Please select your country! Polska-Polski PL-PL Ustawienia

Ustawienia

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Nota prawna

Nota prawna

Przed skorzystaniem z niniejszej witryny internetowej (zwanej dalej "Witryną") należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Notą prawną.

Witryna zawiera materiały zamieszczone przez Sandvik AB (publ), nr rej. 556000-3468, SE-811 81 Sandviken, Szwecja (zwana dalej "Sandvik") oraz Grupę Sandvik. Materiały te mają charakter usługi i mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych.

Korzystanie z Witryny jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe warunki. Jeśli Użytkownik nie wyraża na nie zgody, nie może korzystać z Witryny.

Zawartość Witryny jest własnością (copyright 2000-2018) Sandvik AB (publ) (lub podmiotów zależnych tej firmy). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje znajdujące się w Witrynie, w tym bez ograniczeń tekst, grafika, zdjęcia, pliki audio i oprogramowanie, stanowią własność firmy Sandvik i są chronione szwedzkim i międzynarodowym prawem autorskim. Nieuprawnione użycie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów pochodzących z Witryny może stanowić naruszenie praw autorskich i znaków towarowych oraz innych regulacji prawnych i podlega sankcjom cywilnym oraz karnym.

O ile nie postanowiono inaczej, zawartość Witryny lub jakakolwiek jej część nie może być reprodukowana, powielana, kopiowana, przenoszona, rozprowadzana, przechowywana lub w inny sposób wykorzystywana do celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody udzielonej przez Sandvik. Wprowadzanie zmian w treści Witryny jest wyraźnie zabronione.

Użytkownik zobowiązuje się zapobiegać kopiowaniu materiałów pochodzących z Witryny w sposób nieuprawniony i zadbać o przestrzeganie powyższych ograniczeń przez wszystkich swoich pracowników, jeśli dotyczy.

Witryna może zawierać zdjęcia chronione prawami autorskimi przynależnymi ich dostawcom.

Informacje o znakach towarowych

O ile nie postanowiono inaczej, wszystkie znaki towarowe, nazwy marek, logo firmowe i symbole wyświetlane w Witrynie stanowią własność firmy Sandvik, spółek zależnych, licencjodawców lub partnerów joint venture.

Znaki towarowe, nazwy marek, logo firmowe i symbole należące do Sandvik nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Sandvik.

Gwarancje i zobowiązania

INFORMACJE ZAMIESZCZANE SĄ W WITRYNIE "W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŻONYCH WPROST LUB DOMNIEMANYCH. W ŻADNYM WYPADKU I WOBEC ŻADNEGO PODMIOTU SANDVIK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB INNE SZKODY WTÓRNE, WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK WYKORZYSTANIA WITRYNY LUB INNYCH STRON INTERNETOWYCH, DO KTÓRYCH ODSYŁAJĄ ZNAJDUJĄCE SIĘ W WITRYNIE LINKI, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ OPROGRAMOWANIA LUB INNYCH DANYCH SYSTEMU OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA LUB INNE STRATY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z INFORMACJI, NAWET JEŻELI SANDVIK ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Sandvik nie udziela żadnych gwarancji i nie przyjmuje jakichkolwiek zobowiązań z tytułu zawartości innych witryn internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Witryny. Takie witryny są udostępniane wyłącznie dla wygody Użytkownika, co nie oznacza, że Sandvik przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za ich treść lub korzystanie z takich witryn internetowych. Ponadto Użytkownik musi podjąć niezbędne środki ostrożności i upewnić się, że wybrane witryny są wolne od wirusów, robaków, trojanów i innych programów o charakterze destrukcyjnym.

Sandvik nie gwarantuje również dokładności ani kompletności znajdujących się w Witrynie informacji, tekstu, grafiki, linków lub innych elementów. Informacje zamieszczone w Witrynie mogą ulec zmianie w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia. Sandvik jednakże nie zobowiązuje się do aktualizowania informacji lub innych materiałów zamieszczonych w Witrynie.

Materiały zamieszczane przez Użytkownika

Jakiekolwiek materiały, informacje lub inne wiadomości wysyłane lub zamieszczane przez Użytkownika w Witrynie ("Materiały Użytkownika") będą traktowane jako treści jawne, niezastrzeżone, nieodpłatne, nieodwołalne, podlegające podlicencjonowaniu w pełnym zakresie i ogólnie dostępne. Sandvik nie przyjmuje żadnych zobowiązań w związku z Materiałami Użytkownika.

Sandvik może swobodnie udostępniać, kopiować, rozpowszechniać, umieszczać, modyfikować i w inny sposób wykorzystywać Materiały Użytkownika wraz ze wszystkimi danymi, zdjęciami, plikami audio, tekstem i innymi zawartymi w nich elementami, w dowolnych celach komercyjnych i niekomercyjnych.

