Please select your country! -ไทย -TH การตั้งค่า

การตั้งค่า

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

ประกาศทางกฎหมาย

ประกาศทางกฎหมาย

โปรดอ่านประกาศทางกฎหมายนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์ ("ไซต์")

ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นโดย Sandvik AB (บริษัทมหาชน) เลขที่จดทะเบียน 556000-3468 ที่อยู่ SE-811 81 Sandviken, Sweden ("Sandvik") และ Sandvik Group เพื่อเป็นการให้บริการและควรใช้สำหรับเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น

การเข้าใช้งานไซต์หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดต่อไปนี้แล้ว หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดดังกล่าว คุณจะไม่สามารถใช้ไซต์ได้

เนื้อหาในไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ 2000-2018 Sandvik AB (บริษัทมหาชน) (หรือบริษัทในเครือ) สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลในไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ กราฟิก รูปภาพ คลิปเสียง และซอฟต์แวร์ ถือเป็นทรัพย์สินของ Sandvik และอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งประเทศสวีเดนและกฎหมายลิขสิทธิ์สากล การใช้หรือการเผนแพร่เนื้อหาใดๆ บนไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ และจะส่งผลให้ได้รับโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา

ไม่อนุญาตให้นำไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์ไปผลิตซ้ำ ทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ คัดลอก ส่งต่อ เผยแพร่ จัดเก็บ หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Sandvik ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามดัดแปลงเนื้อหาของไซต์โดยเด็ดขาด

คุณตกลงที่จะป้องกันการคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งตกลงที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องขององค์กรของคุณปฏิบัติตามข้อจำกัดเหล่านี้

ไซต์อาจมีรูปภาพที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า ชื่อแบรนด์ โลโก้บริษัท และสัญลักษณ์ทั้งหมดที่แสดงอยู่บนไซต์ถือเป็นทรัพย์สินของ Sandvik บริษัทในเครือ เจ้าของสิทธิ์ หรือพันธมิตรร่วมทุน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ห้ามนำเครื่องหมายการค้า ชื่อแบรนด์ โลโก้บริษัท และสัญลักษณ์ของ Sandvik ไปใช้ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Sandvik

ไม่มีการรับประกันหรือการรับรอง

ข้อมูลบนไซต์เป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้น "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งโดยแจ้งหรือโดยนัย ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Sandvik จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใดสำหรับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายในกรณีพิเศษ หรือความเสียหายอันเป็นผลตามมาจากการใช้งานไซต์หรือเว็บไซต์อื่นใดก็ตามที่มีการเชื่อมโยงถึง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไร การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียโปรแกรมหรือข้อมูลอื่นๆ บนระบบที่ใช้งาน หรือที่เป็นผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าว แม้ว่า Sandvik จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

Sandvik ไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ ทั้งสิ้นในด้านการใช้งานและเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นใดที่คุณอาจเข้าถึงผ่านไซต์นี้ การเข้าถึงดังกล่าวมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และไม่ได้หมายความว่า Sandvik รับรองหรือยอมรับความรับผิดชอบใดๆ สำหรับเนื้อหาหรือการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว ทั้งนี้ คุณจะต้องใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณเลือกใช้นั้นปราศจากไวรัส หนอนคอมพิวเตอร์ โทรจัน และสิ่งอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

นอกจากนั้น Sandvik ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อความ กราฟิก ลิงก์ หรือรายการอื่นๆ ที่อาจอยู่บนไซต์นี้ ข้อมูลที่อยู่บนไซต์นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม Sandvik ไม่รับประกันว่าจะอัพเดตข้อมูลหรือเอกสารอื่นๆ ที่อยู่บนไซต์

ข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้

เนื้อหา ข้อมูล หรือการติดต่อสื่อสารอื่นใดที่คุณส่งหรือโพสต์ขึ้นบนไซต์ ("ข้อมูลที่ส่ง") จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ ไม่ใช่ข้อมูลเฉพาะ ไม่มีการเก็บค่าลิขสิทธิ์ ไม่สามารถเพิกถอนได้ สามารถใช้สิทธิ์ช่วงได้อย่างสมบูรณ์ และไม่ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใด Sandvik ไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับข้อมูลที่ส่ง

Sandvik มีสิทธิ์ที่จะเปิดเผย คัดลอก เผยแพร่ ผสานรวม ดัดแปลง และใช้ข้อมูลที่ส่ง รวมถึงข้อมูล รูปภาพ คลิปเสียง ข้อความ และข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ ทั้งหมดที่อยู่ภายในข้อมูลที่ส่งดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้ทั้งในเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์

หากคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง Sandvik ผ่านทางไซต์นี้หรือทางอื่นทางใดนั่นหมายความว่าคุณยินยอมให้ Sandvik ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินข้อมูลของคุณและเพื่อทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของ Sandvik ซึ่งรวมถึงสิทธิในถ่ายโอนข้อมูลที่ส่งให้แก่บุคคลที่สามและเผยแพร่ข้อมูลลงบนอินเตอร์เน็ต Sandvik มีหน้าที่รับผิดชอบภายใต้กฎหมายแห่งประเทศสวีเดนในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถติดต่อมายัง Sandvik ได้ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือเกิดปัญหาอื่นๆ ขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่แถลงการณ์เรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Sandvik

อื่นๆ

Sandvik สามารถแก้ไขข้อกำหนดในประกาศทางกฎหมายนี้ด้วยการอัพเดตข้อมูลได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ Sandvik ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและยกเลิกการให้บริการเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่ข้อกำหนด เงื่อนไข หรือบทบัญญัติใดก็ตามของประกาศทางกฎหมายนี้ถูกพิจารณาว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถูกต้อง เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าความถูกต้องและการบังคับใช้ข้อกำหนด เงื่อนไข และบทบัญญัติอื่นๆ ไม่มีผลกระทบและยังคงความสมบูรณ์อยู่


