Please select your country! -Svenska -SV Inställningar

Inställningar

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Juridiskt meddelande

Juridiskt meddelande

Läs detta juridiska meddelande noggrant innan du använder den här webbplatsen (”webbplatsen”).

Materialet på webbplatsen tillhandahålls av Sandvik AB (publ) (”Sandvik”) och Sandvikgruppen som en service och ska endast användas i informationssyfte.

Genom att använda webbplatsen godkänner du följande villkor. Om du inte godkänner dem ska du inte använda webbplatsen.

Innehållet på webbplatsen: copyright 2000-2018 Sandvik AB (publ) (eller dess dotterbolag). Med ensamrätt.

Informationen på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, grafik, bilder, ljudklipp och programvara, tillhör Sandvik och skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Otillåten användning eller distribution av material från webbplatsen kan bryta mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar och andra lagar, och omfattas av både civilrättsliga och straffrättsliga påföljder.

Webbplatsen eller delar av den får inte, om inte annat anges, reproduceras, dupliceras, kopieras, överföras, distribueras, sparas eller på annat sätt användas för kommersiella syften utan föregående skriftligt medgivande från Sandvik. Det är uttryckligen förbjudet att ändra innehållet på webbplatsen.

Du godkänner att du ska förhindra otillåten kopiering av materialet och se till att alla anställda i din organisation, i förekommande fall, respekterar dessa begränsningar.

Webbplatsen kan innehålla bilder där upphovsrätten tillhör de som tillhandahåller bilderna.

Varumärkesinformation

Om inte annat anges tillhör alla varumärken, märkesnamn, företagslogotyper och emblem som visas på webbplatsen Sandvik, dess dotterbolag, licensgivare eller joint venture-partner.

Sandviks varumärken, märkesnamn, företagslogotyper och emblem får inte användas på något sätt utan föregående skriftligt godkännande från Sandvik.

Utan garantier eller utfästelser

INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN GÄLLER ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT GARANTIANSVAR AV NÅGOT SLAG. SANDVIK ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGT GENTEMOT NÅGON PART FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR PGA. ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ELLER NÅGON ANNAN HYPERLÄNKAD WEBBPLATS, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, EVENTUELL UTEBLIVEN VINST, VERKSAMHETSAVBROTT, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANDRA DATA I ERT ADMINISTRATIVA SYSTEM ELLER LIKNANDE SOM HAR UPPSTÅTT PGA. ANVÄNDNING ELLER FELAKTIG ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN, ÄVEN OM SANDVIK ÄR MEDVETET OM ATT RISK FÖR SÅDANA SKADOR FÖRELIGGER.

Sandvik ger inga garantier eller utfästelser för någon annan webbplats som du kan nå via länkar på denna webbplats. Sådana länkar tillhandahålls endast som en tjänst för användaren och innebär inte att Sandvik stödjer eller godkänner något ansvar för innehållet på, eller användningen av, dessa webbplatser. Det är dessutom upp till dig att vidta de försiktighetsåtgärder som krävs och se till att det du väljer att använda är fritt från virus, maskar, trojanska hästar och annat som kan vara skadligt.

Sandvik utfäster inte heller någon garanti för att den information som kan finnas på webbplatsen, inklusive text, grafik, länkar och andra delar, är exakt eller fullständig. Informationen på webbplatsen kan när som helst ändras utan föregående meddelande. Men Sandvik förbinder sig inte att uppdatera informationen eller annat material på webbplatsen.

Material från användare

Information eller annat material som du överför till webbplatsen (”uppladdat material”) anses som icke-konfidentiellt, icke-exklusivt, utan royalty, oåterkalleligt, fullständigt underlicensierbart och generiskt. Sandvik erkänner inget ansvar för uppladdat material.

Sandvik har rätt att lämna ut, kopiera, distribuera, införliva, ändra och på andra sätt använda uppladdat material, tillsammans med alla data, bilder, ljudklipp, text och övrigt inbäddat material, för valfria kommersiella och icke-kommersiella syften.