Przekazując swoje dane osobowe spółce Sandvik za pośrednictwem Witryny lub w inny sposób, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych przez Sandvik w celu oceny informacji oraz wykorzystania ich do celów marketingowych związanych z produktami i usługami firmy Sandvik. Obejmuje to prawo do przekazywania przesłanych danych podmiotom trzecim oraz do ich ewentualnej publikacji w Internecie. Zgodnie z prawem szwedzkim firma Sandvik jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych. Spółce Sandvik można zgłaszać przypadki występowania nieprawidłowych danych lub innych kwestii związanych z danymi osobowymi. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności spółki Sandvik.

Inne postanowienia

Sandvik może w dowolnym czasie zmienić warunki niniejszej noty prawnej, dokonując jej aktualizacji. Ponadto Sandvik zastrzega sobie prawo do monitorowania i zamknięcia Witryny w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli jakikolwiek punkt, warunek lub postanowienie niniejszej noty prawnej zostaną uznane za sprzeczne z prawem, nieważne, nieskuteczne lub z jakichkolwiek powodów niewykonalne, ważność i wykonalność pozostałych punktów, warunków i postanowień nie będzie tym samym w żaden sposób zagrożona ani naruszona.
Polityka prywatności

Poniższy tekst określa Politykę prywatności dla tej witryny (www.sandvik.coromant.com). Określa on, w jaki sposób dane Użytkownika są przetwarzane podczas interakcji on-line z firmą Sandvik Coromant. Więcej informacji na temat zaangażowania firmy Sandvik w ochronę prywatności użytkowników można znaleźć w Polityce prywatności spółki Sandvik.


Omówienie kwestii ochrony danych

Informacje ogólne

Poniżej przedstawiamy informacje na temat tego, co dzieje się z danymi osobowymi Użytkownika, gdy odwiedza on naszą witrynę internetową. Dane osobowe obejmują wszelkie dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji konkretnego Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzenie danych na naszej witrynie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej witrynie internetowej?

Operator witryny przetwarza dane gromadzone na tej witrynie. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w niniejszej Polityce prywatności.

W jaki sposób firma Sandvik Coromant gromadzi dane użytkowników?

Niektóre dane są gromadzone, gdy udostępni je nam Użytkownik. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne, gdy Użytkownik odwiedza witrynę internetową. Takie dane obejmują przede wszystkim dane techniczne, takie jak informacje dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, z których korzysta Użytkownik po uzyskaniu dostępu do strony internetowej witryny. Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu Użytkownika na witrynę internetową.

Do czego firma Sandvik Coromant wykorzystuje dane Użytkownika?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy tego, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny.

Jakie prawa ma Użytkownik odnośnie do swoich danych?

Użytkownik zawsze ma prawo do bezpłatnego uzyskania informacji dotyczących przechowywanych danych, ich pochodzenia, odbiorców oraz celu ich gromadzenia. Użytkownik ma również prawo żądać poprawienia danych, zablokowania dostępu do nich lub usunięcia danych. Użytkownik może skontaktować się z nami w każdej chwili, pisząc na adres podany w niniejszej Polityce prywatności, w razie dalszych pytań dotyczących kwestii prywatności i ochrony danych. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego właściwego dla kwestii wykorzystywania danych osobowych.

Analityka i narzędzia podmiotów zewnętrznych

Podczas wizyty Użytkownika na witrynie internetowej mogą być przeprowadzane analizy statystyczne dotyczące interakcji Użytkownika z witryną. Do tego celu wykorzystywane są głównie pliki cookie oraz skrypty/analityki śledzenia. Analiza interakcji z Użytkownikiem jest zazwyczaj anonimowa, tzn. firma Sandvik Coromant& nie będzie w stanie zidentyfikować Użytkownika na podstawie takich danych. Użytkownik może zapobiec ujawnieniu interakcji z witryną, konfigurując ustawienia prywatności w przeglądarce internetowej. Zob. sekcja poniżej "Gromadzenie danych na tej witrynie internetowej > Pliki cookie".


Informacje ogólne oraz informacje obowiązkowe

Ochrona danych osobowych

Operatorzy tej witryny internetowej bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika traktujemy jako poufne zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z niniejszą Polityką prywatności.

Gdy Użytkownik korzysta z tej witryny, gromadzone są różnego rodzaju dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować danego Użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzi firma Sandvik i do czego są one wykorzystywane. Dokument ten wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu do tego dochodzi.

Należy pamiętać, że dane przesyłane przez Internet (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) mogą stać się przedmiotem naruszeń bezpieczeństwa. Nie ma możliwości zagwarantowania pełnej ochrony danych osobowych przed osobami trzecimi, które mogą nielegalnie uzyskać dostęp do takich danych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Wiele operacji w zakresie przetwarzania danych osobowych jest możliwych wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem następczym. Dane przetwarzane przed otrzymaniem przez firmę Sandvik Coromant żądania Użytkownika mogą nadal podlegać przetwarzaniu zgodnie z prawem.