  

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อความด้านล่างจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์นี้ (www.sandvik.coromant.com) ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีจัดการข้อมูลของคุณขณะที่มีการใช้บริการออนไลน์ของ Sandvik Coromant คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธกิจของ Sandvik ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณได้ในแถลงการณ์เรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Sandvik


ภาพรวมของการคุ้มครองข้อมูล

รายละเอียดทั่วไป

เนื้อหาต่อไปนี้จะแสดงภาพรวมของสิ่งเกิดขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลครอบคลุมถึงข้อมูลใดๆ ที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณได้ คุณสามารถดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา

ใครมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์นี้

เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์จะประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมบนเว็บไซต์นี้ คุณสามารถดูรายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

Sandvik Coromant เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณได้อย่างไร

ข้อมูลบางอย่างถูกเก็บรวบรวมไว้เมื่อคุณให้ข้อมูลแก่เรา เช่น ข้อมูลที่คุณกรอกในแบบฟอร์มติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ จะถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติโดยระบบไอทีของเราเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทางเทคนิคเป็นส่วนใหญ่ เช่น เบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ขณะเข้าหน้าเว็บบนเว็บไซต์ ข้อมูลนี้จะถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติทันทีที่คุณเข้าเว็บไซต์

Sandvik Coromant ใช้ช้อมูลของคุณเพื่ออะไร

ข้อมูลบางส่วนถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์จะทำงานได้อย่างถูกต้อง ส่วนข้อมูลอื่นๆ จะถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์วิธีใช้เว็บไซต์ของผู้เข้าชม

คุณมีสิทธิอะไรบ้างเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ

คุณมีสิทธิที่จะขอดูข้อมูลของคุณที่เก็บไว้ รวมทั้งที่มา ผู้รับ และวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าบริการ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิที่จะขอให้แก้ไข บล็อก หรือลบข้อมูลของคุณด้วย คุณสามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล ทั้งนี้ คุณมีสิทธิที่จะร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานที่มีอำนาจควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วย (หากต้องการ)

การวิเคราะห์และเครื่องมือของบุคคลที่สาม

เมื่อเข้าชมเว็บไซต์ ระบบจะนำการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเว็บไซต์ไปวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้คุกกี้และสคริปต์การติดตาม/การวิเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ โดยทั่วไปการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของคุณจะเป็นแบบไม่ระบุตัวตน กล่าวคือ Sandvik Coromant จะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้จากข้อมูลนี้ คุณสามารถป้องกันการเปิดเผยปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเว็บไซต์ได้ด้วยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดดูส่วน "การเก็บรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา >คุกกี้" ที่ด้านล่าง


 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลบังคับ

การคุ้มครองข้อมูล

เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเว็บไซต์นี้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างมาก เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเป็นความลับและปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ระบบจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายอย่างไว้หากคุณใช้เว็บไซต์นี้ ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายว่า Sandvik เก็บรวบรวมข้อมูลใดไว้บ้างและนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่ออะไร รวมถึงอธิบายวิธีและวัตถุประสงค์ของการกระทำดังกล่าว

โปรดทราบว่าข้อมูลที่ส่งผ่านอินเตอร์เน็ต (เช่น ผ่านการสื่อสารทางอีเมล) อาจประสบปัญหาจากการเจาะระบบความปลอดภัยได้ จึงไม่สามารถรับประกันการคุ้มครองข้อมูลของคุณจากบุคคลที่สามซึ่งอาจเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยผิดกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์

การเพิกถอนความยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลของคุณ

 

การดำเนินการประมวลผลข้อมูลหลายอย่างจะสามารถทำได้เมื่อคุณให้การยินยอมอย่างชัดแจ้งเท่านั้น คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยจะมีผลในภายภาคหน้า ข้อมูลที่ประมวลผลก่อนที่ Sandvik Coromant จะได้รับคำร้องของคุณยังคงเป็นการประมวลผลที่ถูกต้องตามกฎหมาย

คุณมีสิทธิที่จะทราบว่า Sandvik Coromant เก็บข้อมูลใดเกี่ยวกับคุณบ้าง คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่มีข้อจำกัดรวมถึงขอให้แก้ไขได้ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย และยังสามารถคัดค้านไม่ให้ Sandvik Coromant ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ และ/หรือขอให้ระงับการใช้ข้อมูลของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิที่จะร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกทั้งหมดได้ด้วยเช่นกัน คุณสามารถขอรับข้อมูลของคุณในรูปแบบไฟล์ชนิดที่อ่านด้วยเครื่องได้ และร้องขอให้ถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปที่คุณหรือบุคคลที่สามได้ (หากมี) เมื่อต้องการใช้สิทธิดังกล่าว ให้ใช้แบบฟอร์มนี้

สิทธิในการร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานที่กำกับดูแล

หากมีการละเมิดกฎหมายการคุ้มครองข้อมูล บุคคลที่ได้รับผลกระทบสามารถร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องได้

สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล

คุณมีสิทธิที่จะขอให้ส่งข้อมูลที่ Sandvik Coromant ประมวลผลตามคำยินยอมของคุณหรือตามการปฏิบัติตามสัญญานั้นถึงคุณหรือถึงบุคคลที่สามโดยอัตโนมัติในรูปแบบไฟล์มาตรฐานชนิดที่อ่านด้วยเครื่องได้ หากคุณร้องขอให้มีการถ่ายโอนข้อมูลโดยตรง คำขอดังกล่าวจะดำเนินการได้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคเท่านั้น