Om du skickar personaluppgifter till Sandvik via webbplatsen eller på annat sätt, godkänner du att Sandvik använder dessa uppgifter för att bedöma din information och användning i samband med marknadsföringen av Sandviks produkter och tjänster. Detta inkluderar rätten att överföra uppgifterna till tredje part för potentiell publicering på Internet. Sandvik är ansvariga under svenska lag för bearbetningen av personuppgifter. Du kan kontakta Sandvik om frågor gällande felaktiga data eller annat som rör personuppgifter. För mer information, se Sandviks Integritetspolicy.

Övrigt

Sandvik kan när som helst revidera villkoren för denna juridiska information genom att uppdatera den. Dessutom förbehåller Sandvik sig rätten att övervaka och avbryta användningen av webbplatsen när som helst, utan föregående meddelande. Om något villkor eller krav i denna juridiska information befinns vara olagligt, ogiltigt eller av någon anledning omöjligt att uppfylla, påverkas inte giltigheten hos återstående villkor och krav på något sätt.


  

Sekretesspolicy

Texten nedan beskriver sekretesspolicyn för den här webbplatsen (www.sandvik.coromant.com). Den handlar om hur dina data hanteras när du interagerar med Sandvik Coromant online. Mer information om Sandviks åtagande att skydda din integritet finns i Sandviks integritetspolicy.


Dataskyddsöversikt

Allmänt

Här följer en översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter inbegriper alla data som kan användas för att identifiera dig. Detaljerad information om dataskydd finns i denna sekretesspolicy.

Datainsamling på vår webbplats

Vem är ansvarig för insamlingen av data på den här webbplatsen?

Webbplatsoperatören bearbetar de data som samlas in på webbplatsen. Operatörens kontaktuppgifter finns i den här Sekretesspolicyn.

Hur samlar Sandvik Coromant in dina data?

Vissa data samlas in när du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra data samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Det är främst tekniska data, som vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder för att visa webbplatsens sidor. Dessa data samlas in automatiskt så fort du kommer till webbplatsen.

Vad använder Sandvik Coromant dina data till?

En del data samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar som den ska. Andra data kan användas för att analysera hur besökare använder webbplatsen.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina data?

Du har alltid rätt att kostnadsfritt begära ut information om dina lagrade data, deras ursprung, deras mottagare och syftet till att de har samlats in. Du har också rätt att begära att de korrigeras, spärras eller raderas. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i den här Sekretesspolicyn om du har fler frågor om sekretess och dataskydd. Vid behov har du rätt att lämna in ett klagomål till myndigheterna gällande hur dina personuppgifter används.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker webbplatsen kan statistiska analyser utföras om hur du interagerar med den. Detta sker främst med hjälp av cookies och spårningsskript/analyser. Analyserna av ditt interagerande sker oftast anonymt, dvs. Sandvik Coromant kan inte identifiera dig utifrån dessa data. Du kan förhindra att ditt interagerande med webbplatsen avslöjas genom att konfigurera sekretessinställningarna i din webbläsare. Se avsnittet nedan "Datainsamling på vår webbplats > Cookies".


 

Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Den här webbplatsens operatörer tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter som konfidentiella och enligt dataskyddslagar och denna Sekretesspolicy.

Om du använder den här webbplatsen samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är alla data som kan användas för att identifiera dig. Denna sekretesspolicy förklarar vilken information som Sandvik samlar in och hur den används. Den förklarar också hur och varför detta sker.

Observera att data som överförs via internet (t.ex. via e-postkommunikation) kan utsättas för säkerhetsbrott. Det är omöjligt att helt också hållet skydda dina data från obehörig åtkomst från tredje part.

Återkalla tillstånd att bearbeta dina data

 

Många databearbetningsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga medgivande. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande. De data som bearbetats innan Sandvik Coromant får din begäran kan fortsätta att bearbetas enligt lagen.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som Sandvik Coromant har om dig. Du har obegränsad åtkomst till denna information och kan få den korrigerad om den är felaktig eller föråldrad. Du kan också invända mot att Sandvik Coromant använder data om dig och/eller begära att användningen av dina data avbryts. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter raderas helt och hållet. Om tillämpligt kan du också begära att får dina data i ett maskinläsbart format och få dem överföras till dig eller en tredje par. Om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter, använd det här formuläret.