Użytkownik ma prawo wiedzieć, jakimi danymi na jego temat dysponuje firma Sandvik Coromant. Użytkownik ma nieograniczony dostęp do takich danych i może je korygować, jeśli są nieprawidłowe lub nieaktualne. Użytkownik może również sprzeciwić się wykorzystaniu swoich danych przez firmę Sandvik Coromant lub zażądać zaprzestania wykorzystania takich danych. Użytkownik ma również prawo żądać całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. W stosownych przypadkach Użytkownik może zażądać otrzymania swoich danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przekazania takich danych Użytkownikowi lub osobom trzecim. Aby skorzystać z któregokolwiek z wymienionych praw, należy skorzystać z niniejszego formularza.

Prawo do wnoszenia skarg do organów nadzorczych

Jeśli doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może wnieść skargę do właściwych organów nadzorczych.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo zażądać automatycznego przekazania Użytkownikowi lub stronie trzeciej w standardowym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, danych, które Sandvik Coromant przetwarza na podstawie zgody Użytkownika lub w ramach realizacji umowy. Jeżeli Użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych, możliwe to będzie jedynie w przypadkach, gdy jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Witryna ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak wszelkie zapytania przesyłane przez Użytkownika do Sandvik Coromant jako operatora witryny internetowej. Szyfrowane połączenie można rozpoznać, patrząc na wiersz adresu przeglądarki – początek adresu zmienia się z "http://" na "https://", a w pasku adresowym przeglądarki pojawia się ikona kłódki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS osoby trzecie nie mogą odczytać danych przesyłanych przez Użytkownika do Sandvik Coromant.

Szyfrowane płatności na tej witrynie internetowej

Gdy Użytkownik zawiera umowę, która wymaga przesłania spółce Sandvik Coromant danych dotyczących płatności (np. numeru konta na potrzeby poleceń zapłaty), dane takie są wymagane do przetworzenia płatności Użytkownika.

Transakcje płatnicze przy użyciu zwykłych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są realizowane wyłącznie poprzez połączenia szyfrowane SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać, patrząc na wiersz adresu przeglądarki – początek adresu zmienia się z "http://" na "https://", a w pasku adresowym przeglądarki pojawia się ikona kłódki.

W przypadku połączenia szyfrowanego osoby trzecie nie mogą odczytać żadnych informacji dotyczących płatności przesyłanych przez Użytkownika do Sandvik Coromant.

Informowanie, blokowanie, usuwanie

Zgodnie z przepisami prawa Użytkownik ma prawo do otrzymania w dowolnej chwili bezpłatnej informacji o wszelkich przechowywanych danych osobowych Użytkownika, ich pochodzeniu, odbiorcy i celu, do jakiego są przetwarzane. Użytkownik ma również prawo żądać poprawienia danych, zablokowania dostępu do nich lub usunięcia danych. Użytkownik może skontaktować się z nami w każdej chwili, pisząc na adres podany w niniejszej nocie prawnej, w razie dalszych pytań dotyczących kwestii danych osobowych.

Sprzeciw wobec promocyjnych wiadomości e-mail

Niniejszym wyraźnie zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w kontekście niniejszej witryny internetowej do przesyłania materiałów promocyjnych oraz informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operator witryny zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych działań prawnych w przypadku otrzymania niezamówionych materiałów reklamowych, takich jak wiadomości e-mail o charakterze spamowym.


Inspektor ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się, pisząc na adres privacy@sandvik.com.


Gromadzenie danych na naszej witrynie internetowej

Pliki cookie

Niektóre z naszych stron internetowych wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera Użytkownika i nie zawierają wirusów. Dzięki plikom cookie nasza witryna jest bardziej przyjazna dla użytkownika, sprawna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tzw. "sesyjne pliki cookie". Są one automatycznie usuwane po wizycie Użytkownika. Inne pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Takie pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki podczas następnej wizyty Użytkownika na witrynie w celu uniknięcia konieczności ponownego wprowadzania podstawowych danych.

Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała go o stosowaniu plików cookie i aby Użytkownik mógł w każdym przypadku indywidualnie decydować, czy chce zaakceptować czy odrzucić dany plik cookie. Użytkownik może też skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami, zawsze je odrzucała lub automatycznie usuwała pliki cookie po zamknięciu. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny internetowej.

Pliki cookie niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub zapewnienia pewnych funkcji, z których chce korzystać Użytkownik (np. funkcja koszyka w sklepie), są przechowywane zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Niniejsza witryna internetowa zgodnie z prawem wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia zoptymalizowanej usługi wolnej od błędów technicznych. Jeśli przechowywane są również inne pliki cookie (np. pliki wykorzystywane do analizy internetowych zachowań Użytkownika), podlegają one odrębnej wzmiance w niniejszej Polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca witryny internetowej automatycznie gromadzi i przechowuje w "plikach dziennika serwera" informacje o każdym żądaniu strony przesłanym przez przeglądarkę Użytkownika.

Mowa tu o następujących danych:

  • Adres IP
  • Typ i wersja przeglądarki
  • Adres strony (URL)
  • Czas żądania

Dane te nie są łączone z danymi z innych źródeł.