การเข้ารหัส SSL หรือ TLS

เว็บไซต์นี้ใช้การเข้ารหัส SSL หรือ TLS เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยและเพื่อปกป้องการส่งเนื้อหาที่เป็นความลับ เช่น การขอที่คุณส่งถึง Sandvik Coromant ในฐานะเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ คุณสามารถทราบได้ว่ามีการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสเมื่อบรรทัดที่อยู่ของเบราว์เซอร์ของคุณเปลี่ยนจาก "http://" เป็น "https://" และไอคอนรูปกุญแจปรากฏขึ้นในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์

ถ้ามีการเปิดใช้งานการเข้ารหัส SSL หรือ TLS บุคคลที่สามจะไม่สามารถอ่านข้อมูลที่คุณถ่ายโอนไปยัง Sandvik Coromant ได้

การชำระเงินแบบเข้ารหัสบนเว็บไซต์นี้

ข้อมูลของคุณจะถูกนำมาใช้เพื่อประมวลผลการชำระเงิน หากคุณทำสัญญาซึ่งกำหนดให้คุณต้องส่งข้อมูลการชำระเงินให้ Sandvik Coromant (เช่น หมายเลขบัญชีสำหรับการหักบัญชีอัตโนมัติ)

การทำธุรกรรมการชำระเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินทั่วไป (Visa/MasterCard, การหักบัญชีอัตโนมัติ) จะดำเนินการผ่านการเชื่อมต่อ SSL หรือ TLS แบบเข้ารหัสเท่านั้น คุณสามารถทราบได้ว่ามีการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสเมื่อบรรทัดที่อยู่ของเบราว์เซอร์ของคุณเปลี่ยนจาก "http://" เป็น "https://" และไอคอนรูปกุญแจปรากฏขึ้นในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์

ในกรณีที่มีการสื่อสารแบบเข้ารหัส บุคคลที่สามจะไม่สามารถอ่านรายละเอียดการชำระเงินใดๆ ที่คุณส่งให้ Sandvik Coromant ได้

ข้อมูล การบล็อก การลบ

คุณมีสิทธิภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตที่จะขอรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณที่ถูกจัดเก็บไว้ รวมถึงที่มา ผู้รับ และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าบริการ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิที่จะขอให้แก้ไข บล็อก หรือลบข้อมูลดังกล่าวด้วย คุณสามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในประกาศทางกฎหมายนี้หากมีคำถามเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

การคัดค้านอีเมลส่งเสริมการขาย

เราขอห้ามโดยชัดแจ้งมิให้มีการใช้ข้อมูลติดต่อซึ่งเผยแพร่ภายใต้บริบทของประกาศทางกฎหมายของเว็บไซต์นี้เพื่อส่งเนื้อหาเชิงส่งเสริมการขายและเชิงข้อมูลที่ไม่ได้มีการร้องขออย่างชัดแจ้ง เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายหากได้รับเนื้อหาโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ เช่น อีเมลสแปม


 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลตามกฎหมาย

หากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความเป็นส่วนตัวของเรา คุณสามารถดำเนินการได้โดยการส่งอีเมลถึง privacy@sandvik.com


 

การเก็บรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้

หน้าเว็บบางหน้าของเราใช้คุกกี้ คุกกี้ไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณและไม่มีไวรัสใดๆ คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์ของเราใช้งานง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณและบันทึกโดยเบราว์เซอร์ของคุณ

คุกกี้ส่วนใหญ่ที่เราใช้เป็นแบบที่เรียกว่า "คุกกี้เซสชัน" ซึ่งจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเข้าชมแล้ว คุกกี้อื่นๆ ยังคงอยู่ในหน่วยความจำของอุปกรณ์จนกว่าคุณจะลบคุกกี้ทิ้ง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถจำเบราว์เซอร์ของคุณได้เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ครั้งถัดไป ทั้งนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องกรอกข้อมูลพื้นฐานซ้ำ

คุณสามารถกำหนดค่าให้เบราว์เซอร์ของคุณแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการใช้คุกกี้ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้เป็นกรณีๆ ไป นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดค่าเบราว์เซอร์ให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง ให้ปฏิเสธคุกกี้เสมอ หรือให้ลบคุกกี้โดยอัตโนมัติเมื่อปิดเบราว์เซอร์ได้ด้วย การปิดใช้งานคุกกี้อาจจำกัดความสามารถในการทำงานของเว็บไซต์นี้

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการทำงานบางอย่างที่คุณต้องการใช้ (เช่น ตะกร้าสินค้า) จะถูกจัดเก็บไว้ตามมาตรา 6 ย่อหน้า 1(f) ของระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้บริการที่เหมาะสมที่สุดโดยปราศจากข้อผิดพลาดทางเทคนิค หากมีการจัดเก็บคุกกี้อื่นๆ (เช่น คุกกี้ที่ใช้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเว็บของคุณ) ไว้ด้วย คุกกี้ดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติแยกกันในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์

ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลคำขอหน้าเว็บแต่ละหน้าที่ดำเนินการโดยเบราว์เซอร์ของคุณโดยอัตโนมัติใน "ไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์"

ข้อมูลนี้ประกอบด้วย:

  • ที่อยู่ IP
  • ประเภทของเบราว์เซอร์และเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์
  • ที่อยู่หน้าเว็บ (URL)
  • เวลาของคำขอ

ข้อมูลนี้จะไม่ถูกนำไปรวมกับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ

นอกจากนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบและคำขอที่ส่งไปยังระบบแบ็คเอ็นด์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาด้วย ข้อมูลนี้อาจมีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อีเมล (หากคุณลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเรา) และที่อยู่ IP ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดจะถูกลบหลังจากนั้น 14 วันและจะไม่ถูกนำไปรวมกับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ

พื้นฐานสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้คือมาตรา 6 (1) (b) ของ GDPR ซึ่งอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อเตรียมการดำเนินการขั้นต้นก่อนทำสัญญา

แบบฟอร์มติดต่อ

หากคุณส่งคำถามถึงเราผ่านแบบฟอร์มติดต่อ เราจะรวบรวมข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์ม รวมถึงรายละเอียดการติดต่อที่คุณให้ไว้เพื่อตอบคำถามและติดตามผล เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลนี้โดยที่คุณไม่อนุญาต

เราจะประมวลผลข้อมูลใดๆ ที่คุณกรอกในแบบฟอร์มติดต่อตามมาตรา 6 (1)(a) ของ GDPR คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ เพียงส่งคำขอผ่านทางอีเมลที่ไม่เป็นทางการ ข้อมูลที่ประมวลผลก่อนที่เราจะได้รับคำขอของคุณยังคงเป็นการประมวลผลที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เราจะเก็บรักษาข้อมูลที่คุณให้ไว้ในแบบฟอร์มติดต่อจนกว่าคุณจะขอให้ลบทิ้ง เพิกถอนความยินยอมให้จัดเก็บ หรือเมื่อไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บแล้ว (เช่น หลังดำเนินการตามคำขอของคุณ) ข้อกำหนดใดๆ ที่บังคับใช้ตามกฎหมาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นจะยังคงเดิมโดยไม่ได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดนี้


 

การลงทะเบียนบนเว็บไซต์นี้

คุณสามารถลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเราเพื่อเข้าถึงฟังก์ชั่นการทำงานที่ไม่ได้มีไว้ให้กับผู้ชมเว็บไซต์แบบนิรนามได้ ข้อมูลที่กรอกจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เว็บไซต์หรือบริการที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ คุณจะต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุขณะลงทะเบียนให้ครบถ้วน มิฉะนั้นเราจะปฏิเสธการลงทะเบียนของคุณ

เราจะใช้ที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ขณะลงทะเบียนเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงในขอบเขตของเว็บไซต์หรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค

เราจะประมวลผลข้อมูลที่คุณให้ไว้ขณะลงทะเบียนตามความยินยอมของคุณตามมาตรา 6 (1)(a) ของ GDPR คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยจะมีผลในภายภาคหน้า เพียงส่งคำขอผ่านทางอีเมลที่ไม่เป็นทางการ ข้อมูลที่ประมวลผลก่อนที่เราจะได้รับคำขอของคุณยังคงเป็นการประมวลผลที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เราจะจัดเก็บข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ขณะลงทะเบียนตราบเท่าที่คุณยังคงลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา โดยจะไม่มีผลกระทบต่อระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมาย

การประมวลผลข้อมูล (ข้อมูลลูกค้าและสัญญา)

เราเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อสร้างหรือปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับเรา (ข้อมูลหลัก) โดยเป็นไปตามมาตรา 6 (1) (b) ของ GDPR ซึ่งอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อเตรียมการดำเนินการขั้นต้นก่อนทำสัญญา เราเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขณะเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา (ข้อมูลการใช้) เท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเราและสำหรับ Sandvik Coromant เพื่อออกใบเรียกเก็บเงินคุณ

ข้อมูลลูกค้าที่เก็บรวบรวมไว้จะถูกลบหลังเสร็จสิ้นการสั่งซื้อหรือหลังสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยจะไม่มีผลกระทบต่อระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมาย

ข้อมูลที่ส่งเมื่อทำสัญญากับร้านค้าออนไลน์ ร้านค้าปลีก และการสั่งซื้อทางไปรษณีย์

เราส่งข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ให้แก่บุคคลที่สามเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา เช่น ส่งให้บริษัทที่ไว้ใจเพื่อส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของคุณหรือให้ธนาคารที่ไว้ใจเพื่อประมวลผลการชำระเงินของคุณ ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกส่งเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดเว้นแต่คุณจะอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้ดำเนินการ ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่สามเพื่อการโฆษณาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณอย่างชัดแจ้ง

พื้นฐานสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้คือมาตรา 6 (1) (b) ของ GDPR ซึ่งอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อเตรียมการดำเนินการขั้นต้นก่อนทำสัญญา

ข้อมูลที่ส่งเมื่อลงชื่อเข้าใช้บริการและเนื้อหาดิจิตอล

เราส่งข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ให้แก่บุคคลที่สามเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่ทำกับเรา เช่น ให้ธนาคารที่ไว้ใจเพื่อประมวลผลการชำระเงินของคุณ

ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกส่งเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดเว้นแต่คุณจะอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้ดำเนินการ ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่สามเพื่อการโฆษณาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณอย่างชัดแจ้ง

พื้นฐานสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้คือมาตรา 6 (1) (b) ของ GDPR ซึ่งอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อเตรียมการดำเนินการขั้นต้นก่อนทำสัญญา


 

การวิเคราะห์และการโฆษณา

Google Analytics

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บ ที่ดำเนินการโดย Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Google Analytics ใช้คุกกี้ ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่เก็บบนคอมพิวเตอร์ของคุณและทำให้สามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้ ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้มักจะถูกส่งไปหรือจัดเก็บไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของ Google ที่ตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกา

คุกกี้ของ Google Analytics จะถูกจัดเก็บไว้ตามมาตรา 6 (1) (f) ของ GDPR เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์มีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เว็บไซต์และการโฆษณา

การปิดบัง IP (Internet Protocol)