Rätt att lämna ett klagomål till myndigheterna

Om det har skett ett brott mot dataskyddslagarna kan den som har drabbats lämna in ett klagomål hos relevant lagstadgande myndighet.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få data som Sandvik Coromant bearbetar utifrån ditt medgivande eller för att uppfylla ett avtal automatiskt levererade till dig eller en tredje i ett maskinläsbart standardformat. Om du begär direktöverföring av data kan detta endast ske där så är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Den här webbplatsen använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av konfidentiellt innehåll, som eventuella frågor du skickar till Sandvik Coromant som webbplatsoperatör. Du känner igen en krypterad anslutning i webbläsarens adressfält när det ändras från "http://" till "https://" och låsikonen visas i adressfältet.

Om SSL- eller TLS-kryptering används kan tredje part inte läsa de data du skickar till Sandvik Coromant.

Krypterade betalningar på den här webbplatsen

Om du ingår ett avtal som kräver att du skickar dina betalningsuppgifter till Sandvik Coromant (t.ex. kontonummer för autogirobetalningar) krävs dina data för att kunna bearbeta din betalning.

Betalningstransaktioner som använder vanliga betalningssätt (Visa/MasterCard, autogiro) sker endast via krypterade SSL- eller TLS-anslutningar. Du känner igen en krypterad anslutning i webbläsarens adressfält när det ändras från "http://" till "https://" och låsikonen visas i adressfältet.

Vid krypterad kommunikation kan en tredje part inte läsa några betalningsuppgifter som du skickar till Sandvik Coromant.

Information, spärrning, radering

Enligt lag har du rätt att när som helst och utan kostnad få information om dina personuppgifter som lagras, liksom deras ursprung, mottagare och i vilket syfte de har bearbetats. Du har också rätt att få dessa uppgifter korrigerade, spärrade eller raderade. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i den här juridiska meddelandet om du har fler frågor om personuppgifter.

Motstånd mot reklammejl

Vi förbjuder härmed uttryckligen användningen av den typ av kontaktuppgifter som beskrivs i den här webbplatsens juridiska meddelande för att skicka reklam- och informationsmaterial som inte uttryckligen har efterfrågats. Webbplatsens operatör förbehåller sig rätten att vidta juridiska åtgärder om oönskat reklammaterial, som skräppost, tas emot.


 

Dataskyddschef

Lagstadgad dataskyddschef

Du kan komma i kontakt med vår sekretesschef genom att skicka mejl till privacy@sandvik.com.


 

Datainsamling på vår webbplats

Cookies

En del av våra webbsidor använder cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies hjälper till att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta cookies är så kallade "sessions-cookies". De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies är kvar i minnet på din enhet tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker webbplatsen, så att du inte behöver ange grundläggande information igen.

Du kan konfigurera din webbläsare att informera dig om hur cookies används, så att du kan besluta från fall till fall om en cookie ska godkännas eller avvisas. Webbläsaren kan också konfigureras så att cookies godkänns automatiskt under vissa förhållanden, att de alltid avvisas eller om cookies ska raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Att avaktivera cookies kan begränsa webbplatsens funktioner.

Cookies som krävs för elektronisk kommunikation eller för vissa funktioner som du vill använda (till exempel kundkorgen) lagras enligt Art. 6 paragraf 1(f) i EU:s dataskyddsregler (GDPR). Den här webbplatsen använder cookies enligt lagen för att säkerställa en optimerad tjänst, fri från tekniska fel. Om andra cookies (till exempel för att analysera ditt surfningsbeteende) också lagras, behandlas de separat i denna Sekretesspolicy.

Serverloggfiler

Webbplatsleverantören samlar in och lagrar information automatiskt om varje sidbegäran från din webbläsare i "serverloggfiler".

Dessa data innehåller:

  • IP-adress
  • Webbläsarens typ och version
  • Sidans adress (URL)
  • Tid för begäran

Dessa data kombineras inte med data från andra källor.

Dessutom lagras information om fel som uppstår i systemet och förfrågningar till backend-systemen också i felsökningssyfte. Dessa data kan innehålla personuppgifter som e-postadresser (om du har registrerat dig på vår webbplats) och IP-adresser. Alla sådana data raderas efter 14 dagar och kombineras inte med data från andra källor.

