar is, dient u voor dit doel gebruik te maken van nationaal goedgekeurde ademhalingsapparatuur.Vermijd de vorming en het inhaleren van slijpstof. Gebruik adequate lokale afzuiging om persoonlijke blootstelling ruim onder de nationaal goedgekeurde drempelwaarden te houden.
 • Als er geen of onvoldoende ventilatie beschikbaar is, dient u voor dit doel gebruik te maken van nationaal goedgekeurde ademhalingsapparatuur.
 • Voorkom contact met de huid. Draag geschikte werkhandschoenen. Was de huid voorzichtig na de werkzaamheden.
 • Draag geschikte beschermende kleding. Was de kleding wanneer nodig.
 • Niet eten, drinken of roken in de werkruimte. Was de huid grondig voordat u eet, drinkt of rookt.
 • Gebruik indien nodig een veiligheidsbril of een bril met zijbeschermers.
 • Draag te allen tijde passende veiligheidsuitrusting.
 • Gebruik machines alleen wanneer alle vereiste beschermingen, vergrendelingen en andere veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn en correct functioneren.
 • Gebruik GEEN of werk NIET met beschadigde gereedschappen of producten.
 
 
Gebruik van cookies ondersteund de beleving op onze website. Meer informatie omtrent cookies.