เราได้เปิดใช้คุณลักษณะการปิดบัง IP บนเว็บไซต์นี้ ที่อยู่ IP ของคุณจะถูกย่อโดย Google ในสหภาพยุโรปหรือโดยบุคคลอื่นตามข้อตกลง เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจยุโรปก่อนส่งไปยังสหรัฐอเมริกา ยกเว้นในกรณีพิเศษเท่านั้นที่จะมีการส่งที่อยู่ IP แบบเต็มไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกา แล้วย่อที่นั่น Google จะใช้ข้อมูลนี้ในนามของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์นี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อรวบรวมรายงานกิจกรรมของเว็บไซต์ และเพื่อให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ ที่อยู่ IP ที่ส่งโดยเบราว์เซอร์ของคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของ Google Analytics นั้นจะไม่ผนวกเข้ากับข้อมูลอื่นที่ Google เก็บรวบรวม

Google Tag Manager

เราใช้ Google Tag Manager (GTM) เพื่อทำการติดตามและการวิเคราะห์ GTM ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แต่เป็นเครื่องมือที่จะอัพเดตโค้ดส่วนย่อยของแท็กที่อาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไว้โดยอัตโนมัติ และ GTM ไม่ได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณจะปฏิเสธคุกกี้หรือปิดใช้งานการติดตามเซสชันตาม URL แล้ว แต่แท็กที่จัดการผ่าน GTM จะยังคงทำงานอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

DoubleClick โดย Google

เราใช้ DoubleClick ซึ่งเป็นบริการแทรกโฆษณาโดย Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland DoubleClick โดย Google ใช้คุกกี้เพื่อปรับเปลี่ยนโฆษณาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เบราว์เซอร์ของคุณจะได้รับ ID แฝง ที่ใช้ในการติดตามโฆษณาที่แทรกในเบราว์เซอร์ของคุณและระบุโฆษณาที่คุณคลิก คุกกี้จะช่วยให้ Google และพันธมิตรของ Google สามารถเลือกและแสดงโฆษณาตามพฤติกรรมการเรียกดูบนเว็บไซต์ต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ของเราได้ คุกกี้ดังกล่าวจะไม่เก็บรายละเอียดส่วนบุคคล ข้อมูลที่รวบรวมได้จะถูกส่งไปที่เมนเฟรมของ Google ที่สหรัฐอเมริกา Google ปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นมาตรการที่ดำเนินการโดยสหภาพยุโรปและกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา Google ไม่ได้ส่งต่อข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สาม เว้นแต่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อการประมวลผลข้อมูลที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไม่ว่าทางใดกับข้อมูลอื่นๆ ที่ Google เก็บรวบรวม การใช้เว็บไซต์ของเราหมายความว่าคุณยินยอมให้ Google เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเท่าที่จำเป็นและเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

หากคุณไม่เห็นด้วยกับการที่ Google ใช้คุกกี้ คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธคุกกี้หมายความว่าคุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นการทำงานบางอย่างของเว็บไซต์ของเราได้อีกต่อไป ทั้งนี้ คุณสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม การถ่ายโอน และการประมวลผลข้อมูลโดย Google ได้ด้วยการดาวน์โหลดปลั๊กอินเบราว์เซอร์ที่ปิดใช้งาน DoubleClick หรือไปที่หน้าเว็บของ Digital Advertising Alliance แล้วปิดใช้งาน DoubleClick http://optout.aboutads.info

Google AdWords Conversion Tracking

เว็บไซต์นี้ใช้บริการติดตามการมีส่วนร่วมในโฆษณา ซึ่งให้บริการโดย Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Google ใช้คุกกี้ที่สร้างในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียกดูเว็บ คุกกี้สำหรับติดตามการมีส่วนร่วมในโฆษณานี้ถูกสร้างขึ้นจากการที่คุณคลิกโฆษณาตัวใดตัวหนึ่งที่ให้บริการโดย Google คุกกี้ที่ใช้เพื่อติดตามการมีส่วนร่วมในโฆษณาจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หากคุณไม่ยินยอมให้ Google ติดตามกิจกรรมการเรียกดูเว็บ คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของเบราว์เซอร์เพื่อบล็อกคุกกี้ทั้งหมดจาก googleadservices.com ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้สิทธิในการเลือกไม่ให้ติดตามได้ด้วยโดยเข้าไปที่ http://www.networkadvertising.org/choices/ หากคุณอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าการติดตามการมีส่วนร่วมในโฆษณานั้นทำงานอย่างไร รวมถึงทางเลือกของคุณในการป้องกันไม่ให้ Google ใช้ข้อมูลจากคุกกี้ โปรดดูที่ https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

คุกกี้การมีส่วนร่วมในโฆษณาจะถูกจัดเก็บไว้ตามมาตรา 6 (1) (f) ของ GDPR เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์มีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เว็บไซต์และการโฆษณา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google AdWords และ Google Conversion Tracking โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Remarketing