Grunden för databearbetning är Art. 6 (1) (b) GDPR, som tillåter bearbetning av data för att uppfylla ett avtal eller för preliminära åtgärder för ett avtal.

Kontaktformulär

Om du skickar frågor via kontaktformuläret samlar vi in de data som anges i formuläret, inklusive angivna kontaktuppgifter, för att besvara dina frågor och eventuella uppföljande frågor. Vi delar inte denna information utan ditt medgivande.

Vi bearbetar därför de data du anger i kontaktformuläret endast med ditt medgivande enligt Art. 6 (1)(a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande. Ett informellt mejl med denna begäran räcker inte. De data som bearbetats innan vi får din begäran kan fortsätta att bearbetas enligt lagen.

Vi behåller de data du uppger i kontaktformuläret tills du begär att de raderas, tills du återkallar ditt medgivande om lagring av dem eller tills syftet för deras lagring inte längre finns (t.ex. efter att ha uppfyllt din begäran). Eventuella obligatoriska lagstadgade bestämmelser, särskilt sådana som gäller obligatoriska datalagringsperioder, påverkas inte av den här bestämmelsen.


 

Registrering på webbplatsen

Du kan registrera dig på vår webbplats för att få tillgång till funktioner som anonyma besökare inte kommer åt. Angivna data används endast i samband med användningen av respektive webbplats eller tjänst som du har registrerat dig till. Den begärda obligatoriska informationen vid registreringen måste anges fullständigt. I annat fall avvisas din registrering.

Vi använder den e-postadress som du angav vid registreringen för att informera om viktiga förändringar, som sådant som gäller webbplatsens omfång eller tekniska förändringar.

Vi bearbetar de data som angavs under registreringen endast enligt ditt medgivande enligt Art. 6 (1)(a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande. Ett informellt mejl med denna begäran räcker inte. De data som bearbetats innan vi får din begäran kan fortsätta att bearbetas enligt lagen.

Vi fortsätter att lagra de data som samlades in vid registreringen så länge som du är registrerad på webbplatsen. Lagstadgade datalagringsperioder påverkas inte.

Bearbetning av data (kund- och avtalsdata)

Vi samlar in, bearbetar och använder personuppgifter endast i så stor utsträckning som krävs för att upprätta eller ändra juridiska relationer med oss (basdata). Detta sker enligt Art. 6 (1) (b) GDPR, som tillåter bearbetning av data för att uppfylla ett avtal eller för preliminära åtgärder för ett avtal. Vi samlar in, bearbetar och använder dina personuppgifter när du använder webbplatsen (användningsdata) endast i så stor utsträckning som krävs för att ge dig tillgång till våra produkter och tjänster och för att Sandvik Coromant ska kunna fakturera dig.

Insamlade kunddata raderas när ordern har slutförts eller affärsrelationen har avslutats. Lagstadgade datalagringsperioder påverkas inte.

Data överförs när du ingår ett avtal med online-butiker, återförsäljare och postorder

Vi skickar identifierbara personuppgifter till tredje part endast i den utsträckning som krävs för att fullgöra villkoren i ditt avtal, till exempel till företag som har anförtrotts att leverera varor till din adress eller banker som har anförtrotts att bearbeta dina betalningar. Dina data överförs inte i något annat syfte, såvida du inte har givit ditt uttryckliga tillstånd till detta. Dina data avslöjas inte till tredje part i marknadsföringssyfte utan ditt uttryckliga tillstånd.

Grunden för databearbetning är Art. 6 (1) (b) GDPR, som tillåter bearbetning av data för att uppfylla ett avtal eller för preliminära åtgärder för ett avtal.

Data överförs när du registrerar dig för tjänster och digitalt innehåll

Vi skickar identifierbara personuppgifter till tredje part endast i den utsträckning som krävs för att fullgöra villkoren i ditt avtal med oss, till exempel till banker som har anförtrotts att bearbeta dina betalningar.

Dina data överförs inte i något annat syfte, såvida du inte har givit ditt uttryckliga tillstånd till detta. Dina data avslöjas inte till tredje part i marknadsföringssyfte utan ditt uttryckliga tillstånd.

Grunden för databearbetning är Art. 6 (1) (b) GDPR, som tillåter bearbetning av data för att uppfylla ett avtal eller för preliminära åtgärder för ett avtal.