Ponadto w celu rozwiązywania problemów przechowywane są też informacje o błędach występujących w systemie i żądaniach wysyłanych do systemów zaplecza. Informacje takie mogą zawierać dane osobowe, takie jak adres e-mail (jeśli Użytkownik jest zarejestrowany na naszej witrynie) czy adres IP. Wszystkie takie dane są usuwane po 14 dniach i nie są łączone z danymi z innych źródeł.

Podstawę takiego przetwarzania danych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub na potrzeby środków poprzedzających zawarcie umowy.

Formularz kontaktowy

Gdy Użytkownik przesyła nam pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, gromadzimy dane wprowadzone do formularza, w tym dane kontaktowe, które podaje nam Użytkownik, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i ewentualne dalsze pytania. Nie udostępniamy takich informacji bez zgody Użytkownika.

Z tego powodu wszelkie dane wprowadzone przez Użytkownika do formularza kontaktowego przetwarzamy wyłącznie za zgodą Użytkownika, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę. W tym celu wystarczy przesłać zwykłą wiadomość e-mail. Dane przetwarzane przed otrzymaniem przez nas żądania Użytkownika mogą nadal podlegać przetwarzaniu zgodnie z prawem.

Dane wprowadzone przez Użytkownika do formularza kontaktowego zachowamy do momentu, gdy Użytkownik zwróci się o ich usunięcie, cofnie swoją zgodę na ich przechowywanie lub cel ich przechowywania przestanie obowiązywać (np. po spełnieniu żądania Użytkownika). Powyższy zapis nie narusza obowiązujących przepisów ustawowych, szczególnie przepisów dotyczących obowiązkowych okresów przechowywania danych.


Rejestracja na witrynie internetowej

Użytkownik może zarejestrować się na naszej witrynie internetowej, aby uzyskać dostęp do funkcji niedostępnych dla osób odwiedzających witrynę anonimowo. Dane wejściowe wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby korzystania z odpowiedniej witryny lub serwisu, do których zarejestrował się Użytkownik. Należy podać wszystkie obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji. W przeciwnym razie wniosek Użytkownika o rejestrację zostanie odrzucony.

Do informowania Użytkownika o istotnych zmianach, takich jak zmiany w zakresie naszej witryny internetowej czy zmiany techniczne, wykorzystujemy adres e-mail podany podczas rejestracji.

Dane pozyskane podczas rejestracji przetwarzamy wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika na mocy Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem następczym. W tym celu wystarczy przesłać zwykłą wiadomość e-mail. Dane przetwarzane przed otrzymaniem przez nas żądania Użytkownika mogą nadal podlegać przetwarzaniu zgodnie z prawem.

Dane zebrane podczas rejestracji przechowujemy tak długo, jak długo Użytkownik będzie zarejestrowany na naszej witrynie. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają niezmienione.

Przetwarzanie danych (dane dotyczące klientów i umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe jedynie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do ustanowienia lub zmiany stosunków prawnych z nami (dane główne). Odbywa się to na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub na potrzeby środków poprzedzających zawarcie umowy. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika uzyskującego dostęp do naszej witryny internetowej (dane użycia) jednie w zakresie wymaganym do umożliwienia Użytkownikowi dostępu do naszych produktów i usług, zaś spółce Sandvik Coromant – do umożliwienia wystawienia odpowiednich faktur.

Zebrane dane klientów podlegają usunięciu po zrealizowaniu zamówienia lub po zakończeniu stosunków handlowych. Prawne okresy przechowywania danych pozostają niezmienione.

Dane przekazywane przy zawieraniu umowy ze sklepami internetowymi, sprzedawcami detalicznymi oraz przy zamówieniach wysyłkowych

Przekazujemy dane osobowe podmiotom zewnętrznym jedynie w zakresie wymaganym do spełnienia warunków umowy z Użytkownikiem, np. podmiotom, którym powierzono dostawę towarów do lokalizacji Użytkownika lub bankom, którym powierzono realizację płatności Użytkownika. Dane Użytkownika nie będą przekazywane w żadnym innym celu, chyba że Użytkownik udzielił na to wyraźnej zgody. Dane Użytkownika nie będą udostępniane podmiotom trzecim do celów reklamowych bez wyraźnej zgody Użytkownika.

Podstawę przetwarzania danych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub na potrzeby środków poprzedzających zawarcie umowy.

Dane przekazywane przy rejestracji w celu korzystania z usług i treści cyfrowych

Przekazujemy dane osobowe podmiotom zewnętrznym jedynie w zakresie wymaganym do spełnienia warunków naszej umowy z Użytkownikiem, np. bankom, którym powierzono realizację płatności Użytkownika.

Dane Użytkownika nie będą przekazywane w żadnym innym celu, chyba że Użytkownik udzielił na to wyraźnej zgody. Dane Użytkownika nie będą udostępniane podmiotom trzecim do celów reklamowych bez wyraźnej zgody Użytkownika.

Podstawę przetwarzania danych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub na potrzeby środków poprzedzających zawarcie umowy.