เราใช้เครื่องมือรีมาร์เก็ตติ้งซึ่งให้บริการโดย Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland เครื่องมือนี้จะช่วยแสดงโฆษณาแบบเฉพาะบุคคลตามความชอบของผู้ชมแต่ละคนใน Google Display Network เราใช้บริการอัตโนมัตินี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ โดยเลือกโฆษณาตามพฤติกรรมการคลิกเมื่อเรียกดูเว็บไซต์ของเรา บริการนี้จะใช้คุกกี้ที่สร้างในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยให้เราจำคุณได้เมื่อกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เป็นสมาชิกของ Google Display Network คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่สร้างในคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ของเรา Google จะเก็บรวบรวมคำขอ URL ที่อยู่ IP ประเภทของเบราว์เซอร์และภาษา รวมทั้งเวลาและวันที่ที่เข้าชม ข้อมูลนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อระบุเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้ Google Display Network สามารถเลือกและแสดงโฆษณาตามเนื้อหาที่รับชมบนเว็บไซต์ ซึ่งมีการใช้เครื่องมือรีมาร์เก็ตติ้งในเซสชันก่อนหน้าของเบราว์เซอร์ หากคุณเคยยินยอมให้ซิงค์ประวัติการใช้งานเบราว์เซอร์กับบัญชี Google ของคุณ (https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated) และเคยยินยอมให้มีการใช้รายละเอียดของบัญชี Google ของคุณเพื่อแสดงโฆษณาแบบเฉพาะบุคคลแล้ว เครื่องมือรีมาร์เก็ตติ้งของ Google จะถูกเปิดใช้งานข้ามอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งหมายความว่า Google ใช้ Google ID ของคุณเพื่อให้รู้ว่าเป็นคุณในอุปกรณ์พกพาต่างๆ แต่ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ในระหว่างดำเนินการ หากคุณไม่ยินยอมให้ Google เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในเครื่องมือรีมาร์เก็ตติ้ง คุณสามารถปิดใช้งานเครื่องมือดังกล่าวได้ด้วยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโฆษณาของ Google ตามที่จำเป็นที่ http://www.google.com/settings/ads

Custom Audience Pixel

เราใช้ Custom Audience Pixel ซึ่งเป็นบริการของ Facebook Inc. ที่ช่วยให้เราสามารถแสดงโฆษณาแบบเฉพาะบุคคลแก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราระหว่างที่เข้าสู่ระบบของ Facebook โดยเราได้เพิ่มโค้ดส่วนย่อยให้กับ Pixel ของ Facebook บนหน้าเว็บบางหน้า ซึ่งจะสร้างลิงก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Facebook โดยบอก Facebook ว่าคุณได้เยี่ยมชมหน้าเว็บของเราแล้ว จากนั้น Facebook จะเพิ่มข้อมูลนี้ในบัญชี Facebook ของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Facebook เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญ โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook ที่ https://www.facebook.com/about/privacy/ ทั้งนี้ คุณสามารถคัดค้านไม่ให้ Facebook แสดงโฆษณาแบบเฉพาะบุคคลได้โดยใช้ลิงก์นี้: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_

Facebook Pixel

เราใช้ Pixel ซึ่งเป็นเครื่องมือของ Facebook ที่ช่วยเราสามารถทำการโฆษณาได้อย่างเหมาะสมที่สุดบนหน้าเว็บของสังคมออนไลน์ที่ดำเนินการโดย Facebook Inc ที่อยู่ 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA การทำเครื่องหมายที่ "ฉันยินยอมให้ใช้ Facebook Pixel" หมายความว่าคุณยินยอมให้ใช้เครื่องมือดังกล่าว Facebook Pixel รองรับการวิเคราะห์เชิงสถิติและการประเมินผลกระทบของโฆษณาที่ปรากฏบน Facebook ภายใต้บริบทของการวิจัยทางการตลาด เรารับเฉพาะข้อมูลที่ไม่มีรายละเอียดเฉพาะบุคคล ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้เข้าชมได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Facebook มีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล จึงทำให้ Facebook สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับโปรไฟล์ผู้ใช้ และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อกิจกรรมทางการตลาดของตนได้ (ดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook ที่ https://www.facebook.com/about/privacy/) ซึ่งอาจรวมถึงคุกกี้ที่สร้างในคอมพิวเตอร์ของคุณ

Marketo

เราใช้ Marketo ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการตลาดแบบอัตโนมัติ โดยการประมวลผลข้อมูลจะเป็นไปตามมาตรา 6 (1) (a) ของ GDPR คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อด้วยการยกเลิกการสมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ข้อมูลที่ประมวลผลก่อนที่เราจะได้รับคำขอของคุณยังคงเป็นการประมวลผลที่ถูกต้องตามกฎหมาย เราใช้ Marketo เพื่อช่วยเราให้เข้าใจการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ และปรับแต่งการสื่อสารเพื่อประโยชน์ของคุณ เทคโนโลยีของ Marketo ใช้คุกกี้และเว็บบีคอนเพื่อสร้าง ‘โปรไฟล์’ ของกิจกรรมการเรียกดูเว็บและการโต้ตอบอีเมล แม้ว่า Marketo จะเป็นบุคคลที่สาม แต่ด้วยบริการที่มอบให้ เราจึงสามารถใช้ฟังก์ชั่นการทำงานของ Marketo ภายใต้บริบทของบุคคลที่หนึ่ง และสามารถควบคุมการตั้งค่าคุกกี้ของ Marketo รวมถึงข้อมูลที่ Marketo เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ของเราได้โดยตรง

เราใช้ Marketo สำหรับจดหมายข่าว หากคุณไม่ต้องการให้ Marketo วิเคราะห์การใช้จดหมายข่าวของคุณ คุณจะต้องยกเลิกการสมัครสมาชิกจดหมายข่าว ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ เราจึงใส่ลิงก์ไว้ในจดหมายข่าวที่เราส่งทุกฉบับ

ข้อมูลที่ให้ไว้ตอนลงทะเบียนจดหมายข่าวจะถูกใช้ในการแจกจ่ายจดหมายข่าวจนกว่าคุณจะยกเลิกการสมัครสมาชิก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Marketo ที่ https://documents.marketo.com/legal/privacy/


 

Dynatrace

เราใช้ Dynatrace (ให้บริการโดย Dynatrace Inc, 1601 Trapelo Road, Suite 116, Waltham, MA 02451, USA) เพื่อทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันของเราและเพื่อทำความเข้าใจวิธีใช้งานของผู้เข้าชม
Dynatrace เก็บข้อมูล เช่น การกำหนดเวลา W3C, การคลิกปุ่ม,การคลิกลิงก์,ข้อผิดพลาดของ JavaScript ,ประเภทของเบราว์เซอร์และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของสิ่งที่เรานำเสนอได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสามารถระบุและแก้ไขปัญหาการทำงานได้  เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ,Dynatrace ต้องการใช้คุกกี้ (Cookie)
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://www.dynatrace.com/support/help/how-to-use-dynatrace/data-privacy-and-security/