 

Analys och reklam

Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en tjänst för webbanalyser. Den drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics använder cookies. Dessa är textfiler som lagras på din dator och möjliggör analys av hur du använder webbplatsen. Den information som cookien genererar om hur du använder webbplatsen skickas oftast till en Google-server i USA, där den lagras.

Google Analytics-cookies sparas enligt Art. 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarbeteende för att optimera både själva webbplatsen och annonserna på den.

IP-anonymisering (internetprotokoll)

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på den här webbplatsen. Din IP-adress förkortas av Google inom EU eller andra parter inom Avtalet inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan uppgifterna skickas till USA. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Google använder denna information för att hjälpa webbplatsens operatör att bedöma hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster om webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som din webbläsare skickar som en del av Google Analytics samkörs inte med några andra data som Google har tillgång till.

Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager (GTM) för spårning och analys. GTM innehåller inga personuppgifter. Det är ett verktyg som automatiskt uppdaterar kodsträngar med taggar som i sin tur kan samla in känslig information. GTM använder inte dessa data. Även om du avvisar cookies eller avaktiverar URL-baserad sessionsspårning är taggar som hanteras genom GTM ändå aktiva. För mer information, se https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

DoubleClick by Google

Vi använder DoubleClick, en annonstjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. DoubleClick by Google använder cookies för att personanpassa annonser. Din webbläsare tilldelas ett pseudonym-ID som används för att spåra de annonser som har visats i din webbläsare och identifiera de som du har klickat på. Dessa cookies gör att Google och deras partner kan välja ut och visa annonser utifrån ditt beteende på olika webbplatser, inklusive vår. De samlar inte ihop några personuppgifter. Den insamlade informationen skickas till Googles USA-baserade huvudkontor. Google följer till fullo det Privacy Shield-ramverk som upprättats av EU och amerikanska handelsdepartementet. Google för inte informationen vidare till någon tredje part, såvida det inte är ett lagstadgat krav eller om det krävs för att utföra databearbetning som kunden har begärt. Informationen samkörs inte heller på något sätt med några andra data som Google har samlat in. Genom att använda vår webbplats godkänner du att Google samlar in och bearbetar information i den utsträckning och i de syften som beskrivs ovan.

Om du inte godkänner att Google använder cookies kan du ändra dina webbläsarinställningar så att cookies avvisas. Om du avvisar cookies kommer dock vissa funktioner på vår webbplats att inte längre vara tillgängliga. Dessutom kan du invända mot att data samlas in, överförs och bearbetas av Google genom att ladda ner ett insticksprogram till webbläsaren som avaktiverar DoubleClick. Du kan också gå till webbplatsen för Digital Advertising Alliance och avaktivera DoubleClick, http://optout.aboutads.info.

Google AdWords konverteringsspårning

Den här webbplatsen använder en konverteringsspårningstjänst för annonser från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google använder cookies som skapas på din dator och analyserar ditt beteende på webben. Cookies för konverteringsspårning skapas när du klickar på någon av de annonser som visas av Google. Cookies som används för konverteringsspårning samlar inte in några personuppgifter. Om du inte godkänner att dina aktiviteter på webben spåras av Google kan du ändra dina webbläsarinställningar så att alla cookies från googleadservices.com spärras. Du kan också utnyttja din rätt att avstå från spårning genom att gå till http://www.networkadvertising.org/choices/. Om du vill veta mer om hur konverteringsspårning fungerar och vilka alternativ du har för att hindra att Google använder cookie-baserad information, gå till https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated.

Konverterings-cookies sparas enligt Art. 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarbeteende för att optimera både själva webbplatsen och annonserna på den.