Analityka i reklama

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisu on-line. Narzędzie obsługuje spółka Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Użytkownika. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny internetowej przez Użytkownika są zazwyczaj przesyłane do serwera Google znajdującego się w USA i na nim przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator witryny ma prawnie uzasadniony interes w prowadzeniu analizy zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno witryny, jak i znajdujących się na niej reklam.

Anonimizacja IP (protokołu internetowego)

Na tej witrynie internetowej włączona jest funkcja anonimizacji IP. Adres IP Użytkownika jest skracany przez Google w Unii Europejskiej lub przez inne strony Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam podlega skróceniu. Google wykorzystuje takie informacje w imieniu operatora niniejszej witryny internetowej do oceny korzystania przez Użytkownika z witryny, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na witrynie oraz do świadczenia na rzecz operatora witryny internetowej innych usług związanych z aktywnością na witrynie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany z przeglądarki Użytkownika do Google Analytics nie jest łączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Menedżer tagów Google

Korzystamy z Menedżera tagów Google (Google Tag Manager, GTM) do śledzenia i prowadzenia analizy. GTM nie gromadzi żadnych danych osobowych. Jest to narzędzie automatycznie aktualizujące fragmenty kodu tagów, które z kolei mogą gromadzić dane wrażliwe. GTM nie wykorzystuje tych danych. Jednak nawet jeśli Użytkownik odrzuci pliki cookie lub wyłączy śledzenie sesji oparte na adresie URL, tagi zarządzane za pośrednictwem GTM pozostaną włączone. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

DoubleClick Google

Korzystamy z DoubleClick, serwisu reklamowego spółki Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. DoubleClick Google wykorzystuje pliki cookie do personalizacji reklam. Przeglądarce Użytkownika przypisany jest pseudonimizowany identyfikator wykorzystywany do śledzenia reklam wyświetlonych przez przeglądarkę oraz do identyfikacji reklam, które kliknął Użytkownik. Pliki cookie umożliwiają Google i partnerom Google wybieranie i wyświetlanie reklam w oparciu o zachowania Użytkownika podczas przeglądania rozmaitych witryn internetowych, w tym i naszej. Pliki te nie gromadzą żadnych danych osobowych. Zgromadzone informacje są przesyłane do komputera mainframe firmy Google znajdującego się w USA. Google w pełni przestrzega założeń Tarczy Prywatności wdrożonych przez Unię Europejską i Departament Handlu Stanów Zjednoczonych. Google nie przekazuje takich informacji podmiotom trzecim, o ile nie wymaga tego prawo lub o ile nie jest to niezbędne do celów przetwarzania danych wymaganych przez klienta. Ponadto informacje takie nie są w żaden sposób korelowane z żadnymi innymi danymi gromadzonymi przez Google. Korzystając z naszej witryny internetowej Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Google danych w zakresie i do celów wymienionych powyżej.

Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookie przez Google, może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała ona pliki cookie. Odrzucenie plików cookie oznacza jednak, że niektóre aspekty funkcjonalne naszej strony internetowej mogą przestać być dostępne dla Użytkownika. Użytkownik może również sprzeciwić się gromadzeniu, przesyłaniu i przetwarzaniu danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dezaktywującą DoubleClick. Użytkownik może też odwiedzić stronę internetową Digital Advertising Alliance i wyłączyć DoubleClick: http://optout.aboutads.info.

Śledzenie konwersji Google AdWords

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje usługi śledzenia konwersji reklam świadczone przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google korzysta z plików cookie utworzonych na komputerze Użytkownika do analizowania zachowań Użytkownika podczas przeglądania treści on-line. Pliki cookie do śledzenia konwersji są tworzone, gdy Użytkownik kliknie jedną z reklam wyświetlanych przez Google. Pliki cookie wykorzystywane do śledzenia konwersji nie służą do gromadzenia żadnych danych osobowych. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na śledzenie aktywności w przeglądarce przez Google, może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby blokowała ona wszystkie pliki cookie z googleadservices.com. Użytkownik może również skorzystać z prawa do rezygnacji ze śledzenia, odwiedzając stronę http://www.networkadvertising.org/choices/. Więcej informacji na temat tego, jak działa śledzenie konwersji, oraz na temat opcji uniemożliwienia Google korzystania z informacji opartych na plikach cookie, można znaleźć pod adresem https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated.

Pliki cookie konwersji są przechowywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator witryny ma prawnie uzasadniony interes w prowadzeniu analizy zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno witryny, jak i znajdujących się na niej reklam.