 

ปลั๊กอินและเครื่องมือ

YouTube

เว็บไซต์ของเราใช้ปลั๊กอินจาก YouTube ซึ่งดำเนินการโดย Google ผู้ดูแลหน้าเว็บคือ YouTube LLC ที่อยู่ 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

หากคุณเยี่ยมชมหน้าใดหน้าหนึ่งของเราที่มีปลั๊กอินของ YouTube จะมีการสร้างการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ YouTube เพื่อแจ้งให้เซิร์ฟเวอร์ของ YouTube ทราบว่าคุณเยี่ยมชมหน้าใดไปบ้าง

หากคุณลงชื่อเข้าระบบด้วยบัญชี YouTube ของคุณ YouTube จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงพฤติกรรมการเรียกดูของคุณเข้ากับโปรไฟล์ส่วนบุคคลของคุณได้โดยตรง คุณสามารถป้องกันปัญหานี้ได้ด้วยการออกจากระบบบัญชีของ YouTube

เราใช้ YouTube เพื่อให้เว็บไซต์น่าดึงดูด ซึ่งจัดว่าเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 6 (1) (f) ของ GDPR

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของผู้ใช้ได้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลของ YouTube ใน https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

บริการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

เราใช้ Bing Maps ในการให้บริการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ภายในเว็บไซต์ของเรา หากคุณใช้ฟังก์ชั่นเหล่านั้น ฟังก์ชั่นดังกล่าวอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่แท้จริงของคุณ (เช่น สัญญาณ GPS ที่ส่งจากอุปกรณ์พกพา) หรือข้อมูลที่สามารถใช้ประมาณตำแหน่งสถานที่ได้ โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่งได้ในอุปกรณ์ของคุณหรือในการตั้งค่าเบราว์เซอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bing Maps และนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดดูที่ http://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

เครือข่ายสังคม

เราใช้ "AddThis" ซึ่งเป็นปลั๊กอินบุ๊กมาร์กจาก AddThis ที่อยู่ 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA, 22182, USA (ต่อไปนี้เรียกว่า "AddThis") AddThis จะช่วยให้คุณสามารถบุ๊กมาร์กหน้าเว็บและแบ่งปันเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราบนเครือข่ายสังคมได้ จะมีการนำคุกกี้มาใช้เมื่อมีการใช้งาน AddThis ข้อมูลที่สร้างขึ้นในกระบวนการนี้ (เช่น เวลาที่ใช้งานหรือภาษาของเบราว์เซอร์) จะถูกส่งไปยัง AddThis ในสหรัฐอเมริกาและทำการประมวลผลที่นั่น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมและวิธีที่ AddThis ใช้ข้อมูลดังกล่าว สามารถดูได้ที่ http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูลที่ประมวลผลและการใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้ในหน้านี้ เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลที่เป็นที่ต้องสงสัย เมื่อคุณใช้ AddThis คุณได้ยินยอมที่จะให้ AddThis ดำเนินการประมวลผลข้อมูล คุณสามารถปฏิเสธการใช้ข้อมูลของคุณได้ทุกเมื่อด้วยการเลือกไม่รับ AddThis โดยตรงได้ที่ http://www.addthis.com/privacy/opt-out

โซลูชันการรวมการสนทนา

เราใช้ Unify และ Velaro เป็นโซลูชันการรวมการสนทนา

Unify และ Velaro อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อคุณส่งคำขอการสนทนา ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคุณ ชื่อผู้ใช้ หรือข้อมูลการยืนยันตัวตนอื่นๆ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นในการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของ Unify คุณสามารถแสดงข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ Unify ได้โดยแจ้งต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ Unify นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ Unify รวมถึงคำขอให้บล็อกหรือลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ Unify ได้ด้วยเช่นกัน คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ Unify ได้ทางอีเมล: guido.stueper@unify.com

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Velaro โปรดดูที่ https://www.velaro.com/privacy-policy/

การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าด้วย Usabilla

เราใช้ "Usabilla for Websites" ซึ่งให้บริการโดย Usabilla B.V. (Rokin 16, 1012 KR Amsterdam, Niederlande ต่อไปนี้จะเรียกว่า "Usabilla") Usabilla จะเก็บรวบรวมความคิดเห็นของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ของเรารวมถึงปัญหาด้านเทคนิคที่เกิดขึ้น คุกกี้ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชมและเบราว์เซอร์จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Usabilla ทันทีที่ผู้เยี่ยมชมใช้ปุ่มแสดงความคิดเห็นที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราหรือด้วยวิธีอื่นใดที่สามารถทำได้เพื่อแสดงความคิดเห็น ในระหว่างขั้นตอนนี้ Usabilla จะเก็บรวบรวมข้อมูลเช่น อุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ เบราว์เซอร์ ความละเอียดของการแสดงผล และบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในโปรไฟล์การทำงานที่เป็นนามแฝง ข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ที่อยู่อีเมล หรือคำติชมตอบจะถูกเก็บรวบรวมไว้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้ส่งข้อมูลให้เท่านั้น คุกกี้จะถูกตั้งค่าเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มที่เหมาะสมเท่านั้น หลังจากนั้น คุณสามารถปฏิเสธการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด้วยการลบคุกกี้ออกจากเบราว์เซอร์ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้จนกว่าคุณจะคลิกปุ่มแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง โปรดอ่าน "วิธีการ" จาก Usabilla สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: https://support.usabilla.com/hc/en-us/categories/200958969-How-tos