För mer information om Google AdWords och Google konverteringsspårning, se Googles sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Remarketing

Vi använder återmarknadsföringsverktyg från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Verktyget hjälper till att personanpassa annonser utifrån individuella besöksinställningar i Google Display-nätverk. Vi använder den här automatiska tjänsten för att visa dig produkter som du kanske är intresserad av, med annonser utifrån ditt klickningsbeteende på vår webbplats under ditt senaste besök. Tjänsten använder cookies som skapas på din dator och hjälper till att känna igen dig när du återvänder till webbplatser som tillhör Google Display-nätverket. En cookie är en liten textfil som skapas på din dator när du besöker vår webbplats. Google samlar in URL-adresser du begär, din IP-adress, webbläsartyp och språk, liksom besökets tid och datum. Denna information används för att identifiera webbläsaren på en dator, vilket i sin tur gör det möjligt för Google Display-nätverket att välja ut och visa annonser utifrån visat webbplatsinnehåll, och använda återmarknadsföringsverktyget under din tidigare webbläsarsession. Om du tidigare har godkänt att din webbläsarhistorik och ditt Google-konto synkroniseras (https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated), och att dina Google-kontouppgifter används för att visa personanpassade annonser, kan Googles återmarknadsföringsverktyg aktiveras på en mängd olika enheter. Det innebär att Google använder ditt Google-ID för att känna igen dig på olika mobila enheter, men samlar inte in några personuppgifter när detta sker. Om du inte godkänner att Google samlar in information för att använda i återmarknadsföringsverktyget, kan du avaktivera verktyget genom att göra de ändringar som krävs i Googles annonsinställningar på http://www.google.com/settings/ads.

Pixel för anpassade målgrupper

Vi använder en pixel för anpassade målgrupper – en tjänst från Facebook Inc. som gör det möjligt för oss att visa personanpassade annonser för dem som besöker vår webbplats medan de är inloggade på Facebook. För att kunna göra det har vi lagt till Facebooks pixelkodsträng på vissa webbsidor, vilket skapar en länk till Facebooks servrar och talar om för Facebook att du har besökt vår webbplats. Facebook lägger till denna information i ditt Facebook-konto. Mer information om hur Facebook samlar in och använder dina personuppgifter, och vad du kan göra för att skydda känslig information, se Facebooks sekretesspolicy på https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan också invända mot att Facebook visar personanpassade annonser på den här länken: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_.

Facebook-pixel

Vi använder Pixel, ett Facebook-verktyg som hjälper till att optimera våra annonser på sociala nätverk som drivs av Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Du har godkänt att verktyget används genom att markera en kryssruta om att acceptera Facebook Pixel. Facebook Pixel hjälper till med statistisk analys och effektivitetsbedömning av annonser som visas på Facebook i samband med marknadsundersökningar. Vi tar endast emot avpersonaliserade data som inte kan identifiera besökare. Men eftersom Facebook lagrar och bearbetar data kan Facebook samköra informationen mot användarprofiler och använda dem för egna marknadsföringsaktiviteter (se Facebooks sekretesspolicy på https://www.facebook.com/about/privacy/). Detta kan inkluderar att en cookie skapas på din dator.

Marketo

Vi använder Marketo, en plattform för automatiserad marknadsföring. Databearbetning sker enligt Art. 6 (1) (a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande genom att annullera prenumerationen på våra nyhetsbrev. De data som bearbetats innan vi får din begäran kan fortsätta att bearbetas enligt lagen. Marketo används för att hjälpa oss förstå hur du använder webbplatsen, och för att skräddarsy kommunikationen efter dina intressen. Marketos teknik använder cookies och webbfyrar för att skapa en ”profil” av ditt beteende på webben och interaktioner per e-post. Även om Marketo är en tredje part möjliggör deras tjänst att vi använder deras funktioner i en förstapartskontext, och vi har direkt kontroll över både inställningarna för Marketos cookies och de data de samlar in genom vår webbplats.

Vi använder Marketo för våra nyhetsbrev. Om du inte vill att din användning av nyhetsbrev ska analyseras av Marketo, måste du annullera din prenumeration av nyhetsbrevet. Det finns en länk för detta längst ner i varje nyhetsbrev som vi skickar ut.

De data som anges vid registreringen för nyhetsbrevet används för att distribuera nyhetsbrevet tills du annullerar prenumerationen.

För mer information, se Marketos sekretesspolicy på https://documents.marketo.com/legal/privacy/.