Więcej informacji na temat Google AdWords i śledzenia konwersji Google można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Remarketing Google

Korzystamy z narzędzia remarketingowego spółki Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Narzędzie to umożliwia personalizację reklam w oparciu o indywidualne preferencje w ramach Sieci reklamowej Google. Korzystamy z tej zautomatyzowanej usługi, aby zaprezentować produkty mogące zainteresować Użytkownika oraz reklamy dobrane na podstawie kliknięć Użytkownika w trakcie jego ostatniej wizyty na naszej witrynie internetowej.  Usługa ta wykorzystuje pliki cookie utworzone na komputerze Użytkownika do rozpoznania Użytkownika podczas kolejnych wizyt na witrynach internetowych należących do Sieci reklamowej Google. Plik cookie to mały plik tekstowy utworzony na komputerze Użytkownika podczas przeglądania naszej witryny internetowej. Google gromadzi żądanie adresu URL, adres IP, typ i język przeglądarki Użytkownika, a także godzinę i datę wizyty. Informacje te służą identyfikacji przeglądarki na danym komputerze, co z kolei umożliwia Sieci reklamowej Google wybieranie i wyświetlanie reklam opartych na treściach oglądanych na witrynach internetowych, które wykorzystywały narzędzie remarketingowe również podczas poprzedniej sesji przeglądarki. Jeśli wcześniej Użytkownik wyraził zgodę na synchronizację historii swojej przeglądarki i konta Google (https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated) oraz na wykorzystanie danych konta Google Użytkownika do wyświetlania spersonalizowanych reklam, narzędzie remarketingowe Google zostanie włączone na wielu urządzeniach. Oznacza to, że Google wykorzystuje identyfikator Google Użytkownika do rozpoznawania Użytkownika na różnych urządzeniach mobilnych, nie gromadząc jednak w tym procesie żadnych danych osobowych Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie przez Google informacji mających podlegać wykorzystaniu w narzędziu remarketingowym, może wyłączyć to narzędzie poprzez wprowadzenie niezbędnych zmian w ustawieniach reklam Google na stronie http://www.google.com/settings/ads.

Piksel Custom Audience

Korzystamy z usługi Piksel Custom Audience świadczonej przez spółkę Facebook Inc., umożliwiającej nam pokazywanie spersonalizowanych reklam odwiedzającym naszą witrynę osobom zalogowanym w serwisie Facebook. W tym celu na niektórych stronach dodaliśmy fragment kodu usługi Piksela świadczonej przez Facebooka, który ustanawia link do serwerów Facebooka, informując serwis Facebook, że Użytkownik odwiedził naszą stronę internetową. Facebook dodaje takie informacje do konta Użytkownika na Facebooku. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jak sposób Facebook gromadzi i wykorzystuje dane osobowe oraz co można zrobić, aby chronić swoje dane wrażliwe, należy zapoznać się z polityką prywatności serwisu Facebook dostępną pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/. Użytkownik może też zgłosić swój sprzeciw wobec wyświetlania spersonalizowanych reklam na Facebooku, korzystając z linku: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_.

Piksel Facebooka

Korzystamy z Piksela, narzędzia Facebooka umożliwiającego optymalizację naszych reklam na stronach sieci społecznościowych prowadzonych przez spółkę Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z narzędzia, zaznaczając “Zgadzam się na korzystanie z Piksela Facebooka”. Piksel Facebooka obsługuje w zakresie badań marketingowych analizę statystyczną i ocenę wpływu reklam wyświetlanych w serwisie Facebook. Otrzymujemy jedynie zdepersonalizowane dane, które nie umożliwiają identyfikacji osób odwiedzających serwis. Jednak fakt, że Facebook przechowuje i przetwarza dane, umożliwia Facebookowi skorelowanie informacji z profilami użytkowników oraz wykorzystanie takich informacji do własnych działań marketingowych (zob. Polityka prywatności serwisu Facebook na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/). Działania takie mogą wiązać się z utworzeniem pliku cookie na komputerze Użytkownika.

Marketo

Korzystamy z Marketo, platformy automatyzacji marketingu; przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę poprzez rezygnację z subskrypcji naszych newsletterów. Dane przetwarzane przed otrzymaniem przez nas żądania Użytkownika mogą nadal podlegać przetwarzaniu zgodnie z prawem. Marketo ma pomóc nam zrozumieć sposób korzystania z witryny przez Użytkownika oraz dostosować komunikację do jego zainteresowań. Technologia Marketo wykorzystuje pliki cookie oraz sygnalizatory sieciowe do tworzenia "profilu" aktywności przeglądania stron internetowych oraz interakcji e-mailowych. Chociaż Marketo jest podmiotem zewnętrznym, to świadczone przez Marketo usługi pozwalają nam korzystać z oferowanych funkcji w zakresie własnego serwisu – bezpośrednio kontrolujemy ustawienia plików cookie Marketo, a także dane gromadzone za pośrednictwem naszej witryny internetowej.

Do przygotowania naszych newsletterów korzystamy z Marketo. Jeśli Użytkownik nie chce, aby korzystanie z newslettera podlegało analizie Marketo, musi zrezygnować z subskrypcji newslettera. Z tego względu każdy wysłany przez nas newsletter zawiera odpowiedni link.

Dane podane podczas zamawiania subskrypcji newslettera wykorzystywane są do przesyłania kolejnych wydań newslettera do momentu anulowania subskrypcji.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Marketo pod adresem https://documents.marketo.com/legal/privacy/.


Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza witryna internetowa korzysta z wtyczek serwisu YouTube należącego do Google. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy Użytkownik odwiedza jedną z naszych stron zawierających wtyczkę YouTube, nawiązane zostaje połączenie z serwerami YouTube. W ten sposób serwer YouTube jest informowany o tym, które z naszych stron odwiedził Użytkownik.

Jeśli Użytkownik zalogował się wcześniej na swoim koncie YouTube, serwis YouTube umożliwia mu bezpośrednie powiązanie charakterystyki przeglądanych treści on-line z osobistym profilem Użytkownika. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Chcemy sprawić, aby nasza witryna była atrakcyjniejsza, dlatego korzystamy z serwisu YouTube. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi Użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Usługi geolokalizacyjne

Na naszej witrynie internetowej oferujemy usługi lokalizacyjne za pośrednictwem Bing Maps. Jeśli Użytkownik korzysta z takich funkcji, serwis może otrzymywać informacje o rzeczywistej lokalizacji Użytkownika (np. sygnały GPS wysyłane przez urządzenie mobilne) czy informacje, które można wykorzystać do określenia przybliżonej lokalizacji. Użytkownik ma zawsze możliwość włączenia lub wyłączenia usług lokalizacyjnych w ustawieniach urządzenia lub przeglądarki.

Więcej informacji na temat Bing Maps i odpowiedniej polityki prywatności można znaleźć pod adresem http://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Sieci społecznościowe

Korzystamy z AddThis, wtyczki do zakładek spółki AddThis, 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA, 22182, USA (zwanej dalej "AddThis"). AddThis umożliwia dodawanie zakładek do stron oraz udostępnianie treści naszej witryny w sieciach społecznościowych. Pliki cookie stosowane są, gdy Użytkownik korzysta z AddThis. Tak wygenerowane dane (np. czas użytkowania, język przeglądarki) są przekazywane do AddThis w Stanach Zjednoczonych i tam przetwarzane. Więcej informacji na temat gromadzenia danych oraz tego, w jaki sposób AddThis wykorzystuje dane, można znaleźć na stronie http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy. Na tej stronie można znaleźć informacje na temat charakteru przetwarzanych danych oraz ich przeznaczenia. My nie przetwarzamy wyżej wymienionych danych. Korzystając z AddThis Użytkownik wyraża również zgodę na przetwarzanie danych przez AddThis. Użytkownik może w każdej chwili odmówić AddThis możliwości wykorzystywania jego danych; w tym celu należy dokonać rezygnacji bezpośrednio na stronie http://www.addthis.com/privacy/opt-out.

Rozwiązania integracji czatu

Korzystamy z Unify i Velaro jako rozwiązań integracji czatów.

Unify i Velaro mogą gromadzić dane, gdy Użytkownik prześle żądanie czatu. Dane takie mogą obejmować informacje o sprzęcie i środowisku oprogramowania, nazwę użytkownika lub inne dane uwierzytelniające.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zobowiązań Unify w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwa, wszelkie wątpliwości dotyczące wykorzystania przez Unify danych osobowych Użytkownika można zgłaszać do inspektora ochrony danych Unify. Do inspektora ochrony danych Unify Użytkownik może również wysyłać zapytania dotyczące informacji na temat wykorzystywania przez Unify danych osobowych, jak również żądania zablokowania, usunięcia lub poprawienia danych osobowych Użytkownika. Z inspektorem ochrony danych Unify można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: guido.stueper@unify.com.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Velaro można znaleźć pod adresem https://www.velaro.com/privacy-policy/.

Ankiety/opinie klientów za pośrednictwem Usabilla

Korzystamy z „Usabilla for Websites” firmy Usabilla B.V. (Rokin 16, 1012 KR Amsterdam, Holandia, zwanej dalej "Usabilla"). Usabilla gromadzi informacje zwrotne od osób odwiedzających witrynę, aby umożliwić nam analizę i usprawnienie korzystania z witryny, jak również zaradzenie pojawiającym się problemom technicznym. Gdy odwiedzający skorzysta z przycisku opinii zwrotnej, widocznego na naszej witrynie lub z innego rodzaju możliwości wyrażenia opinii, na jego komputerze zapisywane są pliki cookie, a przeglądarka internetowa łączy się z serwerem firmy Usabilla. Podczas tego procesu Usabilla gromadzi informacje (takie jak urządzenie, system operacyjny, przeglądarka, rozdzielczość ekranu) i zapisuje je w profilu operacyjnym poddanym pseudonimizacji. Dalsze informacje, np. adres e-mail czy opinia zwrotna, są gromadzone wyłącznie, gdy Użytkownik aktywnie wprowadzi takie dane. Plik cookie konfigurowany jest wyłącznie, gdy użytkownik kliknie odpowiedni przycisk. W dalszej kolejności Użytkownik może sprzeciwić się gromadzeniu danych poprzez usunięcie pliku cookie ze swojej przeglądarki. Sprzeciw obowiązuje do czasu, gdy Użytkownik ponownie kliknie przycisk opinii zwrotnej. Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach „How-tos” Usabilla: https://support.usabilla.com/hc/en-us/categories/200958969-How-tos.

CoroPlus® ToolGuide

Korzystamy z CoroPlus® ToolGuide w zakresie zaleceń dotyczących doboru narzędzi i parametrów skrawania. Jest to samodzielny widget internetowy, którego interfejs jest osadzony w witrynie. Widget ten jest hostowany poza środowiskiem witryny internetowej, w północnoeuropejskim centrum przetwarzania danych Microsoft Azure. Widget odbiera login użytkownika (zazwyczaj adres e-mail) jako identyfikator użytkownika i umożliwia użytkownikom tworzenie i utrzymywanie własnych definicji poszczególnych elementów CoroPlus® ToolGuide (obrabiarki i materiału obrabianego przedmiotu).

Widget przechowuje również tymczasowo, przez okres 3 miesięcy, informacje o wykonanych przez Użytkownika obliczeniach i rekomendacjach parametrów skrawania do celów dalszego rozwoju oprogramowania. Poza adresem e-mail widget nie odbiera ani nie przechwytuje żadnych danych osobowych.

Zespoły narzędzi on-line

Korzystamy z Zespołów narzędzi on-line, aby umożliwić złożenie zespołu narzędzi przez osobę odwiedzającą witrynę. Jest to samodzielny widget internetowy, którego interfejs jest osadzony w witrynie. Widget ten jest hostowany poza środowiskiem witryny internetowej, w północnoeuropejskim centrum przetwarzania danych Microsoft Azure. Wykorzystuje on dane produktowe spółki Sandvik Coromant, wymieniając informacje o produktowych kodach artykułów z internetową platformą Tooling Internet Business Platform (TIBP) spółki Sandvik oraz pobierając dane produktowe na żądanie z usług Product Data Highway (PDH). Widget generuje dane wyjściowe w postaci pakietu zespołów Generic Tooling Classification (GTC) do pobrania przez użytkowników. Ten widget nie odbiera ani nie przechwytuje żadnych danych osobowych.

Przeglądarka on-line projektów 3D

Korzystamy z Przeglądarki on-line projektów 3D do przeglądania modeli 3D. Jest to samodzielny widget internetowy, którego interfejs jest osadzony w witrynie. Widget ten jest hostowany poza środowiskiem witryny internetowej, w północnoeuropejskim centrum przetwarzania danych Microsoft Azure. Wykorzystuje on dane z pliku URI dostarczone przez witrynę danego modelu 3D produktu i wyświetla je użytkownikowi wyłącznie do celów informacyjnych. Ten widget nie odbiera ani nie przechwytuje żadnych danych osobowych.

Przeglądarka on-line projektów 2D

Korzystamy z Przeglądarki on-line projektów 2D do przeglądania modeli 2D. Jest to samodzielny widget internetowy, którego interfejs jest osadzony w witrynie. Widget ten jest hostowany poza środowiskiem witryny internetowej, w północnoeuropejskim centrum przetwarzania danych Microsoft Azure. Wykorzystuje on dane z pliku Uniform Resource Identifier (URI) dostarczone przez witrynę danego modelu 2D produktu i wizualizuje je użytkownikowi wyłącznie do celów informacyjnych. Ten widget nie odbiera ani nie przechwytuje żadnych danych osobowych.

Szkolenie e-learningowe w zakresie obróbki metali skrawaniem

Wykorzystujemy WordPress Learndash do śledzenia postępów użytkowników w szkoleniu e-learningowym w zakresie obróbki metali skrawaniem. Adres e-mail użytkownika jest przechowywany i wykorzystywany do wyświetlania postępów w modułach szkoleniowych oraz do umożliwienia wydrukowania certyfikatów.


Dostawca usług płatniczych

Adyen

Sandvik Coromant korzysta z platformy Adyen, dostawcy usług płatniczych online, która stanowi uzupełnienie istniejącej procedury fakturowania spółki Sandvik Coromant. Jeśli do sfinalizowania zakupu Użytkownik wybrał bramkę płatności bezpośrednich, Adyen przechowuje wprowadzone dane karty kredytowej. Dane te są szyfrowane zgodnie z normą Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Dane transakcji zakupu Użytkownika są przechowywane jedynie dopóki jest to niezbędne do zakończenia danej transakcji zakupu. Po zakończeniu tego procesu dane transakcji zakupu są usuwane. Wszystkie bramki płatności bezpośrednich są zgodne z normą bezpieczeństwa PCI-DSS wydaną przez PCI Security Standards Council, w wyniku wspólnego wysiłku takich marek jak Visa, MasterCard, American Express i Discover. Wymogi PCI-DSS służą zapewnieniu bezpiecznej obsługi danych karty kredytowej przez nasz sklep oraz usługodawców sklepu.


 
Dla zwiększenia wygody korzystania ze strony stosujemy pliki COOKIES. Kliknij po więcej informacji.