CoroPlus® ToolGuide

เราใช้ CoroPlus® ToolGuide เป็นเครื่องมือช่วยเหลือและแนะนำค่าการตัด โดยเป็นวิดเจ็ตแบบสแตนด์อโลนบนเว็บซึ่งมีส่วนติดต่อแบบฝังอยู่ในเว็บไซต์ วิดเจ็ตนี้ถูกโฮสต์อยู่นอกสภาพแวดล้อมของเว็บไซต์นี้ โดยอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลของ Microsoft Azure ในยุโรปตอนเหนือ วิดเจ็ตจะรับข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ (มักเป็นอีเมล) เพื่อเป็นการระบุตัวตนของผู้ใช้ และอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างและเก็บรักษาข้อกำหนดของเอนทิตี้เฉพาะของ CoroPlus® ToolGuide ของตน (เครื่องมือตัดเฉือนและวัสดุชิ้นงาน)

นอกจากนั้น วิดเจ็ตนี้ยังจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราวเป็นระยะเวลานาน 3 เดือน โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการคำนวณค่าการตัดและค่าที่แนะนำที่ผู้ใช้ดำเนินการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มเติม นอกจากที่อยู่อีเมลแล้ว วิดเจ็ตนี้จะไม่รับหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

Online Tool Assembly

เราใช้ Online Tool Assembly เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถสร้างชุดเครื่องมือได้ โดยเป็นวิดเจ็ตแบบสแตนด์อโลนบนเว็บซึ่งมีส่วนติดต่อแบบฝังอยู่ในเว็บไซต์ วิดเจ็ตนี้ถูกโฮสต์อยู่นอกสภาพแวดล้อมของเว็บไซต์นี้ โดยอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลของ Microsoft Azure ในยุโรปตอนเหนือ ซึ่งทำงานโดยใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Sandvik Coromant ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลรหัสชิ้นผลิตภัณฑ์กับ Tooling Internet Business Platform (TIBP) ของ Sandvik และดาวน์โหลดข้อมูลผลิตภัณฑ์เมื่อต้องการจากบริการ Product Data Highway (PDH) วิดเจ็ตจะสร้างผลลัพธ์เป็นแพคเกจ Generic Tooling Classification (GTC) ของชุดเครื่องมือที่ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดได้ วิดเจ็ตนี้จะไม่รับหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

Online 3D Viewer

เราใช้ Online 3D Viewer เพื่อดูโมเดล 3 มิติ โดยเป็นวิดเจ็ตแบบสแตนด์อโลนบนเว็บซึ่งมีส่วนติดต่อแบบฝังอยู่ในเว็บไซต์ วิดเจ็ตนี้ถูกโฮสต์อยู่นอกสภาพแวดล้อมของเว็บไซต์นี้ โดยอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลของ Microsoft Azure ในยุโรปตอนเหนือ วิดเจ็ตนี้ทำงานโดยใช้ข้อมูลไฟล์ URI ที่เป็นโมเดล 3 มิติของผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เว็บไซต์ให้มาและแสดงเป็นภาพให้ผู้ใช้เห็นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น วิดเจ็ตนี้จะไม่รับหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

Online 2D Viewer

เราใช้ Online 2D Viewer เพื่อดูโมเดล 2 มิติ โดยเป็นวิดเจ็ตแบบสแตนด์อโลนบนเว็บซึ่งมีส่วนติดต่อแบบฝังอยู่ในเว็บไซต์ วิดเจ็ตนี้ถูกโฮสต์อยู่นอกสภาพแวดล้อมของเว็บไซต์นี้ โดยอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลของ Microsoft Azure ในยุโรปตอนเหนือ วิดเจ็ตนี้ทำงานโดยใช้ข้อมูลไฟล์ Uniform Resource Identifier (URI) ที่เป็นโมเดล 2 มิติของผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เว็บไซต์ให้มาและแสดงเป็นภาพให้ผู้ใช้เห็นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น วิดเจ็ตนี้จะไม่รับหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

เรียนรู้เทคโนโลยีการตัดเฉือนโลหะผ่านระบบ E-learning

เราใช้ WordPress Learndash เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้เทคโนโลยีการตัดเฉือนโลหะผ่านระบบ E-learning ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้จะถูกจัดเก็บและถูกใช้เพื่อแสดงความก้าวหน้าผ่านโมดูลการฝึกอบรมและเพื่อพิมพ์ประกาศนียบัตร


 

ผู้ให้บริการชำระเงิน

Adyen

Sandvik Coromant ใช้ Adyen ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางออนไลน์โดยใช้เสริมขั้นตอนการเรียกเก็บเงินของ Sandvik Coromant ที่มีอยู่แล้ว หากคุณเลือกเกตเวย์การชำระเงินโดยตรงเพื่อทำการสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ Adyen จะจัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเข้ารหัสผ่านมาตรฐาน Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) ข้อมูลการทำธุรกรรมการซื้อของคุณจะถูกเก็บนานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้การทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ หลังจากนั้น ข้อมูลการทำธุรกรรมการซื้อของคุณจะถูกลบทิ้ง เกตเวย์การชำระเงินโดยตรงทั้งหมดจะยึดตามมาตรฐานที่กำหนดโดย PCI-DSS ซึ่งบริหารจัดการโดยสภามาตรฐานความปลอดภัย PCI อันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างแบรนด์ต่างๆ เช่น Visa, MasterCard, American Express และ Discover ข้อกำหนดของ PCI-DSS ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลบัตรเครดิตจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยโดยร้านค้าและผู้ให้บริการของเรา


 
We use cookies to enhance the experience on our website. More about cookies.