Dynatrace

Vi använder Dynatrace från Dynatrace Inc, 1601 Trapelo Road, Suite 116, Waltham, MA 02451, USA för att känna till prestanda på vår webplats och förstå hur våra besökare navigerar. Dynatrace lagrar data om t ex prestandamätningar, klick på knappar, länkar, JavaScript fel, typ av webläsare och geografisk plats. Datat hjälper oss att kontinuerligt förbättra prestanda samt att identifiera och avhjälpa funktionella problem. För att detta skall fungera korrekt och effektivt använder Dynatrace cookies. Mer information finns på https://www.dynatrace.com/support/help/how-to-use-dynatrace/data-privacy-and-security/


 

Insticksprogram och verktyg

YouTube

Vår webbplats använder insticksprogram från YouTube, som drivs av Google. Dessa sidors operatör är YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Om du besöker en av våra sidor som har en YouTube-plugin upprättas en anslutning till YouTubes servrar. Här informeras YouTube-servern om vilka av våra sidor som du har besökt.

Om du är inloggad till ditt YouTube-konto kan YouTube göra så att ditt beteende på webbplatsen associeras direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

YouTube används för att hjälp till att göra vår webbplats tilldragande. Detta utgör ett berättigat intresse enligt Art. 6 (1) (f) GDPR.

Mer information om hantering av användardata finns i YouTubes dataskyddsdeklaration under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Geolokaliseringstjänster

Vi erbjuder platsberoende tjänster på vår webbplats genom Bing Maps. Om du använder dessa funktioner kan de få information om din faktiska plats (som GPS-signaler från en mobil enhet) eller information som kan användas för att approximera en plats. Du kan i allmänhet aktivera eller avaktivera dina lokaliseringstjänster på din enhet eller i webbläsarinställningarna.

För mer information om Bing Maps och deras sekretesspolicy, gå till http://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Sociala nätverk

Vi använder "AddThis" – ett insticksprogram för bokmärkning från AddThis, 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA, 22182, USA ("AddThis"). Med AddThis kan du sätta bokmärken på sidor och dela innehåll från vår webbplats på sociala nätverk. Cookies används när AddThis används. De data som genereras i den här processen (t.ex. användningstid eller webbläsarspråk) skickas till AddThis i USA, där de bearbetas. Mer information om de data som samlas in och hur AddThis använder dem finns på http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy. På den här sidan finns information om vilken typ av data som bearbetas och hur de används. Vi bearbetar inte dessa data. När du använder AddThis godkänner du också att AddThis bearbetar data. Du kan när som helst neka att dina data används genom att välja bort det direkt hos AddThis på http://www.addthis.com/privacy/opt-out.

Lösningar för chattintegration

Vi använder Unify och Velaro som lösningar för chattintegration.

Unify och Velaro kan samla in data när du skickar en chattbegäran. Sådana data kan inkludera information om din maskinvaru- eller programvarumiljö, ditt användarnamn eller annan autentiseringsinformation.

För mer information om Unifys sekretess- och säkerhetsåtaganden kan du ta upp eventuella betänkligheter du har om hur Unify använder dina personuppgifter med Unifys dataskyddsansvarige. Du kan också skicka eventuella frågor om hur Unifys använder personuppgifter, liksom begäran om att spärra, radera eller redigera dina personuppgifter till Unifys dataskyddsansvarige. Du kan kontakta Unifys per e-post: guido.stueper@unify.com.

För mer information om Velaros sekretesspolicy, gå till https://www.velaro.com/privacy-policy/.

Enkäter/kundfeedback med Usabilla

Vi använder ”Usabilla for Websites” från Usabilla B.V. (Rokin 16, 1012 KR Amsterdam, Nederländerna, hädanefter "Usabilla"). Usabilla samlar in feedback från webbplatsbesökare så att vi kan analysera och förbättra hur webbplatsen används, liksom tekniska problem som inträffar. När en besökare använder den feedback-knapp som visas på vår webbplats, eller någon annan möjlighet att ge feedback, skapas en cookie på dennes dator och webbläsaren ansluter till Usabillas server. Under denna process samlar Usabilla in information som enhet, operativsystem, webbläsare, bildskärmsupplösning, och sparar den i en pseudonymiserad användarprofil. Ytterligare uppgifter, som e-postadress eller svar på feedback, samlas endast in om användaren aktivt skickar dem. Cookien skapas endast när användaren klickar på motsvarande knapp. Efter detta kan du avvisa insamlingen genom att radera cookien från din webbläsare. Detta gäller så länge du klickar på feedback-knappen igen. Läs anvisningarna från Usabilla för mer information: https://support.usabilla.com/hc/en-us/categories/200958969-How-tos.

CoroPlus® ToolGuide

Vi använder CoroPlus® ToolGuide för att få rekommendationer om verktyg och skärdata. Det här är en fristående, webbaserad widget vars gränssnitt är inbäddat i webbplatsen. Widgetens värd finns utanför webbplatsmiljön, i ett nordeuropeiskt datacenter som tillhör Microsoft Azure. I widgeten identifierar sig användare med sitt inloggningsnamn (normalt e-postadress) och kan sedan skapa och underhålla sina egna definitioner av CoroPlus® ToolGuide-specifika uppgifter (maskin och material i arbetsstycket).

Under tre månader lagrar widgeten också tillfällig information om användarens skärdataberäkningar och rekommendationer i syfte att vidareutveckla programvaran. Förutom e-postadressen tar inte widgeten emot och samlar inte in några personuppgifter.

Online Tool Assembly

Vi använder Online Tool Assembly så att en webbplatsbesökare ska kunna skapa en verktygsuppsättning. Det här är en fristående, webbaserad widget vars gränssnitt är inbäddat i webbplatsen. Widgetens värd finns utanför webbplatsmiljön, i ett nordeuropeiskt datacenter som tillhör Microsoft Azure. Den fungerar med hjälp av Sandvik Coromants produktdata, genom att utbyta produkters artikelkoder med Sandviks TIBP-plattform (Tooling Internet Business Platform) och ladda ner produktdata på begäran från PDH-tjänster (Product Data Highway). Som ett resultat skapas ett verktygsuppsättning i form av ett GTC-paket (Generic Tooling Classification, generisk verktygsklassificering) som användare kan ladda ner. Widgeten tar inte emot och samlar inte in några personuppgifter.

Online 3D Viewer

Vi använder Online 3D Viewer för att visa 3D-modeller. Det här är en fristående, webbaserad widget vars gränssnitt är inbäddat i webbplatsen. Widgetens värd finns utanför webbplatsmiljön, i ett nordeuropeiskt datacenter som tillhör Microsoft Azure. Den använder information i form av ett fil-URI (universell resursidentifierare) från webbplatsen för en viss produkts 3D-modell och visualiserar den för användaren endast i informationssyfte. Widgeten tar inte emot och samlar inte in några personuppgifter.

Online 2D Viewer

Vi använder Online 2D Viewer för att visa 2D-modeller. Det här är en fristående, webbaserad widget vars gränssnitt är inbäddat i webbplatsen. Widgetens värd finns utanför webbplatsmiljön, i ett nordeuropeiskt datacenter som tillhör Microsoft Azure. Den använder information i form av ett fil-URI (universell resursidentifierare) från webbplatsen för en viss produkts 2D-modell och visualiserar den för användaren endast i informationssyfte. Widgeten tar inte emot och samlar inte in några personuppgifter.

Metal Cutting Technology e-learning

Vi använder WordPress Learndash för att spåra användarnas framsteg inom e-learningutbildningen Metal Cutting Technology. En användarens e-postadress lagras och används för att visa framsteg i utbildningsmodulerna och för att möjliggöra utskrift av certifikat.


 

Leverantör av betalningstjänst

Adyen

Sandvik Coromant använder Adyen, en leverantör av online-betalningstjänster, som ett komplement till Sandvik Coromants befintliga fakturering. Om du väljer direktbetalning för att slutföra ett köp, lagrar Adyen dina kreditkortsuppgifter. De krypteras enligt betalkortsbranschens datasäkerhetsstandard (PCI-DSS). Dina inköpstransaktionsdata lagras endast så länge som det behövs för att slutföra din inköpstransaktion. När den är slutförd raderas inköpstransktionsuppgifterna. Alla gateways för direktbetalning följer de standarder som har upprättas av PCI-DSS och som drivs av PCI Security Standards Council, vilket är ett samarbete mellan varumärken som Visa, MasterCard, American Express och Discover. Kraven i PCI-DSS hjälper till att säkerställa säker hantering av kreditkortsuppgifter av vår butik och dess tjänsteleverantörer.


 
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies.